118

 

 

Tiskové sdělení z 10.1.2018

Tiskové sdělení AČMN 

Asociace nemocnic se důrazně ohrazuje proti tvrzení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v tiskové zprávě po jednání s ministrem zdravotnictví dne 8. 1. 2018. Odborový svaz v ní oceňuje, že Ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhláškou vytvořilo předpoklady pro zvýšení platů a mezd v nemocnicích o 10 %. Podle odborového svazu však toto zvýšení mají jisté pouze zaměstnanci příspěvkových organizací. V obchodních společnostech mnoha krajů mají dostat méně nebo vůbec nic. Přesto, že úhradová vyhláška peníze na zvýšení mezd údajně obsahuje. Podle odborů však budou využity na něco jiného.

Ze strany odborů jde o dezinformaci ministra i veřejnosti. Odborový svaz byl průběžně informován o problémech s úhradovou vyhláškou. Již 29. 11. 2017 byl ze strany AČMN písemně informován, že podle modelací úhrad dle úhradové vyhlášky bude v roce 2018 deficit mzdových prostředků na platy v nemocnicích AČMN více než půl miliardy Kč. Modelace úhrad členy AČMN nyní ukazují, že celkový deficit bude ještě vyšší.

V uplynulých letech z důvodu vážné personální krize všechny asociace nemocnic podpořily snahu zdravotnických odborů o pravidelné zvyšování platů a mezd v nemocnicích. Naopak zdravotnické odbory podpořily, aby úhradová vyhláška k tomu poskytla nemocnicím dostatečné finanční prostředky.

Vytváření iluze o dostatku zdrojů na platy může jen poškodit nemocnice a především jejich zaměstnance.

 

Tiskové sdělení z 4.12.2017

Asociace českých a moravských nemocnic
k úvahám o rušení malých nemocnic 

Výroky možného kandidáta na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o transformaci menších nemocnic na polikliniky a ambulance pokládá za nepromyšlené a netaktické. Doufá, že nepovedou ke znejistění obyvatel řady regionů, pacientů i personálu menších nemocnic a k destabilizaci těchto nemocnic. 

 

Tiskové sdělení z 13.2.2017

Tiskové sdělení AČMN
k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích

Pracovní tým pro zdravotnictví Rady hospodářské a sociální dohody dnes za účasti ministra zdravotnictví M. Ludvíka projednal návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Na mimořádném jednání, vyvolaném sociálními partnery pouze k tomuto bodu, jednotně návrh odmítli jak strana zaměstnavatelů, tak strana zaměstnanců. Zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců doporučili otázku přijetí takového zákona projednat na plenárním zasedání RHSD.

Stanovisko AČMN k návrhu zákona přikládáme.

Stanovisko AČMN k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích.

  

Tiskové sdělení z 14.9.2016

Prohlášení AČMN k ohlášené stávce praktických lékařů

AČMN nepodporuje ohlášenou stávku praktických lékařů. Považuje ji za snahu těžit z kritické personální situace nemocnic a zneužít snahy státu stabilizovat tento segment zdravotnictví.

Personálně oslabené a přetížené nemocnice přitom v mnoha případech nahrazují péči praktických lékařů. Zvláště v období dovolených a v mimopracovní době. Nemocnice jsou současně jediným, kdo poskytuje nepřetržitou péči jak na lůžkách, tak v ambulancích. Praktičtí lékaři se na tom prakticky nepodílejí.

Postup praktických lékařů AČMN považuje za nekolegiální vůči lékařům a sestrám z nemocnic, ale i vůči zdravotnické záchranné službě.

AČMN považuje za svou povinnost vyzvat nemocnice, aby i v tomto případě nahradily výpadek v činnosti praktických lékařů a pokud to bude potřeba, aby v den stávky prodloužily ordinační dobu svých již tak přetížených ambulancí.

 

Tiskové sdělení z 6.4.2016

Personální krize v nemocnicích zablokovala dohodovací řízení o úhradách nemocnicím
v roce 2017

Neustále se zhoršující personální situace v nemocnicích vedla k tomu, že všechny asociace nemocnic, odborové organizace, pacientské organizace, Česká lékařská komora a ministr zdravotnictví se postupně shodli, že k řešení jsou nutné zásadní kroky. V prvé řadě razantní a skokové zvýšení mezd a platů, a to nejméně o 10 % po několik let.

Zdravotní pojišťovny však na dnešní dohodovací řízení předložily návrhy na nepatrné až nulové zvýšení úhrad v roce 2017, kdežto poskytovatelé požadují navýšení umožňující skokové zvýšení mezd a platů. O tak rozdílných návrzích se nemohlo vážně diskutovat ani o nich hlasovat. Proto bylo dohodnuto další jednání na 26. 5. 2016.

Na jednání od zástupců všech skupin nemocnic zazněla kritika, že za zvýšení příjmů zdravotních pojišťoven za tzv. státní pojištěnce bojují nemocnice a další, kdežto samy zdravotní pojišťovny mlčí.

AČMN soudí, že zdravotní pojišťovny buď nedoceňují, co se v nemocniční péči děje, nebo nejsou připraveny na udržení úrovně péče v nemocnicích vydat téměř nic navíc. Navzdory tomu, že jejich příjmy jen za první tři měsíce letošního roku vzrostly o 3,3 mld., tj. více než o miliardu každý měsíc, což by bohatě stačilo na zvýšení úhrad.

 

Tiskové sdělení z 19.1.2016

Tiskové sdělení 

Nemocnice již od léta loňského roku upozorňovaly ministra zdravotnictví a poté i předsedu a místopředsedy vlády a předsedy koaličních stran na rostoucí nedostatek sester a lékařů v nemocnicích v celé ČR a jejich příčiny – především nedostatek zdrojů na platy a mzdy a také problémy ve vzdělávání zdravotníků.

Tyto trendy se v závěru roku 2015 ještě prohloubily a není důvod očekávat jejich zlepšení. V letech 2015 a 2016 započaté zvyšování platů zdravotníků o 5 % se ukázalo jako málo stimulující. V mnoha nemocnicích ani na toto zvýšení platů nestačily úhrady od zdravotních pojišťoven. Ve vzdělávání lékařů a sester vzhledem k legislativní přípravě může dojít ke změnám nejdříve v roce 2017.

Asociace českých a moravských nemocnic proto navrhla ministrovi S. Němečkovi a sociálním partnerům razantní změnu přístupu, má-li být změněn trend vedoucí k uzavírání celých oddělení nemocnic a omezování péče v řadě dalších, fakultní nemocnice nevyjímaje.

K tomu, aby byl zvrácen trend směřující k rozpadu nemocniční péče, považuje za nezbytné skokové zvýšení platů a mezd v nemocnicích a to nejméně o 30 %. K zajištění nezbytných prostředků lze toto zvýšení rozložit do 3 let (3 x 10 %), za podmínky, že jako celek bude předem dostatečně garantováno včetně nezbytných finančních zdrojů pro nemocnice.

V této souvislosti AČMN vyjadřuje obavu, zda ministr zdravotnictví S. Němeček docenil vážnost situace. Jak jinak by mohl – podle jeho vystoupení v ČT24 17.1.2016 – strašit ty nemocnice, které nedokázaly zvýšit platy od 1. ledna 2016, ještě snížením i dosavadních zcela nedostačujících úhrad.  

Síť nemocnic je jediným garantem nepřetržité péče a její neřízený rozpad by bezprostředně ohrozil zdraví a životy. 

 

Tiskové sdělení z 9.4.2015

Tvrdá čísla nepotvrzují zprávy některých médií, že LDN zažívají nápor pacientů z důvodu zrušení regulačních poplatků

Tvrdí to Akutálně.cz a EuroZprávy.cz. Podle aktualizovaných údajů z 57 zařízení následné a dlouhodobé péče AČMN v lednu 2015 se počet vykázaných a pojišťovnami zaplacených ošetřovacích dnů oproti měsíčnímu průměru roku 2014 zatím dokonce snížil na 99,77 %.

Skutečnosti rovněž neodpovídá tvrzení přisuzované AČMN, že třetina lidí v nemocnicích je právě proto, že se pro ně nenašla vhodná sociální péče.

Uváděná třetina se týká lidí na pomezí zdravotní a sociální péče, na které by se vztahovalo nové možné zdravotně sociální pojištění (viz Aktuálně.cz 1. 4. 2015 – LDN jsou přeplněné. Nemocnice navrhují nové pojištění).

 

 

Tiskové sdělení z 7.4.2015

Útoky představitele Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR proti nemocnicím jsou lživé, hloupé a účelové

Předseda představenstva této asociace Karel Havlíček v pořadu ČT24 Hyde Park 2.4.2015 obvinil nemocnice z úniků 30 mld. Kč ročně ve smyslu předražených zakázek nemocnic, které si dělají ze zdravotních pojišťoven někdy trhací kalendář.

Těžko si představit, že nemocnice, které od zdravotních pojišťoven dostávají cca 120 mld. Kč ročně, z toho cca 65 mld. Kč vydají na mzdy nikterak vysoké, by mohly fungovat při 30 mld. Kč úniků, tj. více než polovině ze zbývajících 55 mld. Kč.   

Těžko si představit, že by si nemocnice mohly dělat trhací kalendář ze zdravotních pojišťoven, které patří k největším a nejmocnějším finančním institucím v ČR.

Podporu útoků některých politiků proti nemocnicím ze strany pana předsedy lze těžko pochopit jinak, než jako snahu získat si jejich přízeň pro řešení výše daní a dalších odvodů. Jinak, než jako nekalou konkurenci „kolegů“ z jiné asociace.  

 

 

Tiskové sdělení z 28.11.2014

Tisková zpráva z jednání na Ministerstvu zdravotnictví k úhradové vyhlášce

Na Ministerstvu zdravotnictví se dnes uskutečnilo mimořádné jednání zástupců regionálních nemocnic s náměstkem ministra T. Philippem k úhradové vyhlášce pro rok 2015. Náměstek informoval o dalších změnách v návrhu vyhlášky, které by měly umožnit dostatek zdrojů na zvýšení mezd. Jelikož písemné znění návrhu nebylo během jednání k dispozici, bylo dohodnuto, že AČMN se k němu vyjádří v pondělí.

Zástupci nemocnic souhlasili, že již není časový prostor k dalším diskusím o vyhlášce. Připomněli veřejný příslib ministra zdravotnictví, že vyhláška zaručí zhruba 3 % nárůst úhrad pro každou nemocnici. Předali náměstkovi návrh AČMN na doplnění vyhlášky, který bez dalších změn ve vyhlášce ve třech odstavcích garantuje každé nemocnici minimálně 3 % zvýšení úhrad oproti roku 2014 nezbytné k 5 % zvýšení mezd a to včetně předběžných měsíčních úhrad.

Upozornili, že bez právní garance minimálního 3 % zvýšení úhrad ve vyhlášce AČMN doporučí nemocnicím, které nejsou příspěvkovými organizacemi, aby od 1.1.2015 mzdy nezvyšovaly.

Současně informovali, že na úterý 2.12.2014 je svoláváno mimořádné zasedání krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů. 

 

 

Tiskové sdělení z 27.11.2014

Peníze na zvýšení platů zdravotníků zatím jen příslibem 

 

Na dnešní konferenci ZDRAVOTNICTVÍ 2015 bylo za přítomnosti předsedy vlády B. Sobotky a ministra zdravotnictví S. Němečka účastníky veřejně upozorněno, že ani 2. verze úhradové vyhlášky, která již odešla do meziresortního připomínkového řízení, nemocnicím nezajišťuje finanční prostředky na zvýšení platů.

Ministr zdravotnictví v reakci na kritiku ujistil, že počítá s 3 % navýšením úhrad nemocnicím, aby bylo možné zvýšení platů zdravotníků o 5 %.

Nemocnice však potřebují jistotu 3 % navýšení úhrad proti roku 2014 právně garantovaného úhradovou vyhláškou, v níž minimálně nutné navýšení úhrad nebude deformováno dalšími koeficienty a výpočty a která zaváže zdravotní pojišťovny 3 % navýšení bezezbytku vyplatit. A to včetně 3 % navýšení měsíčních záloh, neboť zvýšené mzdy bude nutné vyplácet již od 1. ledna 2015.

K tomu ještě v průběhu konference bylo dohodnuto jednání nemocnic s věcně příslušným náměstkem ministra T. Philippem na pátek 28.11.2014 v 9.00 hod. 

 

 

Tiskové sdělení z 8.4.2014

Ministr financí A. Babiš argumentuje nesprávnými údaji

1. místopředseda vlády a ministr financí A. Babiš v souvislosti s řešením kompenzace hospitalizačních poplatků nemocnicím pro sdělovací prostředky dnes uvedl, že „podle jeho analýz náklady ve zdravotnictví rostou zejména v lůžkové péči, zatímco náklady na léky a ambulantní péči se v podstatě nemění“.

Oficiální data ukazují pravý opak. Podle Zdravotnické ročenky ČR 2012, vydávané Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, náklady na ústavní péči mezi lety 2006 – 2012 vzrostly na 136 %, kdežto  náklady  na  ambulantní  péči vzrostly na 149 %. (graf Zdravotnické ročenky připojujeme v příloze)

V roce 2013, který Zdravotnická ročenka zatím nezahrnuje, byl pokles nákladů na nemocniční péči zatím nejvyšší v historii. Zatím dosažitelná data za 1. pololetí 2013 ukazují, že náklady na nemocnice poklesly na 97,83 % proti 1. pololetí 2012, kdežto náklady na ambulance stouply na 100,48 %. Celoroční propad nemocnic je odhadován na 95 %, tj. cca 6 mld. Kč.

Graf Zdravotnické ročenky 2012

 

 

Tiskové sdělení z 2.4.2014

Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic vyjadřuje překvapení nad odložením projednání kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím dnešním zasedáním Vlády ČR a argumentací 1. místopředsedy vlády na tiskové konferenci po skončení jednání vlády.

Obává se, že k některým i místopředsedou vlády oprávněně kritizovaným nespravedlnostem na českém zdravotnictví a konkrétně nemocnicích, kterých se dopustila předchozí koaliční vláda, by mohla přibýt nespravedlnost další.

 

Tiskové sdělení z 20.3.2014

Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic vítá a podporuje opatření ke stabilizaci zdravotnictví, přednesená ministrem zdravotnictví S. Němečkem na dnešní tiskové konferenci.

Zvláště podporuje opatření směřující ke kompenzaci zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím od 1. 7. 2014, od kdy by mělo být zvýšeno pojistné za tzv. státní pojištěnce.

Žádá Vládu ČR, aby tato opatření, obsažená již v jejím programovém prohlášení a koaliční smlouvě, bez odkladu podpořila.

Dále vítá kroky ministra zdravotnictví k zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče.

Oceňuje iniciativu ředitele VZP ČR Z. Kabátka zveřejnit smlouvy včetně úhradových dodatků na portálu veřejné správy v nejbližších dnech.

Žádá ředitele ostatních zdravotních pojišťoven, aby se k této iniciativě připojili.

 

Tiskové sdělení z 3.3.2014

Tiskové sdělení AČMN

Rada Asociace českých a moravských nemocnic se na svém zasedání zabývala situací vzniklou zrušením regulačních poplatků za hospitalizaci. Připomenula, že o tyto poplatky byly v minulosti nemocnicím sníženy úhrady od zdravotních pojišťoven.

Proto přivítala závazek politických stran zastoupených ve vládě a vyjádřený i v programovém prohlášení vlády, že „Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce. 

Protože ke zrušení hospitalizačních poplatků došlo již od 1. 1. 2014, nemocnice již vážně pociťují téměř dvouměsíční výpadek příjmů v akutní péči o 2 % a v následné a dlouhodobé péči o 6 - 10 %.

Z toho důvodu AČMN žádá vládu o uvolnění příslušných finančních prostředků ze státního rozpočtu a o rozhodnutí o legislativním opatření, kterým se tyto prostředky co nejdříve dostanou od zdravotních pojišťoven do nemocnic.

 

Tiskové sdělení z 18.11.2013

Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic je překvapena odmítnutím ministra zdravotnictví M. Holcáta zúčastnit se sjezdu ČLK jen z důvodu kritiky návrhu úhradové vyhlášky ze strany ČLK.

Sama AČMN návrh úhradové vyhlášky považuje pro regionální nemocnice za devastující.

Důvody sdělí až po předání připomínek k návrhu Ministerstvu zdravotnictví.

 

Tiskové prohlášení z 23.10.2013

Úhradová vyhláška dále omezuje péči v nemocnicích

První z nemocnic AČMN vyzvaly zdravotní pojišťovny, aby garantovaly úhradu zdravotní péče poskytnuté i nad limity úhradové vyhlášky. Jinak bude omezen příjem jejich pojištěnců. Výjimkou budou stavy vyžadující neodkladnou péči.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra toto označila za nemístný nátlak.

Byly to zdravotní pojišťovny, které ve snaze ušetřit na poskytování zdravotní péče před rokem podpořily restriktivní charakter úhradové vyhlášky ministra Hegera. Zdravotní pojišťovny také odmítly požadavek nemocnic na novelizaci této úhradové vyhlášky.

Asociace nemocnic a Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů od počátku roku upozorňují, že úhradová vyhláška zejména v posledních měsících roku 2013 povede k omezení péče v nemocnicích.

Naposledy tak upozornily na tiskové konferenci 15. října 2013, kde novináře seznámily také s tím, že nemocnice se v případě vyčerpání limitů podle úhradové vyhlášky obrátí na zdravotní pojišťovny, aby písemně garantovaly zaplacení péče, která by podle vyhlášky zaplacena nebyla.   

AČMN ujišťuje občany, že nemocnice v ní sdružené v případech ohrožení života nebo zdraví péči poskytnou vždy.

 

Tiskové sdělení z 11.10. 2013

Tiskové sdělení AČMN

Bývalý ministr zdravotnictví L. Heger v rozhovoru v dnešní ČT24 vyslovil podiv nad tím, že by se manažeři nemocnic mohli podílet na protestních akcích organizovaných odbory. 

Asociace českých a moravských nemocnic odmítá demagogii bývalého ministra. Byly to asociace nemocnic, které iniciovaly vytvoření krizového štábu a přivítaly účast, pomoc a podporu odborů, pacientů, seniorů, ČLK, odborných společností a organizací sociálních služeb.

Je důsledkem politiky bývalého ministra, že pro záchranu nemocnic se musela vytvořit široká koalice a pokračovat v práci i při odstraňování následků této politiky.

Je ostudou bývalého ministra zdravotnictví, že důsledky jeho chyb, omylů a nesprávných záměrů musí napravovat také odboráři a pacienti.

Nehorázností ze strany bývalého ministra je pak požadavek, že manažeři nemocnic by při tom všem měli zůstat stranou. 

 

Tisková zpráva z 15.4.2013

Zdrcující dopad úhradové vyhlášky pro nemocnice potvrzen

Šetření v 58 nemocnicích Asociace českých a moravských nemocnic poskytujících akutní péči potvrdilo podstatné snížení úhrad v roce 2013.

Podle úhradové vyhlášky byly zdravotními pojišťovnami sníženy nemocnicím předběžné měsíční úhrady (zálohy) v roce 2013 v průměru na 94,7 % roku 2012. To při 3,3 % inflaci v roce 2012 a dopadech zvýšené DPH představuje snížení reálných úhrad o více než 10 %.

K obdobným číslům dospělo i šetření Asociace krajských nemocnic. Lze přitom očekávat, že v důsledku regulací obsažených ve vyhlášce se konečné úhrady po vyúčtování zdravotními pojišťovnami ještě podstatně sníží.

Uvedené průměrné snížení však zakrývá skutečnost, že téměř 40 % z uvedených nemocnic je pod tímto průměrem. Některé se snížením reálných úhrad i o 15 – 20 %.  Další existence těchto nemocnic bude ohrožena. Ostatní nemocnice omezují péči.

Úhradová vyhláška tudíž může mít podobné dopady, jako nedávný pokus o rušení nemocnic.

Příloha k tiskové zprávě

Příloha k tiskové zprávě

 

 

 

Tiskové sdělení z 12.2.2013

Drastické restrikce úhradové vyhlášky pro rok 2013 naprosto neodpovídají trendu příjmů zdravotního pojištění

Rekordní výběr pojistného na zdravotní pojištění v roce 2012 dosáhl 104,8 %

Podle nejnovějších údajů bylo v roce 2012 vybráno na zdravotní pojištění 226 mld. Kč. Je to o 10,4 mld. Kč více než v roce 2011. Nárůst výběru pojistného oproti předchozímu roku dosáhl 104,8 %. Je to nejvyšší nárůst od roku 2009.

2009/2008                  99,95 %
2010/2009                101,88 %
2011/2010                101,35 %
2012/2011                104,80 %

Tím zpřesňujeme údaj „více než 2 %“ uvedený v dnes rozeslaném prohlášení krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Trend růstu výběru pojistného podtrhuje bezdůvodnost drastických restrikcí v úhradové vyhlášce pro rok 2013.

 

 

Tiskové sdělení z 31.1.2013

Podstatné omezení péče se týká nejen pacientů v ambulancích soukromých lékařů

Asociace českých a moravských nemocnic považuje za nutné potvrdit, že upozornění na omezení zdravotní péče poskytované v ambulancích soukromých lékařů ze strany Sdružení ambulantních specialistů a České lékařské komory je podložené.

Úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví na rok 2013 stanoví stejné výše úhrad a shodná regulační omezení pro všechny ambulance včetně ambulancí nemocnic.

Nominální snížení úhrad specializované ambulantní péče a komplementu touto vyhláškou až o 10 % proti roku 2011 bude při agregované inflaci za roky 2011 – 2013 a započtení vlivu změn v DPH představovat snížení reálných zdrojů pro poskytování zdravotní péče pacientům v ambulancích až o 20 %.

Znamená to snížení rozsahu péče ve všech ambulancích o 20 % po celý rok nebo výpadek této péče v posledních měsících roku 2013.

 

Tiskové sdělení z 17.1.2013

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s dalšími zdravotními pojišťovnami

Po VZP a Vojenské ZP asociace doporučila svým členům uzavřít smlouvy s dalšími zdravotními pojišťovnami.

Většina zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v podstatě akceptovala návrh AČMN do nových smluv převzít dosavadní rozsah a strukturu poskytované péče a teprve poté jednat o případných změnách.

Smlouvy se ZP Ministerstva vnitra, Oborovou ZP a ZP Škoda již bylo doporučeno podepsat. U Revírní bratrské pokladny se čeká na ověření dohodnutého znění smlouvy a jednání s Českou průmyslovou ZP se teprve uskuteční.

 

Tiskové sdělení z 8.1.2013

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s Vojenskou zdravotní pojišťovnou

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR akceptovala připomínky nemocnic a rozeslala nové návrhy smluv, umožňující uzavření smluv o poskytování zdravotní péče na dobu 5 let.

AČMN proto doporučila nemocnicím smlouvy s touto zdravotní pojišťovnou podepsat.

Po dohodě s VZP ČR jde o druhou zdravotní pojišťovnu, kde obnovení smluvních vztahů přestává být problémem. Obě zdravotní pojišťovny mají dohromady přes 6,8 milionu pojištěnců.

 

Tiskové sdělení z 21.12.2012

Jednání AČMN s VZP ČR

Včera 20. 12. 2012 se uskutečnilo jednání předsedy AČMN MUDr. E. Sohlicha s ředitelem VZP ČR Ing. Z. Kabátkem. Ředitel VZP informoval o jednáních s Asociací krajů ČR a o jejich výsledcích, obsažených v podepsaném Memorandu. Nabídl AČMN obdobný přístup k uzavírání smluv s nemocnicemi AČMN, jaký byl dohodnut pro krajské nemocnice.

Znamená to uzavření všech smluv na 5 let. U nemocnic, kde nedošlo k dohodě pro všechny odbornosti, bude pro tyto odbornosti uzavřena smlouva na dobu 18 měsíců s tím, že o těchto odbornostech se bude dále jednat s cílem jednání uzavřít do 1 roku.

Ze strany AČMN byla oceněna dohoda s kraji jako rozumný kompromis, jehož principy by mohly být i pro nemocnice AČMN přijatelné. Obě strany se současně shodly na potřebě poskytnout plnou smluvní jistotu také zařízením následné a dlouhodobé péče.

 

Tiskové sdělení z 17.12.2012

Jednostranné a zavádějící informace pořadu ČT „Otázky Václava Moravce“

Nedělní pořad „Otázky Václava Moravce“ ve své prvé části věnované problémům zdravotnictví překvapil absencí jakékoli diskuse nebo oponentury názorům v podstatě jediného účastníka - ministra L. Hegera.

Vyvrcholením jednostranností bylo sdělení V. Moravce, že ze 152 nemocnic jich podle Svazu zdravotních pojišťoven na začátku tohoto měsíce nemělo smlouvy podepsáno celkem 19.  

I když V. Moravec poznamenal, že zástupci nemocnic to považují za zavádějící čísla, již neuvedl jejich sdělení, že ne k začátku měsíce, ale dokonce ani k jeho konci nemá žádná zdravotní pojišťovna až na ojedinělé výjimky uzavřenu smlouvu s žádnou nemocnicí.

Až večerní zpravodajství ČT uvedlo dezinformaci na pravou míru potvrzením toho, že řešení problému smluv s nemocnicemi se přesune do roku 2013, což potvrdila i vyjádřením předsedy Svazu zdravotních pojišťoven.

 

Tiskové sdělení z 13.12.2012

Nemocnice zaslaly zdravotním pojišťovnám své návrhy smluv

Zdravotním pojišťovnám VZP ČR, ZPMV ČR, VoZP ČR, OZP, RBP a ZP Škoda byly dnes s průvodním dopisem předsedy AČMN v plné moci zaslány návrhy smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb zpracované AČMN.

Návrhy AČMN plně vychází z návrhů smluv rozeslaných jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Obsahují jediné nové ustanovení, zařazené do závěrečných ustanovení návrhu smlouvy:

„(2) Smluvní strany se dohodly na struktuře a rozsahu zdravotní péče poskytované pojištěncům pojišťovny sjednaných v Příloze č. 2 dosavadní smlouvy ve znění účinném ke dni 31.12.2012. Dále se dohodly, že struktura a rozsah zdravotní péče v této příloze budou aktualizovány v souladu se závěry z jednání o struktuře a rozsahu zdravotní péče nemocnic v jednotlivých krajích.“  

Znění tohoto bodu bylo projednáno s kraji na zasedání Asociace krajů ČR.

Jelikož není dosud znám návrh smlouvy od ČPZP, nebyl zpracován ani protinávrh.

Návrhy smluv a průvodní dopis k nim jsou k dispozici na www.acmn.cz v rubrice „Smlouvy“. Zde jsou také návrhy smluv od zdravotních pojišťoven.

 

Tiskové sdělení z 6.12.2012

AČMN odmítá návrh úhradové vyhlášky na rok 2013

AČMN v rámci připomínkového řízení zaslala Ministerstvu zdravotnictví odmítavé stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013.

Podle předběžných propočtů by takto vydaná vyhláška snížila úhradu lůžkové péče o 2 - 3 %, úhradu ambulantní péče nejméně o 6 % a úhradu následné péče o 5 % oproti roku 2012. 

Při očekávané inflaci 3,4 % v roce 2012 a 2,5 % v roce 2013 by úhrady nemocnic odvozené od roku 2011 klesly o více než 10 %. To za předpokladu zachování 100 % výkonnosti nemocnic vůči uvedenému roku. Naopak při vyšším rozsahu poskytnuté péče – například za zrušené či redukované nemocnice - by nárůst úhrad nebyl umožněn.

Plánovaný pokles úhrad neodpovídá situaci ve výběru pojistného, kde se i v roce 2013 očekává mírný nárůst. Pro snižování úhrad za nemocniční, ale i jinou zdravotní péči, není žádný veřejnosti vysvětlitelný důvod.

Proto za jediný možný důvod AČMN považuje snahu sníženými úhradami dokončit destrukci nemocnic, kterou se Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám nedaří uskutečnit administrativním rušením nemocnic pomocí vypovězených smluv.

Rovněž neopodstatněné snížení úhrad ambulantním specialistům, diagnostické péči, laboratořím a dalším poskytovatelům zdravotní péče mimo nemocnice nasvědčuje tomu, že je pro ně připravováno obdobné zacházení jako s nemocnicemi.

 

Tiskové sdělení z 6.12.2012

Odmítnutí návrhů smluv Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy ZPMV ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli ZPMV ČR.

Důvodem odmítnutí je, že ZPMV ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované ZPMV ČR, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně a Vojenské zdravotní pojišťovně jde již o třetí návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy.

Že jde o porušení dohod z jednání pojišťoven s jednotlivými kraji bylo konstatováno i na včerejším zasedání Asociace krajů ČR.

 

Tiskové sdělení z 30.11.2012

Odmítnutí návrhů smluv Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy VoZP ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb s nemocnicemi a zařízeními následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli VoZP ČR.

Důvodem odmítnutí je, že VoZP ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované VoZP, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně jde již o druhý návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.

Návrhy jsou flagrantním ignorováním dohod učiněných s kraji, kde se smlouvy na jeden rok vůbec nevyskytují, smlouvy na tři roky jsou zcela výjimečné a smlouvy na šest měsíců nebyly vůbec diskutovány. 

 

Tiskové sdělení z 27.11.2012

Společné stanovisko AČMN a AKN  k úhradám nemocniční péče v roce 2013

Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic přijaly toto společné stanovisko na základě kritického hodnocení dosavadního úhradového systému, který nepovažují za spravedlivé a účelné rozdělování veřejných prostředků.

Zdroje veřejného zdravotního pojištění umožňuje rozdělovat neprůhledně, bez přímého vztahu k objemu a náročnosti zdravotní péče poskytnuté různými poskytovateli, do značné míry pouze na základě péče vykazované a hrazené v minulosti a se značnou možností uplatnění klientelistických a lobbistických vlivů.

AČMN a AKN za nejdůležitější k řešení tohoto problému považují uplatnění ústavního principu rovnosti i v rovnosti účastníků smluvních vztahů poskytujících zdravotní péči na základě smluv se zdravotními pojišťovnami.

Proto podporují požadavek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v době co nejkratší sjednotit výše základních sazeb v úhradovém systému DRG a to s povinností úhrady jednotné výše základní sazby všemi zdravotními pojišťovnami. Odmítají vyčleňování podstatných částí úhrad z úhrad podle DRG včetně individuálně sjednaných úhrad různých pojišťoven různým zdravotnickým zařízením a to i individuálních tzv. balíčkových cen.

Tento návrh považují za systémové opatření, výchozí krok umožňující uplatnění principu stejné úhrady za stejnou péči jak všemi zdravotními pojišťovnami, tak všem zdravotnickým zařízením, s jehož zavedením již nelze otálet.

AKN a AČMN současně vyzývají zdravotní pojišťovny, aby zveřejnily výše svých jednotlivých úhrad nemocnicím za stejnou péči včetně tzv. balíčkových úhrad. K tomu prohlašují, že nakládání s veřejnými prostředky veřejného zdravotního pojištění nemůže být předmětem obchodního tajemství a proto zdravotní pojišťovny k tomuto zveřejnění nepotřebují souhlas nemocnic.

Pokud zdravotní pojišťovny uvedené výše úhrad nezveřejní, AKN a AČMN vyzývají Ministerstvo zdravotnictví, aby si tyto údaje od zdravotních pojišťoven vyžádalo a zveřejnilo je samo.

 

Tiskové sdělení z 27.11.2012

Odmítnutí návrhu smlouvy Oborové zdravotní pojišťovny

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrh OZP na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v zařízeních následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli OZP.

Důvodem odmítnutí je, že OZP sice navrhuje uzavřít smlouvu na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a strukturu poskytované zdravotní péče – navrhuje sjednat pouze do 30.6.2013.

Pro AČMN je šokující návrh na sjednání smlouvy de facto na pouhých 6 měsíců, překonávající kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.

 
 

 

Tiskové sdělení z 29.10.2012

Podle sdělení Aktuálně.cz mluvčí Ministerstva zdravotnictví V. Sršeň sdělil „že pojišťovny se s nemocnicemi na svém závěrečném jednání shodly na tom, že dojde k restrukturalizaci počtu lůžek“.

Asociace českých a moravských nemocnic k tomu považuje za nutné sdělit, že v posledních dnech zdravotní pojišťovny se dohodly pouze se zdravotními pojišťovnami.

Prvé reakce z nemocnic jejich dohodu označují za dohodu vskutku „mnichovskou“.

 

Tiskové sdělení z 19.10.2012

Asociace českých a moravských nemocnic se ohrazuje proti dnešnímu tvrzení MEDIAFAX.CZ:

„Zhruba pět ze 158 českých nemocnic nedostane na příští rok smlouvu od zdravotní pojišťovny. S ostatními se podařilo domluvit podmínky restrukturalizace, uvedli v pátek ve společném tiskovém prohlášení Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) a Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).“

Tvrzení, že se 153 nemocnicemi se podařilo domluvit podmínky restrukturalizace je zcela nepravdivé a zavádějící. Žádné jednání pojišťoven s nemocnicemi ani s jejich asociacemi neproběhlo a neprobíhá.

Na středečním jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu zdravotní pojišťovny i nemocnice pouze prezentovaly svá stanoviska. K jejich sblížení i přes snahu senátorů nedošlo.

 

Tisková zpráva z 17.10.2012

AČMN k jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu  

Asociace českých a moravských nemocnic ocenila přístup Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, který dosud jako jediný ústavní orgán ČR vyhověl žádostem asociací nemocnic, pacientů a odborů o projednání připraveného rušení nemocnic. 

Jednání se uskutečnilo 17.10.2012 za přítomnosti náměstka ministra zdravotnictví P. Noska, ředitele VZP ČR P. Horáka, prezidenta SZP ČR J. Gajdáčka, představitelů asociací nemocnic AČMN, AKN a AN ČR a zástupců krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Zúčastnění informovali senátory o svých stanoviscích. Předseda AČMN upozornil, že další prodlužování jednání pojišťoven o nových smlouvách s nemocnicemi po jejich vypovězení může poškodit pouze pacienty. Navrhl zdravotním pojišťovnám, aby vzaly zpět své výpovědi smluv nemocnicím a pokračovaly v jednáních o restrukturalizaci nemocniční péče v normálních smluvních vztazích.

Zdravotní pojišťovny vyjádřily ochotu uzavřít smlouvy na řádné pětileté období podle příslušné vyhlášky jen s nemocnicemi, s nimiž došlo k dohodě o novém rozsahu péče. S nemocnicemi, kde nedošlo k dohodě, jen na přechodné období roku resp. půl roku. Jen s malým počtem nemocnic by smlouva nebyla uzavřena vůbec.

AČMN, AKN a další zástupci krizového štábu toto odmítli jako prodlužování současného stavu, agónie mnoha nemocnic a nejistoty jejich zaměstnanců, navíc v rozporu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, která stanoví dobu platnosti smlouvy 5 let, pokud se strany nedohodnou jinak.

Předsedající výboru senátor J. Žaloudík po vyjádření senátorů i hostů v závěru navrhl, aby zdravotní pojišťovny uzavřely nové smlouvy na 5 let s nemocnicemi, s nimiž se na tom dohodnou. Se zbývajícími nemocnicemi, aby uzavřely smlouvy na dobu, na kterou se dohodnou.

 

 

 

Tiskové sdělení z 1.10.2012

AČMN k dnešnímu nejednání zdravotnické tripartity

Asociace českých a moravských nemocnic se jako největší zástupce zaměstnavatelů ve zdravotnictví zúčastnila jednání náměstků ministra zdravotnictví a odborů, které nahradilo zrušené jednání tripartity.

Vyslovila politování nad nekonáním tripartity jako možnosti projednat rušení nemocnic když ne na úrovni ústavních orgánů, tak alespoň na půdě zákona o kolektivním vyjednávání.

Vyslechla odpovědi přítomných náměstků ministra na konkrétní dotazy odborů k rušení nemocnic. Byla překvapena převahou odpovědí „na to se musíte zeptat zdravotních pojišťoven“, které vyvrcholily sdělením „pláčete na nesprávném hrobě“.

Zástupce AČMN alespoň upozornil, že jsou to zdravotní pojišťovny, kdo má ze zákona povinnost zajistit zdravotní péči pro své pojištěnce. A že pokud zdravotní pojišťovny poruší zákon, obecnou odpovědnost dozoru a dohledu z Ministerstva zdravotnictví nikdo nesejme.

 

 

Tiskové sdělení z 1.10.2012

AČMN k dnešnímu jednání zdravotnické tripartity

Na program dnešního jednání zdravotnické tripartity se podařilo prosadit projednávání otázky rušení nemocnic. Asociace českých a moravských nemocnic se zúčastní tohoto jednání.

Snahu zaměstnavatelského svazu toto jednání odložit z důvodu pozdního zaslání podkladových materiálů Ministerstvem zdravotnictví AČMN považuje za snahu vyhnout se projednávání tohoto bodu. Proto AČMN sdělila ministrovi zdravotnictví i dalším partnerům v tripartitě, že se dnešního jednání zúčastní.

AČMN reprezentuje zaměstnavatele s více než 40 tisíci zaměstnanci. Pokud by měl v zaměstnavatelském svazu převážit vliv zdravotních pojišťoven jako zaměstnavatelů s méně než 6 tisíci zaměstnanci, pak vzniká problém reprezentativnosti zastoupení zaměstnavatelů.

To ohrožuje samotné fungování zdravotnické tripartity. V situaci, kdy nemocnice z důvodu vypovězení smluv zdravotními pojišťovnami by měly začít propouštět své zaměstnance, kdy zdravotní pojišťovny nemají od 1. ledna 2013 zajištěnu nemocniční péči pro své pojištěnce, je takový stav tripartity kritický.  

 

 

Tiskové sdělení z 25.9.2012

Asociace českých a moravských nemocnic se ohrazuje proti sdělení ČT24 dnes v 15.05, že od 1. ledna 2013 má smluvně zajištěno péči pouze 52 nemocnic.

Žádná zdravotní pojišťovna smluvně nezajistila od 1. ledna 2013 nemocniční péči pro své pojištěnce s žádnou nemocnicí v ČR.

 

 

Tisková zpráva z 13.9.2012

AČMN k aktuálnímu zdravotnímu ohrožení

Asociace českých a moravských nemocnic děkuje lékařům a sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům nemocnic za úsilí vynaložené ke zmírnění následků hromadných otrav metylalkoholem.

V péči regionálních nemocnic jsou desítky postižených pacientů a denně další přibývají. V některých nemocnicích je vytíženost oddělení ARO maximální, veškerý personál byl odvolán z dovolených a z čerpání náhradního volna. I nemocnice v regionech, kde zatím nedošlo k otravám, jsou v pohotovosti a vytvářejí rezervu lůžek na odděleních ARO.

Současná situace potvrzuje nezbytnost regionálních nemocnic s anesteziologicko-resuscitačními pracovišti, která jediná jsou schopna poskytnout efektivní pomoc. Pracoviště ve fakultních a dalších centrálních nemocnicích nejsou dostatečně rychle dostupná a jejich kapacity by dnes již nestačily.

I tato situace potvrzuje stanovisko AČMN, že rušení a omezování regionálních nemocnic a zejména jejich pracovišť intenzivní péče je nepromyšlené, nezodpovědné a životům nebezpečné.

 

 

Tiskové sdělení z 20.8.2012

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ohrožuje provádění vyšetření řidičů a dalších osob při podezření na požití alkoholu a jiných návykových látek v nemocnicích

Kolegium Nejvyššího soudu ČR provedlo výklad zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Podle něho by náklady na vyšetření nemocnicím již nehradila Policie ČR jako dosud. V případech přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky by podezřelé osoby měly tyto náklady platit přímo nemocnici.

Stanovisko nejvyššího soudu je sporné již v tom, že sice výše uvedený zákon stanoví povinnost úhrady nákladů vyšetření v případě přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky vyšetřované osobě, ale nestanoví úhradu přímo nemocnici. Zde si nejvyšší soud přisvojil právo dopracovávat zákony a nahradil tak zákonodárce.

Podle tohoto stanoviska by osoba s pozitivním výsledkem vyšetření měla hradit jeho náklady bez ohledu na to, zda se něčeho dopustila. A zdravotnické zařízení by mělo vymáhat úhradu těchto nákladů jen na základě přítomnosti alkoholu, aniž by jí bylo známo, zda tím došlo ke spáchání nějakého trestného činu nebo jen přestupku.

Pokud by vyšetřená osoba odmítla náklady uhradit a nemocnice by se musela obrátit na soud, dostala by se do důkazní nouze. Mohla by prokázat pouze přítomnost návykové látky a to, že o vyšetření požádala policie.

Je nanejvýš pravděpodobné, že by soudy rozhodnutí o úhradě nákladů odložily až do pravomocného rozhodnutí o spáchání trestného činu nebo přestupku. Tudíž veškeré náklady spojené s vyšetřením by hradily nemocnice a jejich úhradu od podezřelého by mohly obdržet v nejlepším případě až za několik let.

Nelze vyloučit případy, kdy například u řidiče by vyšetření zjistilo přítomnost alkoholu do 0,29 promile. To může být u některých osob i přirozený obsah alkoholu v krvi. Ale stanovisko nejvyššího soudu hovoří o jakékoli přítomnosti alkoholu v krvi.

Řidič by tedy nespáchal ani přestupek a měl by hradit náklady na vyšetření? Byly by tyto náklady ze strany nemocnic vůbec vymahatelné?

Výklad provedený nejvyšším soudem překládá nemalou část nákladů státu na vyšetřování trestné a přestupkové činnosti na zdravotnická zařízení. To nemůže vést k jinému, než k neochotě zdravotnických zařízení příslušná vyšetření provádět.

Zdravotnická zařízení jsou sice povinna provést odběr a potřebná vyšetření, jsou-li k tomu odborně a provozně způsobilá. Provozní způsobilost však může být ovlivněna i nedostatkem finančních prostředků na ta vyšetření, která nemocnicím zatím nikdo nebude hradit a možná ani neuhradí.

Uvedený problém není řešitelný právními výklady. Je nezbytná změna příslušných zákonů. V tomto smyslu se Asociace českých a moravských nemocnic obrací na Ministerstvo zdravotnictví a na Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny.  

 

 

Dopis AČMN všem poslancům k redukci sítě nemocnic z 12.7.2012
Dopis AČMN všem poslancům

 

 

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví z 3.5.2012

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

 

 

Dopis AČMN Vládě ČR k rušení nemocnic z 26.4.2012
 Dopis AČMN Vládě ČR k rušení nemocnic

 

 

Veřejná výzva ministrovi zdravotnictví z 26.4.2012

 

Veřejná výzva

Rady Asociace českých a moravských nemocnic

ministrovi zdravotnictví

k rušení nemocnic

 

Rada AČMN je názoru, že pokud Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno o potřebě snížit počet nemocnic v ČR, že by mělo jít příkladem a jako první krok fakticky zrušit alespoň jednu velkou nemocnici přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví.

 

Rada AČMN dne 26.4.2012

 

 

Tisková zpráva ze Shromáždění delegátů AČMN z 3.4.2012

Shromáždění delegátů AČMN, které se dnes konalo v Praze konstatovalo, že úhradová vyhláška pro rok 2012 přinesla snížení úhrad nemocnicím. Že toto snížení není náhodné, neboť na návrh ministra zdravotnictví L. Hegera vláda dne 1.2. 2012 schválila snížení úhrad nemocnicím na pouhých 98,5 % roku 2011.

Dále Shromáždění delegátů odmítlo restrukturalizaci nemocniční péče a rušení nemocnic založené na nepodložených, účelových a odborně nezdůvodněných kritérií.

Zdůraznilo, že o tak závažné věci, jako je rušení regionálních nemocnic, nerozhodl žádný ústavní orgán a proto jde o jednání, za které nikdo nenese odpovědnost občanům ČR.

Z toho důvodu rozhodlo Shromáždění delegátů AČMN požádat Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR, aby záměry rušení nemocnic projednaly.

 

Tiskové sdělení z 26.3.2012

Správní rada VZP na svém dnešním zasedání projednává materiál „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“. Projednává jej až dnes, kdy již třetí měsíc běží jednání o rušení lůžek s kraji a jednotlivými nemocnicemi a to až na žádost některých členů správní rady.

Kritéria, na jejichž základě mají být celá oddělení a v důsledku i nemocnice rušeny, dosud nebyla zveřejněna a s nikým projednána. AČMN se podařilo materiál získat a zveřejnit jej rozesláním do všech svých nemocnic.

Materiál vyvolal kritickou reakci odborníků na příslušné oblasti zdravotní péče v regionálních nemocnicích.

Názory a připomínky z nemocnic průběžně zveřejňujeme na www.acmn.cz.Tiskové sdělení z 26.1.2012

Asociace českých a moravských nemocnic se ohrazuje proti článku Hospodářských novin zveřejněnému 26. 1. 2012 na IHNED.cz pod titulkem „Lékařské odbory začínají zuřit. Nemocnice ignorují slib a v lednu nepřidaly doktorům“.

Nebyly to nemocnice, které podepsaly memoranda o zvýšení platů se zástupci lékařů a sester, ale Vláda ČR. Vláda tento slib nesplnila a nezajistila finanční prostředky na zvýšení platů, jak se zavázala.

Přehazovat nesplnění závazku vlády na nemocnice považujeme za novinářsky neseriozní matení veřejnosti.

 

 

Tiskové sdělení z 6.12.2011
Katastrofální dopady návrhu úhradové vyhlášky

Ministrem L. Hegerem avizované navýšení úhrad nemocnicím na 102 – 103 % naprosto neodpovídá skutečnosti.

Předběžná modelace úhrad ukázala, že jen lůžková péče hrazená podle DRG může dosáhnout 98 – 100 % úhrady roku 2010.

V ostatních oblastech péče poskytované nemocnicemi by došlo k výraznému poklesu. V ambulantní péči na 80 – 87 % úhrady roku 2010. Ambulance přitom zajišťují 1/3 – 1/2 celkových úhrad.

Následná péče by dosáhla pouhých 96 % nominálních úhrad roku 2011.

Pro téměř 40 % pacientů vyžadujících dialýzu by nebyla zajištěna péče. To by pro ně mělo fatální následek.

Ještě katastrofičtěji dopadají úhrady v reálném vyjádření, tj. při započtení inflace za roky 2010 – 2012 (kumulativně 6,2 %) a dopadů zvýšené DPH (2 %). Reálná hodnota úhrady nemocnicím by se snížila až o 24,2 % úhrady roku 2011. U následné péče by to bylo snížení až o 12,2 %.

Dopady na pacienty by byly nepředstavitelné.

Proto AČMN bude požadovat na ministrovi Hegerovi zásadní přehodnocení koncepce vyhlášky.

 

Tiskové sdělení z 9.11.2011
Stanovisko Rady Asociace českých a moravských nemocnic k Memorandu zdravotních pojišťoven ze dne 31.10.2011

 

Zdravotní pojišťovny podepsaly Memorandum, v němž deklarují společný zájem všech pojišťoven v oblasti restrukturalizace a redukce lůžkového fondu poskytovatelů zdravotní péče a v němž oznamují záměr ukončit nebo vypovědět smlouvy se všemi nemocnicemi a uzavírání nových smluv provádět koordinovaně.

Asociace českých a moravských nemocnic považovala zdravotní pojišťovny za své smluvní partnery, kteří o stávajících smlouvách jsou schopni jednat a o nových smlouvách vyjednávat. Ani jediná zdravotní pojišťovna však AČMN neoslovila, neseznámila ji se svými záměry případné restrukturalizace nemocničních lůžek a nepožádala ji o spolupráci.

Proto Rada AČMN je nucena vyslovit překvapení a politování nad takovým krokem zdravotních pojišťoven, který připomíná spíše vyhlášení války než jednání smluvních partnerů. Překvapující je i účast Ministerstva zdravotnictví na krocích, které rozhodně nepřispívají ke zklidnění již trvalého napětí ve zdravotnictví.

Dohoda o hromadném vypovídání smluv všem nemocnicím je nebývalý zásah do hospodářské soutěže. AČMN se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby posoudil, jestli samo memorandum a postup na jeho základě nepředstavují kartelovou dohodu a takové jednání zakázal.

Smlouvy nemocnic a zdravotních pojišťoven, jak je v nich dohodnuto, se řídí obchodním zákoníkem a tudíž požívají jeho ochrany. Obchodní zákoník a navazující zákon o hospodářské soutěži zakazují nedovolené omezování hospodářské soutěže a dohody k tomu směřující. Proto se AČMN v této věci obrátí i na soud.

AČMN přitom neodmítá objektivně nutnou a potřebnou restrukturalizaci nemocniční péče při zachování její dostupnosti. Je připravena o ní jednat na základě odpovídajících statistických údajů a jejich analýz. Zatím však AČMN nikdo nepředložil analýzu, z níž by vyplývala potřeba zrušit 10 tisíc nebo jiný počet nemocničních lůžek.

Rada AČMN potřebuje za nutné zdůraznit, že rušením lůžek a oddělení nemocnic se neušetří nic. Nemocnice nejsou placeny podle počtu lůžek a oddělení.

Nic se neušetří ani zrušením celých nemocnic. Běžnou péči poskytují menší a střední nemocnice levněji. Jejich péči budou muset velké nemocnice nahradit, samozřejmě s daleko vyšší režií, danou jejich vybavením. Rušení malých nemocnic může péči jen prodražit.

Potřebujeme rušit relativně levnou péči v malých a středních nemocnicích a  koncentrovat ji do těch nejdražších?

 

 

Tiskové sdělení z 31.10.2011
AČMN k Memorandu o vypovídání smluv nemocnicím ze dne 31.10.2011

Zdravotní pojišťovny podepsaly Memorandum, v němž deklarují společný zájem všech pojišťoven v oblasti restrukturalizace a redukce lůžkového fondu poskytovatelů zdravotní péče. Deklarovaly, že jednotlivé navrhované postupy jsou v souladu se strategií Ministerstva zdravotnictví. Za ministerstvo Memorandum podepsal jako signatář (nikoli účastník) náměstek ministra Ing. P. Nosek.

Přijetí Memoranda vyvolává potřebu konstatovat zejména následující:

-        Proč je nutné další memorandum, když není shoda na plnění těch dosavadních? Nemá nové memorandum vyvážit to podepsané s lékaři a sestrami? Nebo místo plnění závazku státu zvýšit platy o 10 % hrozit ztrátou místa v důsledku rušení lůžek a nemocnic?

-        Ministerstvo zdravotnictví přímo řídí 1/3 lůžek v celé ČR. Potřebuje memoranda k tomu, aby rušilo lůžka ve svých nemocnicích? Nebo je záměrem rušit především nemocnice v regionech?

-        Za zajištění zdravotní péče na svém území ze zákona odpovídají kraje. Není postup ministerstva a zdravotních pojišťoven zasahováním do odpovědnosti krajů?

-        Podle Ústavy ČR stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem (Čl. 101 odst. 4). Žádný zákon ministerstvu neumožňuje iniciovat a povzbuzovat k hromadnému vypovídání smluv.

-        Jsou to zdravotní pojišťovny, které by měly rozhodovat v kterém městě bude či nebude nemocnice? Neměly by o síti nemocnic rozhodovat  přinejmenším volení reprezentanti voličů, hlasů zastupitelstev krajů a měst? Vždyť zdravotní pojišťovny nikdo nevolil.

-        Dohoda o hromadném vypovídání smluv všem nemocnicím je nebývalý zásah do hospodářské soutěže. Bude ke zvážení, zda se neobrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby posoudil, jestli samo memorandum a postup na jeho základě nepředstavují kartelovou dohodu a takové jednání zakázal.

AČMN přitom neodmítá objektivně nutnou a potřebnou restrukturalizaci nemocniční péče. Je připravena o ní jednat na základě odpovídajících statistických údajů a jejich analýz. Zatím však s AČMN nikdo nejednal a žádné návrhy nepředložil.

AČMN však odmítá polopravdy a nepravdy sdělované veřejnosti. Upozorňuje, že například:

-        Rušením lůžek a oddělení nemocnic se neušetří nic. Nemocnice nejsou placeny podle počtu lůžek a oddělení.

-        Ani zrušením celých menších nemocnic se neušetří nic. Běžnou péči poskytují menší a střední nemocnice levněji. Jejich péči budou muset velké nemocnice nahradit, samozřejmě s daleko vyšší režií, danou jejich vybavením. Rušení malých nemocnic může péči jen prodražit.

-        Není pravda, že u nás je nadbytek lůžek. V zemích s obdobným vývojem a tradicemi zdravotnictví je nemocničních lůžek více. V Rakousku je to 6 lůžek/ tisíc obyvatel. V ČR je to jen 5,5 lůžek/tisíc obyvatel.

-        V Rakousku je malých, levných nemocnic do 200 lůžek 167. U nás jen 95. Poskytují 62 % péče. U nás malé nemocnice jen 16 %. Naproti tomu v Rakousku jsou 3 fakultní nemocnice a u nás 11. Potřebujeme rušit nemocnice a péči koncentrovat do těch nejdražších?

 

Tiskové sdělení z 24.10.2011
AČMN k požadavkům na splnění závazků státu vůči lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům

Asociace českých a moravských nemocnic podporuje požadavek zdravotnických odborových organizací, aby závazek státu zvýšit platy zdravotníků v roce 2012 o 10% byl garantován jeho úhradovou vyhláškou.

Bez toho, aby úhradová vyhláška MZ na rok 2012 jednoznačně stanovila procenta, o která budou zvýšeny úhrady nemocnicím nad 100 % úhrady roku 2011 a nad kompenzaci dopadů zvýšené DPH, zůstane závazek státu nesplněn.

100 % úhrady roku 2011 přitom musí zahrnovat prostředky, které nemocnice obdržely na zvýšení platů a mezd v roce 2010 a 2011 a na které budou mít prostředky jen do konce letošního roku. Bez toho většina regionálních nemocnic,  která není vázána platovými tarify, by byla nucena v minulosti zvýšené mzdy opět snížit.

 

 

Tiskové prohlášení ze 21.9.2011

Ministr zdravotnictví se svým podpisem pod memorandy s lékaři a sestrami z února 2011 zavázal, že „bude průměrný plat lékaře zvýšen v roce 2012 o 10 %“ a že v tomto roce „bude průměrný plat nelékařů zvýšen úměrně navýšení platu lékařů“.

Z vystoupení ministra zdravotnictví L. Hegera v pořadu Události ČT1 dne 20.9.2011 však vyplývá, že ministerstvo při přípravě úhradové vyhlášky na rok 2012 s navýšením úhrad nemocnicím na platy lékařů a sester nepočítá.

Asociace českých a moravských nemocnic musí důrazně odmítnout jakoukoli snahu přenést závazky přijaté státem na nemocnice. Nemocnice již dnes jsou nuceny omezovat péči o pacienty a na jakékoli zvýšení platů lékařů a sester žádné zdroje nemají.

AČMN proto musí upozornit, že nedodržení závazků přijatých státem nelze manažersky řešit v jednotlivých nemocnicích a situace nutně povede k sociálnímu konfliktu, který bude znamenat ohrožení poskytování ústavní zdravotní péče na území celé ČR.

 

 

Tisková zpráva z 11.8.2011
Postoj zdravotních pojišťoven může vyvolat další sociální konflikt ve zdravotnictví

Zástupci nemocnic byli po včerejším jednání dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2012 mediálně zdrženliví. Doufali, že snaha zdravotních pojišťoven snížit  úhrady v příštím roce na pouhých 95 % dosavadních úhrad a to bez zahrnutí zvýšených úhrad na platy lékařů a sester, je jen výchozím postojem, o kterém je možné dále jednat.

Když zdravotní pojišťovny samy svůj požadavek na drastické snížení úhrad nemocnicím samy zveřejnily, potvrdily vážnost tohoto záměru.

K tomu AČMN musí upozornit, že inflace jen v roce 2011 se přiblíží 2 %, v roce 2012 lze v důsledku zvýšení DPH očekávat její růst nad 4 %, nezahrnutí nárůstu úhrad na platy lékařů a sester představuje další 2 % současných úhrad. Při nominálním snížení úhrad na 95 % bude představovat meziroční snížení reálných úhrad nejméně 13 %. To české zdravotnictví ještě nezažilo.

Pokud ČR dodrží svůj závazek z Memoranda podepsaného s protestujícími lékaři a navýší platy lékařů a sester v roce 2012 o 10 %, při téměř 60 % podílů platů na nákladech to bude znamenat dalších 6 % chybějících prostředků.

Proto AČMN na jednání navrhla zachovat úhrady v roce 2012 na úrovni 100 % letošního roku, valorizovat je podle skutečného průběhu inflace obsahující i dopady zvýšení DPH a zahrnout i státem vyjednané a garantované  navýšení platů. Ostatní asociace nemocnic tento přístup podpořily.

Pokud by zdravotní pojišťovny na svých návrzích setrvaly a úhradová vyhláška MZ byť jen z části jejich názor akceptovala, nemocnice by dokonce musely mzdy snížit a na obzoru by byl další konflikt ve zdravotnictví nesrovnatelný s tím, co jsme zažili na počátku roku 2011.

 

Tiskové sdělení z 2.2.2011
V zařízeních AČMN sílí nespokojenost nad postupem při řešení současné krize

Členská zařízení AČMN mají množství kritických připomínek k „Návrhu MZ na řešení krizové situace ve zdravotnictví“, který počítá s prostředky na platy lékařů pouze v akutní péči. Bez předpokládaného zvýšení prostředků zůstává celá následná péče, představující téměř třetinu lůžkového fondu v ČR. Při takovém přístupu se záměr snížit počet lůžek akutní péče o 10 tisíc jeví jako snaha o jejich prosté zrušení, nikoli restrukturalizaci na lůžka následné péče. Poukazováno je na to, že takový postup může vést k tomu, že lékaři následné péče, kteří byli dosud v klidu, se připojí ke svým kolegům z akutních nemocnic.

Členové AČMN jsou nespokojeni se záměrem MZ vydat novelu úhradové vyhlášky na rok 2011 s účinností až od 30. 4. 2011. V takovém případě by platila pouze 8 měsíců a pouhých 8 měsíčních navýšení by do nemocnic na platy přineslo nanejvýš 2/3 ze slíbených 2 mld. Kč. Přitom nic nebrání tomu, aby úhradová vyhláška byla novelizována ještě v únoru 2011.

Kriticky je poukazováno i na to, že do přímého jednání o řešení krize nejsou zapojováni ti, kteří případné výsledky budou realizovat. Ať již jde o samotné nemocnice nebo zdravotní pojišťovny.

Zejména zdravotní pojišťovny, které nesou také svou vlastní odpovědnost za podfinancování především regionálních nemocnic, by se na nápravě dosavadního stavu mohly podílet i jinak, než zahájením kampaně rušení 10 000 lůžek v nemocnicích.

Nemocnice AČMN upozorňují, že bez důkladné analýzy struktury a dostupnosti poskytované nemocniční péče by zamýšlená restrukturalizace mohla proběhnout jako další centralizace nemocniční péče, v neprospěch menších nemocnic, které běžnou nemocniční péči poskytují často levněji a v prostředí k pacientům přívětivějším.

 

Tiskové sdělení z 28.1.2011
Stanovisko AČMN k návrh MZ na snížení počtu akutních lůžek

Návrh Ministerstva zdravotnictví na snížení akutních lůžek v nemocnicích o 10 000, tj. o 20 % představuje neúměrný zásah do nemocniční sítě, kterému nepředcházela analýza potřeb a dostupnosti nemocniční péče. Odporuje tradicím středoevropského zdravotnictví a jde opačným směrem, než zdravotnictví našich nejvyspělejších sousedů Rakouska a Německa.

Snížení počtu lůžek samo o sobě nemůže přinést žádnou úsporu. Ve skutečnosti jde o návrh podstatně omezit finanční prostředky pro nemocnice, tedy o pravý opak toho, o co protestující lékaři usilují.

Tiskové sdělení z 28.1.2011
Stanovisko AČMN k návrhu MZ na řešení platů lékařů

AČMN vítá posun v jednáních s protestujícími lékaři pozitivním směrem, stejně tak jako návrh přednesený ministrem zdravotnictví upravit finanční prostředky pro nemocnice o 2 mld. Kč.

Je však nutno si uvědomit, že jde pouze o návrat k úhradám v roce 2009. V tomto smyslu tedy nejde o zvýšení letošních úhrad, odpovídajících současným nákladům a požadavkům na navyšování platů lékařům.

 

Tisková zpráva z 12.1.2011
Tisková zpráva z jednání Lékařského odborového klubu - SČL a Asociace českých a moravských nemocnic

Představitelé LOK – SČL a AČMN se informovali o vývoji situace, zejména o průběhu druhé etapy protestních kroků lékařů. Na základě informací z nemocnic konstatovali vážnost situace, zejména hrozbu úplného kolapsu nemocniční péče po 1. březnu 2011.

Upozornili na snahu zneužít situace k restrikci poskytování nemocniční péče a k rušení řady nemocnic v regionech. To by vedle přímých dopadů na pacienty a občany mělo nedozírné následky rušením desetitisíců pracovních míst v nemocnicích i na ně navázané infrastruktuře.

V této souvislosti odmítají zlehčování celé situace ze strany odpovědných představitelů státu a řady sdělovacích prostředků.

Vážnost situace dokazuje příklad Prahy, kde jsou největší kapacity nemocničních lůžek, je zde relativně nižší účast lékařů v akci „Děkujeme, odcházíme“ a přesto odpovědní činitelé deklarují schopnost garantovat pouze nedokladnou akutní péči po 1. březnu 2011.

Vyjádřili zklamání nad dnešním otevřeným dopisem ministra zdravotnictví všem lékařům v nemocnicích, který obsahuje vše, jen ne ochotu jednat s protestujícími lékaři a řešit příčiny vzniklé krize.

 

Tiskové sdělení z 11.1.2011
AČMN ke stanoviskům ČLK zveřejněným na dnešní tiskové konfereci

Asociace českých a moravských nemocnic plně podporuje požadavek České lékařské komory na novelizaci úhradové vyhlášky a použití zvýšených úhrad nemocnicím na platy lékařů.

Ztotožňuje se s tím, že další nečinnost Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR v současné krizi nejen že ohrožuje zdraví a životy občanů, ale umožňuje pokračovat v dalším rozmělňování zdrojů a plýtvání finančními prostředky.

Podporuje požadavek orientovat české zdravotnictví na osvědčené vzory německého a rakouského zdravotnictví, s nimiž jej spojují tradice společné vyspělým zemím středoevropského prostoru.

S ohledem na zkušenosti těchto zemí AČMN odmítá další účelovou centralizaci zdravotní péče do největších nemocnic a požaduje přehodnotit vztah ke středním a malým nemocnicím, které běžnou nemocniční péči dokáží poskytovat levněji, efektivněji, v prostředí lidem bližším a pod kontrolou veřejnosti.

 

Archiv Tiskové zprávy 2010

Archiv Tiskové zprávy 2005-2009

 

 

<h1style="text-align: justify;"> 

Novinky v rubrice

 

Horizont

16.1.2019
Schůzka kodérů AČMN

14.11.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

16.10.2018
Jednání Rady AČMN

19.9.2018
Schůzka kodérů AČMN

19.6.2018
Jednání Rady AČMN

19.6.2018
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019

12.6.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

24.5.2018
Volební Shromáždění delegátů AČMN 

24.5.2018
Jednání zástupců následné a dlouhodobé péče

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

328676