124

Úvodní stránka


O asociaci
Asociace českých a moravských nemocnic vznikla v roce 1991 pod názvem Asociace nemocnic středního a malého typu ČR. Od roku 1995 existuje pod současným názvem jako zájmové sdružení 124 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. S cílem hájit a prosazovat zájmy svých členů zastupuje nemocnice krajů, měst, církevní i soukromé nemocnice.

______________________________________________________________________________

 

 

Nová rubrika:

HROZÍ ZAVÍRÁNÍ NEMOCNIC?

Konkrétní dopady nedostatku sester a lékařů na nemocnice v ČR

 

 

25.5.2017

Dohodovací řízení o úhradách na rok 2018
bez dohody

Dohodovací řízení po druhém kole jednání dne 25.5.2017 skončilo nedohodou. Návrhy zdravotních pojišťoven a požadavky nemocnic se diametrálně lišily. Pojišťovny ignorují personální krizi v nemocnicích a ve svých návrzích naprosto nepočítají s růstem nákladů v důsledku nezbytného zvyšování platů a mezd. I při růstu výběru pojistného díky hospodářské konjunktuře nemajícím v minulosti obdoby Svaz zdravotních pojišťoven dokonce navrhl nulový nárůst úhrad následné péče!

Protokol z jednání a jednotlivé návrhy jsou v rubrice „Dohodovací řízení pro rok 2018“

 

 

13.2.2017
Tiskové sdělení AČMN k návrhu zákona
o univerzitních nemocnicích

Pracovní tým pro zdravotnictví Rady hospodářské a sociální dohody dnes za účasti ministra zdravotnictví M. Ludvíka projednal návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Na mimořádném jednání, vyvolaném sociálními partnery pouze k tomuto bodu, jednotně návrh odmítli jak strana zaměstnavatelů, tak strana zaměstnanců. Zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců doporučili otázku přijetí takového zákona projednat na plenárním zasedání RHSD.

 

 

13.2.2017
Stanovisko AČMN k návrhu zákona
o univerzitních nemocnicích
Stanovisko AČMN

 

 

9.1.2017

Dopis AČMN poslancům k novele zákona o vzdělávání lékařů zamítnuté senátem

Dopis Rady AČMN poslancům

 

 

11.10.2016
Stanovisko Rady AČMN k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2017

Rada Asociace českých a moravských nemocnic na svém jednání 10. 10. 2016 na základě projednání s členskou základnou je nucena konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví v návrhu vyhlášky nevytvořilo podmínky pro Vládou ČR schválené 10% navýšení platů a mezd:

·         Úhradová vyhláška v navrhované podobě nadále prohlubuje velké rozdíly v úhradách nemocnicím za stejnou zdravotní péči.

·         Velká část regionálních nemocnic v úhradách roku 2017 nezíská slibované zdroje, které by postačovaly na 10 % zvýšení platů a mezd. Nemocnice tak již 3 roky za sebou neobdrží zdroje na udržení a zlepšení péče o pacienty.

·         Pouze fakultním a některým velkým krajským nemocnicím úhradová vyhláška v navrhovaném znění může přinést zdroje jak pro zvýšení platů a mezd, tak i prostředky pro provoz a jeho náklady.

·         Nejvíce ohrožena zůstane následná a dlouhodobá péče, kde je nejvyšší podíl osobních nákladů, a která i bez toho je dlouhodobě podfinancována.

·         Úhradová vyhláška v navrhované podobě neumožňuje řešit pokračující personální krizi v nemocnicích.

 

 

11.10.2016
Připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky
pro rok 2017 předané Ministerstvu zdravotnictví
Připomínky

 

 

10.5.2016

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Je nutné zastavit rozpad
českých nemocnic

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů znovu upozorňuje, že personální krize v nemocnicích vrcholí. Z důvodu nedostatku personálu nemocnice snižují počty lůžek, zavírají oddělení, hrozí uzavírání některých nemocnic a dominový efekt na celou nemocniční síť s fatálním dopadem na pacienty.

Trváme na tom, že řešení uvedeného krizového stavu je plně v rukou vlády. Krizi není možné řešit bez razantního navýšení platů a mezd a tomu odpovídajícího přesunu finančních zdrojů do nemocnic.

To nelze bez podstatného zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce. Krizový štáb požaduje, aby vláda akceptovala závěry jednání tripartity ze dne 14. prosince 2015, kdy se všichni sociální partneři shodli, že je nutné „navyšování plateb pojištění za státní pojištěnce tak, aby došlo k postupnému sjednocení sazby u těchto pojištěnců se sazbou pojištěnců bez zdanitelného příjmu“.

Pro rok 2017 považujeme za nepodkročitelné, aby vláda svým rozhodnutím zvýšila objem financí do zdravotnictví prostřednictvím zvýšení plateb za státní pojištěnce o 10 mld. Trváme na tom, že s nižšími finančními prostředky nelze kritickou situaci zvládnout.

Krizový štáb velmi důrazně varuje Vládu ČR. Zvýšení objemu financí ze státního rozpočtu do zdravotního pojištění o méně než 10 mld. povede k dalším odchodům zdravotníků a následně k rozpadu nemocniční sítě, potažmo celého systému poskytování zdravotních služeb.

Jsme si jisti, že široká veřejnost, lékaři, sestry a další zaměstnanci nemocnic stejně jako pacienti nebudou obdobně jako v minulých letech nečinně přihlížet uzavírání nemocnic. Očekávaným a zčásti již ohlášeným protestům může předejít jen zásadní a rozhodné opatření vlády.

 

 

4.5.2016

Shromáždění zástupců nemocnic AČMN
Předsedou AČMN opět zvolen MUDr. Eduard Sohlich, MBA

Shromáždění nemocnic AČMN proběhlo včera v Praze. Hlavním bodem jednání byla personální a finanční krize nemocnic a možnosti jejího řešení. Jednání se zúčastnil 1. místopředseda vlády A. Babiš a řada dalších hostů.

Na shromáždění byly zvoleny nové orgány AČMN. Předsedou AČMN se opět stal MUDr. E. Sohlich.

Usnesení shromáždění delegátů AČMN 

 

 

6.4.2016

Personální krize v nemocnicích zablokovala dohodovací řízení
o úhradách nemocnicím v roce 2017

Neustále se zhoršující personální situace v nemocnicích vedla k tomu, že všechny asociace nemocnic, odborové organizace, pacientské organizace, Česká lékařská komora a ministr zdravotnictví se postupně shodli, že k řešení jsou nutné zásadní kroky. V prvé řadě razantní a skokové zvýšení mezd a platů, a to nejméně o 10 % po několik let.

Zdravotní pojišťovny však na dnešní dohodovací řízení předložily návrhy na nepatrné až nulové zvýšení úhrad v roce 2017, kdežto poskytovatelé požadují navýšení umožňující skokové zvýšení mezd a platů. O tak rozdílných návrzích se nemohlo vážně diskutovat ani o nich hlasovat. Proto bylo dohodnuto další jednání na 26. 5. 2016.

Na jednání od zástupců všech skupin nemocnic zazněla kritika, že za zvýšení příjmů zdravotních pojišťoven za tzv. státní pojištěnce bojují nemocnice a další, kdežto samy zdravotní pojišťovny mlčí.

AČMN soudí, že zdravotní pojišťovny buď nedoceňují, co se v nemocniční péči děje, nebo nejsou připraveny na udržení úrovně péče v nemocnicích vydat téměř nic navíc. Navzdory tomu, že jejich příjmy jen za první tři měsíce letošního roku vzrostly o 3,3 mld., tj. více než o miliardu každý měsíc, což by bohatě stačilo na zvýšení úhrad.

 

Návrhy předložené dohodovacímu řízení:

Návrh VZP ČR pro akutní lůžkovou péči

Návrh VZP ČR pro následnou lůžkovou péči

Návrh SZP ČR pro akutní lůžkovou péči

Návrh SZP ČR pro následnou lůžkovou péči

Návrh AČMN pro akutní lůžkovou péči

Návrh AČMN pro následnou lůžkovou péči

Návrh AN ČR pro akutní lůžkovou péči

Návrh AN ČR pro následnou lůžkovou péči

 

 

31.3.2016

Předáním údajů o personálním vybavení nemocnic České lékařské komoře by nemocnice porušovaly zákony

Prezident ČLK na dnešní tiskové konferenci obvinil právní kancelář Asociace českých a moravských nemocnic, že se pokouší utajovat údaje o skutečném stavu personálního zajištění zdravotních služeb v nemocnicích, když nedoporučila vyhovět žádosti komory o předání podrobných konkrétních údajů o obsazení jednotlivých oddělení, lůžkových částí i ambulancí, o výši úvazků a dosaženém vzdělání jednotlivých lékařů.

AČMN už druhý rok důrazně upozorňuje na problém personálního zajištění nemocnic, s nímž v posledních týdnech vystoupila i ČLK. AČMN upozorňuje nejen na problém lékařů, ale i v mnoha nemocnicích ještě závažnější problém zdravotních sester. O problému opakovaně jednala nejen s ministrem zdravotnictví, ale i s předsedou a místopředsedy vlády.

Česká lékařská komora je podle platné právní úpravy oprávněna shromažďovat osobní údaje o svých členech. Nikoli údaje o nemocnicích a jejich zaměstnancích. Předáním požadovaných informací České lékařské komoře by nemocnice poskytovaly závažné informace neoprávněné osobě a porušovaly tak zákony včetně zákona o ochraně osobních údajů.

Informace členům AČMN

 

 

14.3.2016
 

Výzva Vládě ČR:
Zastavte rozpad nemocniční péče !


Personální devastace nemocnic, na kterou nemocnice opakovaně upozorňují ministra zdravotnictví, předsedu vlády i celou vládní koalici, již dosáhla takového stupně, že vyžaduje zásadní řešení.

Jen okamžité kroky ústavních orgánů, ukazující rozhodnou vůli státu situaci řešit, mohou zlomit rostoucí nedůvěru zdravotníků k perspektivě zdravotnictví a zastavit jejich odchody.

Asociace českých a moravských nemocnic proto podporuje iniciativu vytvořit a přijmout plán Vlády ČR na záchranu českého zdravotnictví, s níž vystoupila ČLK.

Obnovit důvěru zdravotníků podle AČMN předpokládá také připravit tento plán za jejich účasti, v konsensu zdravotnických, odborových a pacientských organizací a projednat a přijmout jej příslušnými ústavními orgány.    

 

 

1.2.2016

Po změně vzdělávání se počty lékařů
a sester doplní za 15 let

Absolventů medicíny a absolvujících zdravotních sester ubyla za 30 let v Česku více než třetina. I kdyby se jejich vzdělávání změnilo okamžitě a školy jich začaly přijímat víc, potrvá 15 let, než se stavy doplní na úroveň roku 1985, řekl předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. Zákony o vzdělávání lékařů a sester, které připravilo ministerstvo zdravotnictví, má na programu pondělní tripartita.

Text rozhovoru

 

 

19.1.2016
Tiskové sdělení AČMN k současné situaci v nemocnicích

Nemocnice již od léta loňského roku upozorňovaly ministra zdravotnictví a poté i předsedu a místopředsedy vlády a předsedy koaličních stran na rostoucí nedostatek sester a lékařů v nemocnicích v celé ČR a jejich příčiny – především nedostatek zdrojů na platy a mzdy a také problémy ve vzdělávání zdravotníků.

Tyto trendy se v závěru roku 2015 ještě prohloubily a není důvod očekávat jejich zlepšení. V letech 2015 a 2016 započaté zvyšování platů zdravotníků o 5 % se ukázalo jako málo stimulující. V mnoha nemocnicích ani na toto zvýšení platů nestačily úhrady od zdravotních pojišťoven. Ve vzdělávání lékařů a sester vzhledem k legislativní přípravě může dojít ke změnám nejdříve v roce 2017.

Asociace českých a moravských nemocnic proto navrhla ministrovi S. Němečkovi a sociálním partnerům razantní změnu přístupu, má-li být změněn trend vedoucí k uzavírání celých oddělení nemocnic a omezování péče v řadě dalších, fakultní nemocnice nevyjímaje.

K tomu, aby byl zvrácen trend směřující k rozpadu nemocniční péče, považuje za nezbytné skokové zvýšení platů a mezd v nemocnicích a to nejméně o 30 %. K zajištění nezbytných prostředků lze toto zvýšení rozložit do 3 let (3 x 10 %), za podmínky, že jako celek bude předem dostatečně garantováno včetně nezbytných finančních zdrojů pro nemocnice.

V této souvislosti AČMN vyjadřuje obavu, zda ministr zdravotnictví S. Němeček docenil vážnost situace. Jak jinak by mohl – podle jeho vystoupení v ČT24 17.1.2016 – strašit ty nemocnice, které nedokázaly zvýšit platy od 1. ledna 2016, ještě snížením i dosavadních zcela nedostačujících úhrad.  

Síť nemocnic je jediným garantem nepřetržité péče a její neřízený rozpad by bezprostředně ohrozil zdraví a životy.

 

 

 

4.12.2015
Z usnesení Shromáždění delegátů AČMN
dne 3.12.2015

 

Shromáždění delegátů AČMN:

.......

 3. Upozorňuje

veřejnost, občany i pacienty na prohlubující se krizi spočívající v nedostatku sester a lékařů v nemocnicích celé ČR. V jejím důsledku jsou uzavírána klíčová oddělení řady nemocnic nebo omezován jejich provoz. V ostatních nemocnicích je s vypětím sester a lékařů zajišťována péče v pracovní dny jen v rozsahu řádné pracovní doby.

O této situaci a o nezbytnosti přijmout zásadní opatření k razantnímu zvýšení platů a mezd v nemocnicích včetně zajištění nezbytných finančních prostředků, jakož i o nutnosti neotálet se změnami systému vzdělávání sester a lékařů, byli opakovaně a důrazně informováni ministr zdravotnictví, předseda a místopředsedové vlády ČR. Ze strany nemocnic v současnosti zřejmě již více učinit nelze.

 

 

11.11.2015

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Odpověď místopředsedy vlády a předsedy KDU-ČSL
P. Bělobrádka na slušný dopis krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů

Odpověď místopředsedy vlády

 

 

23.10.2015

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Jednání krizového štábu nemocnic, pacientů
a odborů
s 1. místopředsedou vlády A. Babišem

(tiskové sdělení)

Dne 22. 10. 2015 přijal krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů 1. místopředseda vlády A. Babiš. Krizový štáb jej informoval, že se obrátil na předsedu vlády a všechny místopředsedy vlády s žádostí o přijetí. Poděkoval A. Babišovi, že zatím jako jediný krizový štáb přijal.

Krizový štáb 1. místopředsedu vlády informoval o kritické situaci, kdy v řadě konkrétních nemocnic je z personálních důvodů uzavřeno klíčové interní oddělení nemocnice nebo takové uzavření hrozí. V řadě velkých nemocnic počty chybějících sester dosahují řádu stovek.

Kriticky se vyjádřil k práci ministra zdravotnictví S. Němečka, zejména k neřešení kritické personální situace, k úhradové vyhlášce na rok 2016, která personální problémy v nemocnicích ještě prohlubuje, nebo k návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích, který je diskriminační pro desítky nemocnic.

Krizový štáb požádal místopředsedu A. Babiše o iniciování jednání představitelů stran vládní koalice k hrozící destrukci nemocniční sítě. A. Babiš toto přislíbil a požádal o účast krizového štábu na tomto jednání.

Účastníci jednání se dohodli na další spolupráci a výměně informací. A. Babiš přislíbil účast na celostátním shromáždění zdravotníků 18. 11. 2015.

V Praze dne 23. 10. 2015

Mluvčí krizového štábu:

MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

 

 

23.10.2015

Zdroje pro úhrady nemocniční péče
v letech 2015 a 2016

AČMN opakovaně upozorňovala, že zdroje pro úhrady nemocniční péče vysoce převyšují úhrady stanovné úhradovou vyhláškou. Nemocnicím jsou navyšovány úhrady pouze o 3 % a to stačí pouze na stanovené zvýšení platů. Další 3 % navýšení by potřebovaly, aby udržely a částečně zlepšily přímo péči o pacienty (léky, potraviny, služby, vybavení). To jsou cca 3 mld. Kč.
Příložený materiál ukazuje, že letos se každý měsíc vybírá o 1,1 mld. Kč více, než loni. Nemocnicím by tedy pro řešení nejvážnějších problémů stačil nadvýběr za říjen, listopad a prosinec 2015. Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven ve výši 18,4 mld. Kč by zůstaly nedotčeny.

Podklady krizového štábu

 

 

23.10.2015

Demagogie ministra zdravotnictví

Ministr S. Němeček opakovaně napadl Asociaci českých a moravských nemocnic, např. na Výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny:

"Mohl bych vám tu rozdat stanovisko AČMN před rokem, kde se říkalo, že když dáme tři procenta navíc a pryč koeficient přechodu pojištěnců, tak bude na pětiprocentní nárůst platů. Dali jsme pryč koeficient, jsou tam tři procenta, a je to zase málo."

AČMN před rokem i letos říká úplně stejně, že tříprocentní zvýšení úhrad bez snížení koeficienty přechodu pojištěnců bude stačit na zvýšení platů.

Před rokem tříprocentní zvýšení snížené koeficienty nestačilo ani na platy. Tříprocentní zvýšení bez koeficientů v letošní úhradové vyhlášce bude stačit pouze na platy.

Myslí si pan ministr, že platy jsou jediné zvýšené náklady, které nemocnice budou muset hradit? Přímo pro pacienty – na léky, potraviny, služby – nebude navíc nic?

Ani při inflaci, kterou ČNB očekává na rok 2016 ve výši 1,8 %? Chce tedy už druhý rok dát přímo na pacienty méně, než v předchozím období?

Ano. A to AČMN kritizuje.

 

 

13.10.2015

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Krizový štáb proti návrhu úhradové vyhlášky
na rok 2016

 

Krizový štáb se sešel 6. 10. 2015. Kriticky posuzoval již dopady úhradové vyhlášky na rok 2015, kdy kritizované koeficienty přechodu pojištěnců většině nemocnic snížily úhrady akutní péče a následné péči nebyly kompenzovány zrušené hospitalizační poplatky.

Konstatoval, že pod tlakem nemocnic, včetně návrhu ústavnímu soudu zrušit koeficienty přechodu pojištěnců, koeficienty v návrhu nové vyhlášky již použity nebyly. Fakticky však zůstal nesplněn slib z jednání u předsedy vlády, že hospitalizační poplatky budou v roce 2015 kompenzovány alespoň dodatečně. Memorandum ministerstvem a zdravotními pojišťovnami k tomu přijaté ohodnotil jako bezzubé a nic neřešící. K úhradám roku 2015 krizový štáb přijal samostatné prohlášení, které zveřejňujeme.

Krizový štáb k úhradám v nemocnicím v roce 2015

Ještě kritičtěji krizový štáb zhodnotil návrh úhradové vyhlášky na rok 2016. Konstatoval, že 3 % navýšení úhrad může být použito buď ke zvýšení mezd, nebo k udržení péče o pacienty. K obojímu to nestačí a obojí je nezbytně nutné.

Na základě oficiálních informací Ministerstva zdravotnictví konstatoval, že zdroje jsou k tomu více než dostatečné. Na účtech zdravotních pojišťoven jsou přebytky ve výši 18 mld. Kč. Každý měsíc se vybere miliarda navíc proti stejnému období předchozího roku. Jen nadvýběr pojistného za zbývající 3 měsíce roku přinese navíc 3 mld. Kč, což je tolik, aby nemocnice mohly jak zvýšit platy, tak udržet péči o pacienty. Na účtech pojišťoven by dále zůstalo 18 mld. Kč. Dosažené rezervy by zůstaly netknuty.

I k tomu krizový štáb přijal prohlášení: „Preferovat nemocnice nebo zdravotní pojišťovny?“, které také zveřejňujeme.

Prohlášení krizového štábu "Preferovat nemocnice nebo zdravotní pojišťovny?"

Současně rozhodl, že se obrátí na předsedu a místopředsedy vlády a současně představitele politických stran vládní koalice s žádostí o řešení této situace. Jim zaslané dopisy rovněž zveřejňujeme.

Dopis předsedovi vlády

Dopis 1. místopředsedovi vlády

Dopis místopředsedovi vlády

Příloha dopisů: Prohlášení krizového štábu ze dne 6.10.2015

Krizový štáb také rozhodl, že se jeho členové zúčastní jednání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR dne 14. 10. 2015, který bude projednávat i úhradovou vyhlášku. Krizový štáb požádal předsedu výboru o možnost vystoupení zástupce krizového štábu na tomto jednání.

O výše uvedeném krizový štáb podrobně informoval na tiskové konferenci 13. 10. 2015.

Videozáznam z tiskové konference

 

 

 

25.9.2015

Memorandum MZ a zdravotních pojišťoven

Na posledním jednání AČMN s předsedou vlády v květnu 2015 za účasti ministra zdravotnictví došlo ke shodě o řešení nedostatečných úhrad následné a dlouhodobé péče v letošním roce. Jako nejvhodnější řešení se jevilo doplacení 100 Kč za každý ošetřovací den. Konkretizace tohoto záměru byla předmětem jednání AČMN s ministrem zdravotnictví v červnu, kdy navrhl možnost závazku zvýšení úhrad formou společného memoranda MZ a zdravotních pojišťoven.

V polovině září prosákly informace, že nějaké memorandum bylo počátkem srpna podepsáno. Až na přímé vyžádání zaslalo text memoranda ministerstvo dotčeným účastníkům.

Určitá stydlivost byla namístě. Čtenář sám posoudí, čeho se memorandum nakonec týká a nakolik závazky z něho jsou konkrétní, určité a závazné.

Přesto zařízením AČMN bylo doporučeno oslovit zdravotní pojišťovny, zda jsou ochotny něco doplatit a jaké budou mít pro to ve smyslu memoranda podmínky.

Memorandum MZ a ZP

 

25.9.2015

Připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky
pro rok 2016

Připomínky projednala Rada AČMN 23.9.2015. Vznesla pochybnosti, zda navrhované 2,5 % zvýšení úhrad postačí byť jen na vládou přislíbené zvýšení platů a mezd. Na jednání byl připomenut veřejný příslib ministra, že prostředky na platy budou ve vyhlášce vyčleněny samostatně. Bylo konstatováno, že ustanovení pro akutní i následnou péči určující 0,015 úhrady na zvýšení osobních nákladů není vyčleněním prostředků na platy v uvedeném smyslu. Ustanovení v navrhovaném znění nestanoví výši úhrad za poskytnutou péči podle zmocnění ministerstva v zákoně č. 48/1997 Sb. Lze očekávat, že Legislativní rada vlády z toho důvodu navrhne jeho vypuštění.

Na jednání bylo konstatováno mnoho dalších nedostatků vyhlášky, zejména její rostoucí složitost a každoroční změny. Připomínky pro MZ však byly formulovány tak, aby umožňovaly věcné posouzení.

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2016

Důvodová zpráva

Připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky

 

17.8.2015
Tisková konference k návrhu ústavním soudu zrušit část úhradové vyhlášky na rok 2015

Tiskové konference, která proběhla 17.8.2015 v Brně, se zúčastnili senátorka Jitka Seitlová, senátor Jan Žaloudík, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, předseda AČMN Eduard Sohlich a další zástupci AČMN.

Informovali o důvodech kritiky úhradové vyhlášky na rok 2015 a o tom, proč se 16 senátorů rozhodlo podpořit návrh ústavnímu soudu na zrušení nejproblematičtější části této vyhlášky. Přítomným novinářům byla předána tisková zpráva k tomuto návrhu.

Poté se jmenovaní odebrali do budovy Ústavního soudu ČR a předali návrh podepsaný senátory.

Tisková zpráva k návrhu ústavnímu soudu

 

Text návrhu na zrušení části úhradové vyhlášky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

(Názvy nemocnic jsou v přílohách anonymizovány. Ústavní soud obdržel přílohy s názvy nemocnic.)

 
 
 

 

13.8.2015

Návrh ústavnímu soudu
na zrušení části úhradové vyhlášky na rok 2015

Pozvání na tiskovou konferenci 17.8.2015

Vážení novináři.

Senátorka PČR RNDr. Jitka Seitlová, senátor PČR, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a předseda Asociace českých a moravských nemocnic, MUDr. Eduard Sohlich, MBA Vás srdečně zvou na tiskovou konferenci k Podání ústavní stížnosti senátorů na zrušení části vyhlášky č. 324/2014 Sb. O stanovení hodnot bodu, výše úhrad, hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015.

Tisková konference se uskuteční v pondělí 17. srpna 2015 v 11 hodin, v malém salonku Hotelu Slavia na ulici Solniční 15/17, 602 00 Brno

Více informací poskytnou:
Alexandra Vinklárkov
Asistentka senátorky RNDr. Jitky Seitlové
Tel. 736 491 226
asistentka@seitlova.cz

Marie Šuláková
Asistentka senátorky RNDr. Jitky Seitlové
Tel. 736 491 225
asistentka@seitlova.cz

 

20.7.2015
Proběhlo dohodovací řízení o úhradách nemocnicím na rok 2016

Dne 15.7.2015 proběhlo II. kolo jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách v segmentech akutní i následné a dlouhodobé péče pro rok 2016.

Své návrhy předložily VZP ČR a Svaz zdravotních pojišťoven, dále AN ČR a AČMN. AKN a SSN ČR se přímo na jednání připojily k návrhům AČMN. Tak byl návrh AČMN projednáván jako společný návrh AČMN, SSN ČR a AKN.

O jednotlivých návrzích bylo hlasováno bez diskuse. Zástupci poskytovatelů odmítli návrhy zdravotních pojišťoven, protože obsahovaly návrh na zachování úhrad z roku 2015, u následné a dlouhodobé péče dokonce návrh na jejich snížení (snížením úhrady při překročení časového limitu).

Návrh AN ČR na úhrady akutní péče obsahoval navýšení úhrady na 106 % roku 2015, návrh na úhrady následné a dlouhodobé péče 105 % paušální sazby roku 2015.

Společné návrhy AČMN, SSN ČR a AKN obsahovaly navýšení procentem nárůstu příjmů zdravotních pojišťoven v roce 2015 (za 1. čtvrtletí 2015 zatím 4,5 %) a to bez Kpp, dále navýšení úhrady na zvýšení platů a mezd přímo vázané na počty pracovníků a jejich kategorie v jednotlivých nemocnicích, a dále kompenzaci regulačních poplatků.

Tyto návrhy byly odmítnuty zdravotními pojišťovnami.

Všechny předložené návrhy budou se závěrečným protokolem předány Ministerstvu zdravotnictví jako podklad pro tvorbu úhradové vyhlášky.

Akutní péče:

Návrh VZP ČR - varianta I

Návrh VZP ČR - varianta II

Návrh SZP ČR

Společný návrh AČMN, SSN ČR a AKN

Návrh AN ČR

Protokol z jednání


Následná a dlouhodobá péče:

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Společný návrh AČMN, SSN ČR a AKN

Návrh AN ČR

Protokol z jednání

 

 

10.6.2015

Ve zdravotnictví se nekrade víc než jinde
Milan Kubek


Zdravotnictví tu není od toho, aby bylo laciné, ale aby bylo kvalitní a aby každý dostal péči, jak ji potřebuje, říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Je chvályhodné, že pan ministr Babiš má zájem, aby se ve zdravotnictví nekradlo. Krást se nemá nikde. Primárně by se ale měl starat o to, aby lidé a především velké firmy platili daně,“ dodává.

celý rozhovor - převzato z Medical Tribune - E15

 

23.7.2015
Odpověď předsedy vlády AČMN k novelizaci personální vyhlášky

Předseda vlády ve své odpovědi na stanovisko Rady AČMN (viz níže 4.6.2015) potvrdil závěr pracovní skupiny MZ a ministra k personální vyhlášce o nutnosti posunout termín novelizace vyhlášky do vyřešení dostatku zdravotnických pracovníků a problémů v jejich odměňování a vzdělávání. Zdůraznil nutnost rozumné dohody všech stran se zohledněním reálné situace a nalezení dostatečných finančních zdrojů.

Vzhledem k rozsahu úkolů, které je před novelizací třeba vyřešit, lze termín 31.12.2015 uváděný ministerstvem, označit za příliš optimistický.

Odpověď předsedy vlády

 

10.6.2015

Jednání pracovní skupiny MZ
pro novelizaci personální vyhlášky

8. 6. 2015 se na svém dalším jednání sešla pracovní skupina MZ k novelizaci personální vyhlášky pro oblast lůžkové péče. V úvodu zástupci AČMN seznámili členy pracovní skupiny se stanoviskem této asociace k požadovanému posílení personálních normativů a s návrhem asociací nemocnic na případné zrušení celé personální vyhlášky (viz níže 4.6.2015).

Narozdíl od předcházejících jednání se diskuse již nesoustředila na požadavky kde a nakolik zvýšit normativy personálního vybavení. Naopak v diskusi dominovaly požadavky před úvahami o zpřísnění personálních normativů vyřešit otázky odměňování sester a lékařů, zásadně změnit systém jejich vzdělávání a zatím alespoň stabilizovat stávající zdravotnické pracovníky a zabránit jejich dalším odchodům mimo zdravotnictví.

Tento postup byl přijat i jako závěr celého jednání. Další termín jednání pracovní skupiny nebyl stanoven.

 

10.6.2015
AČMN jednala s ministrem zdravotnictví

3. 6. 2015 se uskutečnilo jednání AČMN s ministrem zdravotnictví, navazující na předchozí jednání s předsedou vlády.

AČMN informovala ministra o svém stanovisku k novelizaci personální vyhlášky a předala mu stanovisko Rady AČMN. Došlo ke shodě, že řešení současného nedostatku zejména sester a snaha současně navyšovat minimální personální vybavení jsou protichůdné požadavky, a že případné zvýšení minimálního personálního vybavení ve vyhlášce je možné až po vyřešení současného nedostatku zdravotnických pracovníků a s tím souvisejících problémů ve vzdělávání a odměňování.

Celý text informace

  

4.6.2015
Asociace nemocnic navrhují zrušit vyhlášku
o minimálním personálním vybavení 

Asociace českých a moravských nemocnic vyslovuje vážné znepokojení nad požadavky některých profesních organizací, odborných společností a odborových organizací na výrazné zvýšení požadavků na minimální personální vybavení zdravotnických zařízení, na minimální počty lékařů a sester.

Celý text stanoviska Rady AČMN

 

 

22.5.2015

Nesmyslné koeficienty – hlavní vada úhradové vyhlášky pro rok 2015

Úhradová vyhláška stanoví koeficienty Kpp13 a Kpp14, které by měly vyjadřovat přesuny jednotlivých pojištěnců mezi kraji a tím i mezi nemocnicemi. Skutečný vývoj počtu ošetřených pojištěnců v jednotlivých nemocnicích byl však zcela jiný.

Tabulka ukazuje, že téměř u 67 % nemocnic byl skutečný nárůst počtu ošetřených pojištěnců vyšší a to i o řadu procent (označeno červeně). I těmto nemocnicím koeficienty úhradu krátí.

Uvedené dokladuje, že buď bylo chybné stanovení koeficientů pro jednotlivé kraje bez ohledu na jejich nemocnice, nebo koeficienty byly vypočteny a stanoveny chybně, nebo chyba byla ve stanovení takových koeficientů, které s bezprostředním poskytováním zdravotní péče nemají přímou souvislost.

Tabulka potvrzuje, že chybou v úhradové vyhlášce pro rok 2015, která znemožnila všem nemocnicím dosáhnout úhrad nezbytných pro zvýšení platů nebo mezd, byly právě koeficienty změn počtu pojištěnců.

Porovnání vývoje skutečně ošetřených pojištěnců v nemocnicích s koeficienty změn počtu pojištěnců v úhradové vyhlášce

Přiložené údaje obdržel předseda vlády a Ministerstvo zdravotnictví

Nedojde-li k nápravě, je připraven návrh Ústavnímu soudu na zrušení koeficientů ve vyhlášce.

 

 

22.5.2015

Zatimní dopady úhradové vyhlášky pro rok 2015

Úhrady 62 % zařízení následné péče AČMN nedosahují navýšení potřebného ke zvýšení platů a mezd

Výsledky ankety z 56 zařízení následné péče AČMN ukazují, že úhrady za 1. čtvrtletí 2015 dosáhly v porovnání s 1. čtvrtletím 2014 navýšení na:
105 % a více                          21 zařízení (z toho 12 navýšením počtu OD na 105 % a více)
103 – 105 %                           7 zařízení
100 – 103 %                          17 zařízení
méně než 100 %                   11 zařízení

Dodatečné zdroje potřebné k 5 % zvýšení tarifních platů nebo mezd nezískalo (minimální nutné navýšení 105 % úhrad vzhledem k vyšší personální náročnosti následné péče) v odpovídající výši 35 zařízení, tj. 62,5 %.

Příčinou tohoto stavu a chybou úhradové vyhlášky je, že nominální 9 % zvýšení úhrad za ošetřovací den kompenzuje pouze již nevybíraný hospitalizační poplatek. Navýšení úhrad tím ve skutečnosti nebylo téměř žádné.

Porovnání úhrad následné péče v 1. čtvrtletí 2015 s 1. čtvrtletím 2014 (souhrn)

Přiložené údaje obdržel předseda vlády a Ministerstvo zdravotnictví

 

 

22.5.2015

Zatimní dopady úhradové vyhlášky pro rok 2015

Úhrady 51 % nemocnic AČMN nedosahují navýšení potřebného
ke zvýšení platů a mezd

Výsledky ankety ze 41 zařízení akutní péče AČMN ukazují, že předběžné úhrady (stanoví je úhradová vyhláška) za 1. čtvrtletí 2015 dosáhly v porovnání s 1. čtvrtletím 2014 navýšení na:
103 % a více                          20 nemocnic
102 – 103 %                           12 nemocnic
101 – 102 %                            3 nemocnice
100 – 101 %                            -
méně než 100 %                    6 nemocnic

Dodatečné zdroje potřebné k 5 % zvýšení tarifních platů nebo mezd nezískalo v odpovídající výši 21 nemocnic (označeno červeně), tj. 51,2 % (minimální nutné navýšení podle názoru AČMN a původně i Ministerstva zdravotnictví bylo 103 % úhrad).

I podle pozdějšího názoru Ministerstva zdravotnictví (minimální nutné navýšení jen 102,1 % úhrad) nezískalo dodatečné zdroje 9 nemocnic, tj. 22 %.

Skutečný počet nemocnic, které nedosáhnou na úhrady potřebné ke zvýšení mezd, bude ještě vyšší. Statistiku zkresluje skutečnost, že řada zaměstnaneckých pojišťoven navýšila předběžné úhrady vysoko nad úroveň stanovenou úhradovou vyhláškou, v některých případech i o desítky procent. ZPMV u 26, VoZP u 24, OZP u 23, ČPZP u 12 nemocnic (viz tabulka č. 2 – označeno zeleně). Toto přezálohování budou muset nemocnice při vyúčtování vrátit a proto tyto dočasné zdroje nelze použít na mzdy.

Porovnání úhrad akutní péče v 1. čtvrtletí 2015 s 1. čtvrtletím 2014 (souhrn)

Porovnání úhrad akutní péče v 1. čtvrtletí 2015 s 1. čtvrtletím 2014 (podle zdravotních pojišťoven)

Přiložené údaje obdržel předseda vlády a Ministerstvo zdravotnictví

 

 

21.5.2015

Informace o jednání
s předsedou vlády

20.5.2015 se uskutečnilo jednání krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů s předsedou vlády. Přímo navázalo na obdobné jednání v lednu t.r. Také tohoto jednání se zúčastnil ministr zdravotnictví a náměstek ministra pro zdravotní pojištění.

Krizový štáb v úvodu jednomyslně podpořil jako nutnost zvýšení platby za státní pojištěnce. Návrh ministra zdravotnictví na zvýšení na pouhých 904 Kč (o 59 Kč) považuje za minimální. Platba státu za tzv. státní pojištěnce by měla dosáhnout minimálně stejné výše jako u osob bez vlastních příjmů, tj. 1 242 Kč. Toto stanovisko zástupci krizového štábu také potvrdili na navazující tiskové konferenci předsedy vlády.

Hlavním bodem jednání byla úhradová vyhláška pro rok 2015 a možnosti, které dává pro zvýšení platů a mezd v nemocnicích. Předseda vlády v předstihu obdržel podkladové materiály AČMN, ukazující, že zvýšení úhrad nezbytné pro zvýšení platů a mezd nedostalo 51 % nemocnic akutní péče, 62 % zařízení následné péče, že koeficienty změny počtu pojištěnců jsou chybně stanoveny a sníží úhradu u 67 % nemocnic (podklady zveřejním samostatně).  

AČMN zdůraznila, že přehled úhrad akutní i následné péče za celé 1. čtvrtletí 2015 potvrdil problémy, které byly signalizovány již na jednání v lednu údaji o fakturovaných úhradách podle vyhlášky za tento měsíc.

Účastníci se na základě předložených čísel shodli, že nejvážnější situace je v následné a dlouhodobé péči a že vyžaduje řešení. Na dotaz předsedy vlády k možnostem řešení AČMN uvedla v zásadě dvě možnosti – novelizaci úhradové vyhlášky nebo kroky MZ, které povedou k doplacení kompenzace regulačního poplatku 100 Kč za každý OD v roce 2015. Z diskuse vyplynulo, že MZ by se klonilo spíše k druhému řešení.

U akutní péče AČMN zdůraznila, že koeficienty změny počtu pojištěnců ve vyhlášce podle výsledku průzkumu v nemocnicích neodpovídají skutečnému pohybu pacientů a u 67 % nemocnic vedou ke snížení úhrady. Podle AČMN se potvrdilo, že koeficienty, které byly od počátku předmětem kritiky, byly stanoveny chybně a jsou hlavní příčinou toho, že přes polovinu nemocnic neobdrželo 3 % navýšení úhrady nezbytné pro zvýšení platů a mezd.

Podle AČMN je možností řešení jednoduchá novelizace úhradové vyhlášky směřující k vypuštění koeficientů. Současně zástupci AČMN informovali, že je připraven návrh Ústavnímu soudu na zrušení těchto koeficientů ve vyhlášce. 

AČMN zdůraznila, že řešení je nezbytné i proto, že také pro rok 2016 je požadováno a přislíbeno další zvýšení platů a že chyby z roku 2015 nelze opakovat a kumulovat. O řešení rozhodnuto nebylo s tím, že o problému bude ještě jednat pracovní skupina zástupců tripartity.

Dalším bodem jednání byla příprava zákona o neziskových nemocnicích. Ministr zdravotnictví sdělil, že na návrhu zákona se intenzivně pracuje a je již hotovo paragrafové znění, které bude příští týden zasláno k připomínkám. Ze slov předsedy vlády vyplynulo, že je seznámen s připomínkami AČMN k tezím návrhu zákona, které označil za velmi kritické. V následující diskuzi se účastníci shodli na tom, že zákon musí vycházet z principů neziskových organizací v západoevropských zemích, tj. především osvobození od daní za podmínky vložení veškerého zisku do činnosti nemocnice.

V závěru jednání zástupci AČMN informovali o průběhu dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2016 a o tom, že dosud nedošlo k tak značenému rozdílu mezi návrhy nemocnic a zdravotních pojišťoven. Zatímco nemocnice požadovaly navýšení úhrad dorovnávající jejich snížení v roce 2015, navýšení na opětovné zvýšení platů v roce 2016 a také po dlouhé době navýšení o 2 – 3 % pro samotné nemocnice, zdravotní pojišťovny navrhly v podstatě snížení úhrad akutní i následné péče proti roku 2015.

Na jednání ze strany AČMN zaznělo, že pokud by byly akceptovány požadavky ČLK, ČAS, odborných společností a dalších někde i na dvojnásobné zvýšení personálního vybavení, musely by úhrady podle společného názoru poskytovatelů v akutní péči být navýšeny o 24 % a v následné péči o 33 %. Předseda vlády ukázal velmi dobrou orientaci v problematice a konstatoval, že pro splnění dalších personálních požadavků nejsou ani lidé.

 

 

21.5.2015

„Odpověď“ ministerstva na společný dopis
všech asociací a sdružení

Již druhý rok z iniciativy Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven probíhá program rozsáhlých preventivních vyšetření spojených se zvaním pojištěnců. Úhrada za tuto péči nemocnicím je úhradovou vyhláškou zastropována 103 % úhrady za všechny ambulance a ještě u většiny nemocnic krácena koeficienty změny počtu pojištěnců. Kdežto ostatním ambulancím je hrazena bez omezení.

Proto se všechny asociace a sdružení nemocnic obrátily na ministra zdravotnictví S. Němečka s žádostí o odstranění této diskriminace.

Dopis asociací ministrovi a „odpověď“ na tento dopis zveřejňujeme.

Dopis asociací nemocnic

Odpověď MZ

S odpovědí na dopis asociací nemocnic se seznámil i krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů. Rozhodl se svým dopisem obrátit na správní rady všech zdravotních pojišťoven.

 

 

4.5.2015

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení k odporu proti zvýšení plateb
za státní pojištěnce

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů na svém zasedání dne 29. 4. 2015 vyslovil znepokojení nad neochotou části vládní koalice zvýšit příspěvek státu za důchodce, děti a další osoby, které nemají zdroje na platby zdravotního pojištění a ze zákona je za ně platí stát.

Krizový štáb překvapuje, že právě 1. místopředseda vlády odmítá splnění bodu dohodnutého stranami vládní koalice a schváleného v Programovém prohlášení vlády. Považuje za překvapující postoj předsedy politického hnutí ANO A. Babiše, ztotožňujícího se tak s postupem předchozí vládní koalice po řadu let odmítající valorizaci platby za státní pojištěnce.

Byl to přitom stát za doby vlády této koalice, který prostřednictvím opakovaného zvyšování DPH, faktické devalvace koruny a neplněním svých povinností k nejslabším občanům odsával prostředky ze zdravotnictví.

Zvýšení platby za státní pojištěnce navrhované ministrem zdravotnictví o pouhých 59 Kč na osobu měsíčně krizový štáb považuje za minimální zvýšení, jen z malé části narovnávající odčerpané prostředky.

Krizový štáb věří, že hnutí ANO a osobně sám A. Babiš přehodnotí svůj postoj k přijatým závazkům, s nimiž s celou vládou předstoupili nejen před poslaneckou sněmovnu, ale i před občany.

 

 

20.4.2015

Zásadní požadavky AČMN
k doplnění tezí návrhu zákona
o „veřejných zdravotnických organizacích“

AČMN vyslovuje podiv nad tím, že po roce od přijetí programového prohlášení vlády, kterým vláda přijala závazek předložit zákon o veřejných neziskových nemocnicích, práce na návrhu tohoto zákona postoupily pouze do podoby „tezí návrhu zákona“, zpracovaných zjevně narychlo na základě požadavku pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví seznámit se stavem prací na návrhu tohoto zákona.

Předložené teze hodnotí AČMN jako kusé, nepromyšlené, neprovázané a tudíž nekomplexní souhrny názorů, v nichž se ztrácí smysl a účel tohoto návrhu zákona, které neodráží již v předchozích letech dosaženou úroveň a zkušenosti z legislativní přípravy obdobných návrhů zákona zejména z let 2004 – 2006, ani zkušenosti vyspělých evropských zemí s fungováním nemocnic na principu neziskovosti.

Za hlavní příčinu tohoto stavu AČMN považuje přípravu samotného návrhu zákona bez zpracování, projednání a schválení věcného záměru zákona, který by umožnil nejprve sjednotit programové, věcné a funkční principy budování veřejných neziskových nemocnic.

Předložené teze v jejich dosavadní podobě musí proto AČMN důrazně a jednoznačně odmítnout. Představa o podobě zákona, jeho cílech a fungování musí být daleko propracovanější a prodiskutovanější před přistoupením k přípravě jeho paragrafového znění.

Pro takovou podobu připojujeme zásadní požadavky, bez jejichž řešení si další přípravu zákona nedokážeme představit.

Celý text AČMN

Teze návrhu zákona o veřejných zdravotnických organizacích - materiál MZ

 

 

15.4.2014

Provádění preventivních programů v nemocnicích ohroženo

Preventivní programy mamografického screeningu a screeningu děložního hrdla, podporované Ministerstvem zdravotnictví, na které jsou pojišťovnami zváni pojištěnci, se provádí také v nemocnicích. Narozdíl od externích ambulancí úhradu za tuto péči nemocnicím omezila úhradová vyhláška 103 % limitem pro veškerou ambulantní péči. Preventivní programy by tak v nemocnicích mohly být realizovány jedině na úkor pacientů vyžadujících jinou ambulantní péči.

Z toho důvodu se všechny asociace nemocnic společným dopisem obrátily na ministra zdravotnictví s žádostí o řešení.

Text společného dopisu ministrovi zdravotnictví

 

 

13.4.2015

Úhradová vyhláška pro rok 2015 neumožňuje většině nemocnic zvýšení platů a mezd o 5 %

AČMN ověřila skutečné navýšení úhrad úhradovou vyhláškou pro rok 2015 zatím za leden 2015. Tvrdá čísla úhrad skutečně zaplacených zdravotními pojišťovnami za péči poskytnutou v měsíci lednu ukazují, že v akutní péči nedosáhlo minimálně 3 % navýšení úhrad nezbytného k 5 % zvýšení platů a mezd 59,6 % nemocnic. V následné péči pak nedosáhlo minimálně 5 % navýšení úhrad nezbytného k 5 % zvýšení platů a mezd 67,8 % nemocnic a zařízení následné a dlouhodobé péče.

Výsledky průzkumu byly předány Ministerstvu zdravotnictví a pracovní skupině PT RHSD vytvořené k ověření dopadů úhradové vyhlášky. 

Pro vyšší reprezentativnost údajů AČMN zveřejní výsledky úhrad ještě za celé 1. čtvrtletí 2015, jakmile budou pojišťovnami uhrazeny.

Porovnání předběžných měsíčních úhrad 2015/2014 - akutní péče

Porovnání měsíčních úhrad 2015/2014 - následná péče

 

 

9.4.2015

Tisková zpráva

Tvrdá čísla nepotvrzují zprávy některých médií,
že LDN zažívají nápor pacientů z důvodu zrušení regulačních poplatků

Tvrdí to Akutálně.cz a EuroZprávy.cz. Podle aktualizovaných údajů z 57 zařízení následné a dlouhodobé péče AČMN v lednu 2015 se počet vykázaných a pojišťovnami zaplacených ošetřovacích dnů oproti měsíčnímu průměru roku 2014 zatím dokonce snížil na 99,77 %.

Skutečnosti rovněž neodpovídá tvrzení přisuzované AČMN, že třetina lidí v nemocnicích je právě proto, že se pro ně nenašla vhodná sociální péče.

Uváděná třetina se týká lidí na pomezí zdravotní a sociální péče, na které by se vztahovalo nové možné zdravotně sociální pojištění (viz Aktuálně.cz 1. 4. 2015 – LDN jsou přeplněné. Nemocnice navrhují nové pojištění).

 

 

7.4.2015

Tisková zpráva
Útoky představitele Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR proti nemocnicím jsou lživé, hloupé a účelové

Předseda představenstva této asociace Karel Havlíček v pořadu ČT24 Hyde Park 2.4.2015 obvinil nemocnice z úniků 30 mld. Kč ročně ve smyslu předražených zakázek nemocnic, které si dělají ze zdravotních pojišťoven někdy trhací kalendář.

Těžko si představit, že nemocnice, které od zdravotních pojišťoven dostávají cca 120 mld. Kč ročně, z toho cca 65 mld. Kč vydají na mzdy nikterak vysoké, by mohly fungovat při 30 mld. Kč úniků, tj. více než polovině ze zbývajících 55 mld. Kč.   

Těžko si představit, že by si nemocnice mohly dělat trhací kalendář ze zdravotních pojišťoven, které patří k největším a nejmocnějším finančním institucím v ČR.

Podporu útoků některých politiků proti nemocnicím ze strany pana předsedy lze těžko pochopit jinak, než jako snahu získat si jejich přízeň pro řešení výše daní a dalších odvodů. Jinak, než jako nekalou konkurenci „kolegů“ z jiné asociace. 

 

 

2.4.2015

Informace o přeplnění LDN v důsledku zrušení hospitalizačních poplatků nejsou pravdivé

Například V. Rodriguez v článku „Eldéenky“ jsou přeplněné. Nemocnice navrhují nové pojištění (Aktuálně.cz 1.4.2015) tvrdí, že v důsledku zrušení stokorunového poplatku za hospitalizaci třetinu lůžek znovu obsadili lidé, pro které není místo v domově seniorů.

Jeden z možných námětů, jak řešit dlouhodobé podfinancování následné a dlouhodobé péče a nedostatek jejích kapacit, je zasazen do zcela nepravdivých souvislostí. LDN nejsou vůbec "opět" přeplněné. A už vůbec ne kvůli zrušení 100 Kč poplatku za hospitalizaci. Kapacita většiny LDN byla naplněna už před zrušením poplatků a je tomu tak i po jejich zrušení.

Podle zcela čerstvých údajů ze 48 zařízení následné péče průměrný počet ošetřovacích dnů zaplacených zdravotními pojišťovnami v lednu 2015 oproti měsíčnímu průměru roku 2014 dokonce poklesl na 99,09 % !!!

Podle předchozího průzkumu ve 43 zařízeních následné péče počet pouze vykázaných ošetřovacích dnů vzrostl v lednu 2015 oproti lednu 2014 na 101,77 %.

Bude-li v dalších měsících nárůst, tak o jednotlivá procenta. Nikoli o "třetinu". LDN nejsou nafukovací.

Také proto AČMN přemýšlí o různých možnostech řešení.

 

 

16.2.2015

Úhrady podle úhradové vyhlášky pro rok 2015:
většina zařízení následné péče nebudeme mít na zvýšení mezd

Z 43 zařízení nedosáhne 105 % nárůstu úhrad potřebného ke zvýšení platů / mezd 27 zařízení. Z toho 19 zařízení nedosáhne ani úhrad ledna 2014.

Skutečné úhrady budou vyčísleny po jejich zaplacení zdravotními pojišťovnami v březnu 2015.

Předpokládané úhrady následné péče leden 2015

  

 

28.1.2015

Následná péče na zvýšení mezd a platů
rozhodně nemá

Úhradová vyhláška dokonce vede
k nepatrnému snížení reálných úhrad proti roku 2014

Vývoj nominálních a reálných úhrad v násl. péči 2009-2015

 

 

21.1.2015

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů
jednal s předsedou vlády

(tiskové sdělení)

Předseda Vlády ČR B. Sobotka přijal zástupce krizového štábu na jeho žádost. Krizový štáb považoval za nutné předsedu vlády informovat, že u značné části nemocnic, včetně těch, na které se vztahuje nařízení vlády o zvýšení tarifních platů o 5 %, vzniká problém realizace vládou přislíbeného zvýšení platů a mezd.

Podle krizového štábu je příčinou konečná podoba úhradové vyhlášky, která negarantuje dříve dohodnutou minimální úhradu 103 % roku 2014, nezbytnou pro zvýšení mezd ve všech nemocnicích, a úhrady následné a dlouhodobé péče zvyšuje jen minimálně.

Předsedovi vlády byly předány výsledky ankety z 81 nemocnic Asociace českých a moravských nemocnic, charakterizující stav zvyšování platů a mezd v návaznosti na očekávané zvýšení úhrad. Rozsah a vážnost problémů na jednání potvrdil i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.

Na jednání, kterého se účastnil rovněž ministr zdravotnictví S. Němeček, byl přijat závěr sledovat vývoj skutečných úhrad od zdravotních pojišťoven nemocnicím, a pokud se potvrdí více případů nedostačujících úhrad, vrátit se k problému a řešit jej. Mimo to předseda vlády požádal ministra zdravotnictví o písemné vyjádření ke zvýšení úhrad následné a dlouhodobé péče, kritizovaného jako zcela nedostatečné.

V Praze dne 21. 1. 2015

Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic


Výsledky ankety

 

 

 

21.1.2015
Stanovisko k úhradové vyhlášce pro rok 2015
a k možnostem zvýšení mezd v nemocnicích

Asociace českých a moravských nemocnic přivítala rozhodnutí vlády o zvýšení platů ve zdravotnictví o 5 %, vědoma si skutečnosti, že po částečné stabilizaci hospodaření nemocnic je jejich personální nestabilita největším problémem.

Celý text stanoviska AČMN

 

 

3.12.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 Tiskové sdělení

Krizový štáb je znepokojen skutečností, že dosavadní návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 připravený Ministerstvem zdravotnictví nezabezpečoval nemocnicím dostatečné finanční prostředky na zvýšení platů a mezd přislíbené zaměstnancům ve zdravotnictví pro rok 2015.  

Krizovému štábu, který se sešel dne 2. 12. 2014, byl tlumočen návrh ministra zdravotnictví S. Němečka na doplnění úhradové vyhlášky o ustanovení, zajišťující zvýšení úhrad všem nemocnicím akutní péče o 3 % proti úhradám roku 2014.

Krizový štáb považuje úhradovou vyhláškou garantované zvýšení úhrad pro každou nemocnici akutní péče nejméně o 3 % oproti úhradě roku 2014 včetně uhrazené kompenzace hospitalizačních poplatků, nedeformované žádnými koeficienty, za řešení postačující ke zvýšení platů a mezd ve všech nemocnicích.

Krizový štáb proto přerušil své zasedání do doby, než se bude moci seznámit s doplněným zněním návrhu úhradové vyhlášky.

Dále krizový štáb žádá ministra zdravotnictví, aby shodným způsobem ještě bylo garantováno zvýšení platů a mezd i v následné a dlouhodobé péči.

Současně připomněl, že nemocnice jsou v průběhu roku placeny zálohově. Proto upozornil na potřebu stejným způsobem v úhradové vyhlášce garantovat 3 % zvýšení předběžných měsíčních úhrad proti předběžným úhradám roku 2014.

 V Praze dne 2. 12. 2014

 Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic 
          

 

 

1.12.2014

Materiál MZ:
"Současná situace ve zdravotnictví"

Materiál MZ - podklad pro jednání RHSD dne 1.12.2014

 

 

28.11.2014

Tisková zpráva z jednání
na Ministerstvu zdravotnictví
k úhradové vyhlášce

Na Ministerstvu zdravotnictví se dnes uskutečnilo mimořádné jednání zástupců regionálních nemocnic s náměstkem ministra T. Philippem k úhradové vyhlášce pro rok 2015. Náměstek informoval o dalších změnách v návrhu vyhlášky, které by měly umožnit dostatek zdrojů na zvýšení mezd. Jelikož písemné znění návrhu nebylo během jednání k dispozici, bylo dohodnuto, že AČMN se k němu vyjádří v pondělí.

Zástupci nemocnic souhlasili, že již není časový prostor k dalším diskusím o vyhlášce. Připomněli veřejný příslib ministra zdravotnictví, že vyhláška zaručí zhruba 3 % nárůst úhrad pro každou nemocnici. Předali náměstkovi návrh AČMN na doplnění vyhlášky, který bez dalších změn ve vyhlášce ve třech odstavcích garantuje každé nemocnici minimálně 3 % zvýšení úhrad oproti roku 2014 nezbytné k 5 % zvýšení mezd a to včetně předběžných měsíčních úhrad.

Upozornili, že bez právní garance minimálního 3 % zvýšení úhrad ve vyhlášce AČMN doporučí nemocnicím, které nejsou příspěvkovými organizacemi, aby od 1.1.2015 mzdy nezvyšovaly.

Současně informovali, že na úterý 2.12.2014 je svoláváno mimořádné zasedání krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

 

Návrh AČMN na doplnění úhradové vyhlášky pro rok 2015

 

 

27.11.2014

Peníze na zvýšení platů zdravotníků
zatím jen příslibem

(tiskové sdělení AČMN)

Na dnešní konferenci ZDRAVOTNICTVÍ 2015 bylo za přítomnosti předsedy vlády B. Sobotky a ministra zdravotnictví S. Němečka účastníky veřejně upozorněno, že ani 2. verze úhradové vyhlášky, která již odešla do meziresortního připomínkového řízení, nemocnicím nezajišťuje finanční prostředky na zvýšení platů.

Ministr zdravotnictví v reakci na kritiku ujistil, že počítá s 3 % navýšením úhrad nemocnicím, aby bylo možné zvýšení platů zdravotníků o 5 %.

Nemocnice však potřebují jistotu 3 % navýšení úhrad proti roku 2014 právně garantovaného úhradovou vyhláškou, v níž minimálně nutné navýšení úhrad nebude deformováno dalšími koeficienty a výpočty a která zaváže zdravotní pojišťovny 3 % navýšení bezezbytku vyplatit. A to včetně 3 % navýšení měsíčních záloh, neboť zvýšené mzdy bude nutné vyplácet již od 1. ledna 2015.

K tomu ještě v průběhu konference bylo dohodnuto jednání nemocnic s věcně příslušným náměstkem ministra T. Philippem na pátek 28.11.2014 v 9.00 hod.

 

 

 

26.11.2014

Příjmy zdravotního pojištění v roce 2014
dosáhly 106 % roku 2013

Uvádí to materiál Ministerstva zdravotnictví „Současná situace ve zdravotnictví“ určený pro jednání tripartity 1. prosince 2014. Údaj je včetně plateb státu za tzv. státní pojištěnce a zahrnuje i předsunuté platby státu. Po očištění od vlivu předsunutých plateb je nárůst příjmů zdravotního pojištění 105,7 % roku 2013.

Pro rok 2015 prognóza Ministerstva financí předpokládá růst mezd o 3,9 %. Nejméně ve stejné výši je tedy možné očekávat nárůst příjmů veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015.

 

 

18.11.2014

Při úhradě nižší než 103 % roku 2014
AČMN doporučí nemocnicím, které nejsou příspěvkovými organizacemi,
v roce 2015 nezvyšovat platy


Dne 13. 11. 2014 se uskutečnilo jednání všech čtyř asociací nemocnic k úhradové vyhlášce na rok 2015 s MZ. Ministra zastupoval náměstek T. Philipp. Podle AN ČR úhrady na rok 2015 nevychází pozitivně, vše negativně. Na zvýšení mezd nebude mít nikdo, ztráty řady fakultních nemocnic proti roku 2014 by činily stamiliony. Úhrady následné péče by klesly hluboko pod rok 2014. Toto hodnocení podpořili zástupci všech ostatních asociací.

Zástupci MZ uvedli, že 107 % navýšení úhrad následné péče je míněno k roku 2014, nikoli k roku 2013, jak je uvádí text návrhu vyhlášky. Úhrada není navýšena o hospitalizační poplatek, ten podle MZ byl zakalkulován již do 105 % navýšení úhrady následné péče v roce 2014. Po delší diskusi bylo uzavřeno tím, že asociace podají svůj návrh na úhrady následné péče MZ.

Vzhledem k rozdílnosti dat pro modelaci úhrad v roce 2015, jimiž disponují MZ, pojišťovny a poskytovatelé, AN ČR navrhla toto eliminovat paušálním způsobem úhrady akutní lůžkové péče  v roce 2015 a to konkrétně paušální úhradou ve výši 102 % roku 2014 x Kpp při dosažení objemu péče 100 % redukovaného CM. AČMN navrhla paušální úhradu 103 % úhrady roku 2014 bez Kpp se zdůvodněním, že při zachování úhrad roku 2014 je pro zvýšení mezd nutné 3 % navýšení úhrad odpovídající 60 % podílu mezd na úhradách. Bez tohoto navýšení AČMN nebude moci doporučit většině svých nemocnic, které nejsou příspěvkovými organizacemi zvýšení mezd realizovat.

Náměstek Philipp konstatoval, že paušální úhrada v roce 2015 byla jednou z alternativ, zvažovaných pro návrh úhradové vyhlášky. Bude informovat pana ministra o shodě asociací nemocnic na tomto způsobu úhrady. Na závěr jednání zástupci MZ požádali předsedy asociací o písemný souhlas s tímto způsobem úhrady.

Na jednání s asociacemi nemocnic navazovalo Jednání pracovního týmu RHSD k úhradové vyhlášce. Kromě zástupců nemocnic se zúčastnili zástupci OSZSP ČR a LOK SČL a také přizvaní zástupci zdravotních pojišťoven.

Náměstek T. Philipp informoval, že asociace nemocnic celkem jednotně navrhly paušální způsob úhrady s tím, že návrh vyhlášky lze upravit, aby to vyhovovalo všem včetně zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny návrh neodmítly, ale vyjádří se až ke konkrétní podobě návrhu. Zástupci odborů zopakovali svůj požadavek, aby úhradová vyhláška jednoznačně oddělila nárůst úhrady určený ke zvýšení platů.  AČMN zopakovala svůj návrh na paušální úhradu lůžkové péče ve výši 103 % roku 2014 s tím, že 100 % úhrady roku 2014 je minimum pro přežití nemocnic a 3 % navýšení úhrad odpovídá 5 % navýšení mezd. Zopakovala, že při nižší úhradě nedoporučí nemocnicím zvýšení platů.

Zásadní připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky
Celé znění připomínek v rubrice Připomínková řízení

Stanovisko AČMN

 

 

29.7.2014

Nemocnice a pojišťovny se nedohodly na úhradách
pro rok 2015
Rozhodnout bude muset ministerstvo vyhláškou


Dnes proběhlo poslední – třetí – jednání dohodovacího řízení mezi asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami. Bylo jednáno o předložených návrzích z obou stran.

Poprvé došlo k dohodě všech asociací a sdružení nemocnic a předložily společný návrh na úhradu akutní péče a dokonce dva společné návrhy na úhrady následné a dlouhodobé péče.

Zdravotní pojišťovny předložily samostatné návrhy zvlášť za VZP ČR a zvlášť za Svaz zdravotních pojišťoven ČR.

Poskytovatelé i zdravotní pojišťovny v závěrečném hlasování odmítli návrhy druhé strany. I když návrhy nebyly přijaty, budou cennou informací pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví o pohledu nemocnic i pojišťoven na potřeby nemocniční péče.

Projednané návrhy:

Akutní péče

Společný návrh AN ČR, AČMN, AKN a SSN ČR

Návrh VZP ČR I. varianta

Návrh VZP ČR II. varianta

Návrh SPZ ČR varianta 1

Návrh SZP ČR varinta 2

Následná a dlouhodobá péče

Prvý společný návrh AČMN, AKN, AN ČR a SSN ČR

Příloha k prvému společnému návrhu

Druhý společný návrh AN ČR, AČMN, AKN a SSN ČR

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

 


24.6.2014

Návrhy poskytovatelů akutní a následné lůžkové péče
pro dohodovací řízení o úhradách na rok 2015

Návrhy zaslané zdravotním pojišťovnám se zdůrazněním snahy poskytovatelů na dohodě v dohodovacím řízení a z tohoto hlediska připravenosti poskytovatelů diskutovat o konkrétních parametrech zaslaných návrhů.

Společný návrh AČMN a AKN na úhradu akutní péče v roce 2015

Společný návrh AČMN, AKN, ANČR a SSN ČR  
na úhradu následné a dlouhodobé péče v roce 2015


Příloha ke společnému návrhu úhrad následné a dlouhodobé péče

Samostatný návrh ANČR

 

 

2.6.2014

Také v následné péči jsou zásadní rozdíly v úhradách jednotlivých zdravotních pojišťoven zařízením následné péče

AČMN provedla vlastní šetření o výši úhrad následné a dlouhodobé péče zdravotními pojišťovnami. Šetření v 55 zařízeních následné péče ukázalo, že jsou zásadní rozdíly v úrovni úhrad za jednotlivé ošetřovací dny jak mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, tak mezi jejich úhradami konkrétním zařízením.

V některých případech až poloviční úhrady na jeden ošetřovací den některých pojišťoven konkrétním zařízením lze považovat dokonce za diskriminaci pacientů těchto zařízení.

Rozdíly vznikly historicky pouhým procentním navyšováním původních plateb, které před rokem 2005 byly složitě vypočítávány podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

Disproporce v úhradách následné péče dosáhly takové míry, že je nutné usilovat o jejich sjednocení. Proto AČMN navrhne v nadcházejícím dohodovacím řízení zdravotním pojišťovnám sjednotit úhrady všech pojišťoven všem zdravotnickým zařízením následné péče konkrétní platbou za ošetřovací den v korunách.

Pokud by zdravotní pojišťovny na takový návrh nepřistoupily, bude AČMN usilovat, aby jednotné úhrady podle náročnosti příslušných ošetřovacích dnů stanovilo Ministerstvo zdravotnictví svou úhradovou vyhláškou.

Platby jednotlivých zdravotních pojišťoven zařízením následné péče AČMN za jednotlivé typy ošetřovacích dnů v roce 2014

 

 

 

2.6.2014

Které nemocnice léčí nejlevněji?
A proč měl a nadále někdo má snahu právě tyto nemocnice rušit?

 

MF DNES získala utajovaná čísla, jak stát v roce 2013 rozděloval 110 miliard určených pro nemocnice. Ukazují pacientům i to, kolik stála léčba v nemocnici, v jejíž péči se octli. Nejhůře jsou na tom malé nemocnice na venkově. Dostávají až o polovinu méně.
celý text článku - www.tribune.cz

Proč dostanou fakultní nemocnice v Praze, Plzni nebo Hradci Králové za stejného pacienta o třetinu nebo čtvrtinu víc než malé nemocnice v Domažlicích, Městci Králové, Žatci nebo v Litomyšli? Proč jsou soukromé nemocnice v Českém Těšíně, Karviné nebo Tanvaldu pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o čtvrtinu dražší než soukromé ústavy v Roudnici, Brandýse nebo v Říčanech?
celý text článku - www.tribune.cz

 

Nejvyšší a nejnižší základní sazby nemocnic - MF DNES 31. 5. 2014

Základní sazby nemocnic v letech 2012 a 2013

 

 

2.6.2014

Analytická evidence
a úhrady nemocnicím

Prezentace místopředsedy AČMN MUDr. Ing. P. Fialy

 

 

16.4.2014
Odpovědi ředitelům zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven ke zveřejňování smluv

Dopis ZPMV ČR

Odpověď ZPMV ČR

Odpověď OZP

Odpověď ČPZP

 

 

15.4.2014

Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál MZ pro 108. plenární zasedání RHSD projednávaný pracovním týmem RHSD pro zdravotnictví 
dne 15.4.2014

Podkladový materiál MZ

Připomínky AČMN předané straně zaměstnavatelů, zaměstnanců i státu

 

 

11.4.2014

Nemocnice a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny
se neshodly v přístupu k navrhovaným změnám systému zdravotního pojištění

AČMN podporuje návrh MZ. Proto vyslovila zásadní nesouhlas se zněním připomínek Unie zaměstnavatelských svazů ČR

V připomínkovém řízení k materiálu Ministerstva zdravotnictví „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“, určeném pro jednání Vlády ČR, SZP ČR jako člen Unie zaměstnavatelských svazů ČR uplatnil připomínky odmítající podstatnou část navrhovaných opatření.

AČMN rovněž jako člen UZS ČR vyslovila nesouhlas s řadou připomínek SZP ČR a v rámci UZS ČR uplatnila na tyto připomínky veto.

Celý text

Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění

 

 

10.4.2014

K tiskové konferenci po včerejším jednání vlády

Na tiskové konferenci místopředseda vlády mimo jiné sdělil:
…“ambulantní péče v podstatě taky stejná. No a to tady je vlastně graf lůžková péče, kde vidíte, že od roku 2005 do roku 2012 to skočilo skoro o 40 miliard. …i když říkám, že by bylo zajímavé vlastně se podívat těch 40 miliard, v čem to vlastně je. Jestli je to navýšení kapacity lůžek …“

Ve skutečnosti v uvedeném období náklady na lůžkovou péči se zvýšily o 37,2 mld. Kč, tj. na 148,6 %.
Pro srovnání náklady na ambulantní péči se ve stejném období zvýšily o 20,9 mld. Kč, tj. na 155,2 %.
Kumulovaná inflace za toto období dosáhla 21 %. Nemocnice zvlášt zasáhlo zvýšení DPH v roce 2008, v roce 2010 a znovu v roce 2013 (léky, zdravotnické prostředky, služby, potraviny, včetně přesunu mezi jednotlivými sazbami).

Počet lůžek ve stejném období klesl o 6 190, tj na 90,5 %, lůžek akutní péče v nemocnicích dokonce o 6 737, tj. na 87,8 %.  

Tabulka 

Ročenky - www.uzis.cz

 

 

8.4.2014

Ministr financí A. Babiš argumentuje nesprávnými údaji

(tiskové sdělení AČMN)

1. místopředseda vlády a ministr financí A. Babiš v souvislosti s řešením kompenzace hospitalizačních poplatků nemocnicím pro sdělovací prostředky dnes uvedl, že „podle jeho analýz náklady ve zdravotnictví rostou zejména v lůžkové péči, zatímco náklady na léky a ambulantní péči se v podstatě nemění“.

Oficiální data ukazují pravý opak. Podle Zdravotnické ročenky ČR 2012, vydávané Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, náklady na ústavní péči mezi lety 2006 – 2012 vzrostly na 136 %, kdežto  náklady  na  ambulantní  péči vzrostly na 149 %. (viz graf Zdravotnické ročenky)

V roce 2013, který Zdravotnická ročenka zatím nezahrnuje, byl pokles nákladů na nemocniční péči zatím nejvyšší v historii. Zatím dosažitelná data za 1. pololetí 2013 ukazují, že náklady na nemocnice poklesly na 97,83 % proti 1. pololetí 2012, kdežto náklady na ambulance stouply na 100,48 %. Celoroční propad nemocnic je odhadován na 95 %, tj. cca 6 mld. Kč.

Graf Zdravotnické ročenky 2012, ÚZIS ČR

15.4. 2014
Ani tvrzení, že náklady na léky se v podstatě nemění, neodpovídá skutečnosti.

Léková politika - materiál MZ pro jednání RHSD

 

 

7.4.2014

Krizový štáb vyzývá A. Babiše k plnění slibů

Krizový štáb sdružující

Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory

Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

vyzývá místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše k plnění slibu občanům

V koaliční smlouvě podepsané předsedy všech tří koaličních stran se účastníci zavazují kompenzovat výpadek zdrojů spojených se zrušením regulačních poplatků „po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce“.

Ve svém programovém prohlášení se vláda rovněž zavazuje, že uvedený výpadek „bude systému veřejného zdravotního pojištění a následně poskytovatelům péče kompenzován ze státního rozpočtu“.

Krizový štáb uvedený závazek chápe nejen jako slib nemocnicím a všem zdravotníkům, ale především jako slib občanům.

Jako slib, že alespoň částkou 2,1 mld. Kč bude nemocnicím kompenzováno snížení úhrad po zavedení regulačních poplatků. Nemluvě zatím o 6 mld. Kč za roky 2012 a 2013 a 3,8 mld. Kč za rok 2014, které stát odčerpal především z nemocnic zvýšením DPH, a dalších 5,5 mld. Kč ročně v důsledku devalvace koruny ČNB.

Jako slib, že stát každému nemocnému zatím vrátí zpět na úhradu jemu poskytnuté zdravotní péče alespoň 100 Kč na každý den léčení v nemocnici.

A to v situaci, kdy se nemocnice potýkají s kritickým nedostatkem peněz k zajištění každodenní péče o pacienty, a kdy stát zatím není schopen kompenzovat vše, co z nemocnic odčerpal.

Krizový štáb na hrozící kolaps nemocniční péče upozorňuje již více než půl roku. Diskusi o více či méně souvisejících otázkách místo plnění slibů považuje za hazard s důvěrou občanů.

V Praze dne 7. 4. 2014

Mluvčí krizového štábu:

Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

 

 

7.4.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Mimořádné zasedání krizového štábu

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů se dnes sešel na svém mimořádném zasedání s cílem projednat další postup v případě protahování kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím.

Krizový štáb schválil výzvu adresovanou 1. místopředsedovi vlády a ministrovi financí A. Babišovi k plnění slibů z koaliční dohody a z programového prohlášení vlády.

Na své jednání krizový štáb pozval ministra zdravotnictví S. Němečka, který informoval o situaci v projednávání příslušného návrhu ve vládě. Ministr se jako host zúčastnil i následující tiskové konference krizového štábu.

Krizový štáb zastupující organizace s téměř 1,5 milionem členů a zaměstnanců je připraven, bude-li to potřeba, na své jednání pozvat i ministra A. Babiše.

Videozáznam tiskové konference krizového štábu

 

 

4.4.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 Tisková konference krizového štábu

 Pozvánka na tiskovou konferenci

 

 

3.4.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů


Mimořádné zasedání krizového štábu

 

 

Situace, která vznikla po opětovném zpochybnění kompenzace hospitalizačních poplatků nemocnicím na včerejším jednání vlády, a tím i předchozího usnesení vlády a příslibu nemocnicím v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády, si vynutila svolání mimořádného zasedání krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů na pondělí 7. 4. 2014.

Na jednání krizového štábu bude pozván i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Po skončení jednání se předpokládá tisková konference krizového štábu.

 

 

3.4.2014

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR trvá na dodržení slibů a vyplacení 2,1 mld. kompenzací nemocnicím za zrušené hospitalizační poplatky

Tisková zpráva

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je velmi znepokojen odložením projednání kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím.

Vládní rozhodnutí přerušit projednání novel zákonů, které měly nemocnicím kompenzovat 2,1 mld., je pro odborový svaz v kontextu dosud vedených jednání a informací podaných členům vlády naprosto nepochopitelný. Ve všech souvislostech odborový svaz opět připomíná, že situace ve zdravotnictví je kritická, nejméně jedna třetina českých nemocnic je na pokraji ekonomického krachu. Pacienti a zaměstnanci se stávají rukojmími politických rozhodnutí.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR důrazně varuje před unáhlenými a neadekvátními závěry a neplněním daných příslibů. Připomíná, že závazek kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků je součástí koaliční smlouvy. 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR trvá na dodržování daných slibů.2.4.2014

Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic vyjadřuje překvapení nad odložením projednání kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím dnešním zasedáním Vlády ČR a argumentací 1. místopředsedy vlády na tiskové konferenci po skončení jednání vlády.

Obává se, že k některým i místopředsedou vlády oprávněně kritizovaným nespravedlnostem na českém zdravotnictví a konkrétně nemocnicích, kterých se dopustila předchozí koaliční vláda, by mohla přibýt nespravedlnost další.

 

 

2.4.2014

Je české zdravotnictví jen „černá díra“?

Podkladový materiál předaný místopředsedou AČMN místopředsedovi vlády a ministrovi financí A. Babišovi.

Podkladový materiál

 

 

2.4.2014

Shromáždění delegátů AČMN

Včera se konalo volební Shromáždění delegátů AČMN. Předsedou AČMN byl opětovně zvolen MUDr. Eduard Sohlich, MBA. Současně byla zvolena Rada AČMN a revizní komise. Volba místopředsedů proběhne na prvém zasedání nově zvolené Rady.

Jednání se zúčastnil ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Ve svém vystoupení navázal na zprávu o činnosti přednesenou předsedou AČMN a v ní vyjádřenou podporu kroků ministerstva při kompenzaci hospitalizačních poplatků nemocnicím, při zajištění plných úhrad zdravotních pojišťoven nemocnicím podle úhradové vyhlášky pro letošní rok, při uzavírání úhradových dodatků, při zveřejňování smluv se zdravotními pojišťovnami, při dalším postupu v optimalizaci nemocniční sítě a při nově koncipovaném postavení Národního referenčního centra. V rozsáhlé diskusi reagoval na podněty delegátů a odpověděl na jejich dotazy.

Přítomní zástupci VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR potvrdili dohodnutý postup při zajištění plných úhrad nemocnicím a při uzavírání úhradových dodatků včetně kompenzace hospitalizačních poplatků.

Na projednávanou problematiku navázali ve svých vystoupeních také zástupci ANČR a SSN ČR.

Usnesení Shromáždění delegátů AČMN ze dne 1.4.2014

 

 

25.3.2014

Závěry z jednání s ministrem zdravotnictví
a zdravotními pojišťovnami

 • Zdravotní pojišťovny přislíbily do všech sjednávaných úhradových dodatků včlenit větu, že sjednaným dodatkem není dotčena kompenzace hospitalizačních poplatků.

 • Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny přislíbily navrhnout nemocnicím úhradové dodatky podle vyhlášky, bude-li to konkrétní nemocnice požadovat.

 • AČMN požádala VZP ČR o doplnění úhradového dodatku o dohodnutou změnu v úhradě ambulantní péče, aby byla zachována právní jistota nemocnic.

 • Zdravotní pojišťovny přislíbily zaslání upravených návrhů úhradových dodatků nemocnicím do 14 dnů.

 • AČMN byla uvítána a přijata nabídka ministra na zprostředkování ministerstva v případech sporu o uzavření dodatku.
   
 • AČMN a VZP ČR deklarovaly podporu zveřejňování smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče včetně všech dodatků. SZP ČR nesouhlasil s názorem AČMN, že uzavřené smlouvy nevyžadují souhlas nemocnic s jejich zveřejněním. Ministr požádá o stanovisko k tomu Legislativní radu vlády.

 • AČMN podpořila návrh ministra o další racionalizaci sítě nemocnic jednat věcně v pracovní skupině za účasti ministerstva, krajů, asociací nemocnic a zdravotních pojišťoven.

 

 

24.3.2014

Mají zdravotní pojišťovny na to, aby nemocnicím platily alespoň podle úhradové vyhlášky?

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven v únoru 2014 dosáhly 19,5 mld. Kč v základním fondu zdravotního pojištění a 24,9 mld. Kč na všech fondech včetně rezervních.

V roce 2013 se výběr pojistného oproti roku 2012 zvýšil na 102,66 % a oproti roku 2011 na 104,71 %. V lednu 2014 se výběr pojistného oproti lednu 2013 zvýšil na 109,29 % a v únoru 2014 na 105,25 % oproti únoru 2013.

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Vývoj příjmů veřejného zdravotního pojištění

 

 

24.3.2014

Před zítřejším jednáním ministra zdravotnictví s asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami
Většina nemocnic nedostala za leden zaplaceny předběžné úhrady ve výši stanovené úhradovou vyhláškou

Zveřejňujeme výsledky ankety o výši předběžných úhrad akutní péče,  jak byly zaplaceny jednotlivými zdravotními pojišťovnami za leden 2014.

Anketa provedená ve 48 nemocnicích AČMN ukazuje, že většině nemocnic nebyla zaplacena předběžná úhrada za leden ve výši stanovené pro výpočet předběžné úhrady úhradovou vyhláškou.

Ze vzorku 48 nemocnic akutní péče byla zaplacena nižší úhrada: 
ZPMV           38 nemocnicím
VoZP            37 nemocnicím
OZP             36 nemocnicím
VZP              24 nemocnicím
ČPZP            7 nemocnicím 
RBP              7 nemocnicím
ZP Škoda     4 nemocnicím

Dále anketa ukazuje, že předběžná úhrada VZP ČR za leden 2014 je u 39 nemocnic nižší, než 1/12 úhrady v roce 2012.

Výsledky ankety spolu s dalšími podklady již obdržel ministr zdravotnictví S. Němeček.

Anketa - výše lednových úhrad nemocnicím

 

 

24.3.2014

AČMN podporuje zveřejnění smluv zdravotních pojišťoven s nemocnicemi

AČMN opakovaně deklarovala podporu zveřejnění smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Na pátečním jednání PT RHSD však prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR nesprávně informoval účastníky jednání, že smlouvy mezi pojišťovnami a poskytovateli pod sankcí neumožňují zveřejnění uzavřených smluv, a proto je nutný souhlas každého poskytovatele zdravotních služeb.

Tato informace, ze strany SZP ČR dnes dále medializovaná, neodpovídá skutečnosti.

Smlouvy všech zdravotních pojišťoven se všemi nemocnicemi AČMN naopak pod sankcí nedovolují pouze to, že pojišťovna „poskytne třetí straně údaje o Poskytovateli nad rámec právních předpisů nebo Smlouvy.“

Zveřejnění smluv nejsou údaje poskytnuté „nad rámec Smlouvy“. Souhlas každé jednotlivé nemocnice se zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků proto není nutný.

AČMN své jednoznačné stanovisko ke zveřejnění smluv přijme na shromáždění delegátů nemocnic AČMN 1. 4. 2014. Na jednání je pozván i prezident SZP ČR a generální ředitel ZPMV Ing. J. Gajdáček.

 


21.3.2014

Zdravotnická tripartita plně podpořila záměry ministerstva zdravotnictví předkládané vládě

Účastníci vyslovili podporu programovému prohlášení vlády a kritizovali snahu po pouhých dvou měsících je revidovat. Vyjádřili znepokojení nad znovuotevíráním diskusí o rušení nebo opětném zavedení regulačních poplatků.
Zástupce AČMN se podivil tomu, proč poté, kdy jen nemocnice AČMN byly v posledních letech připraveny nejméně o 15 mld. Kč (snížení úhrad, zvýšení DPH), by se mělo diskutovat, zda pouhých 2,1 mld. Kč vrátit.

Podkladový materiál k plnění programového prohlášení vlády

Návrh plánu legislativní prací MZ

Aktuální situace nemocnic, zdravotních pojišťoven a kompenzace za regulační poplatky

K přesčasové práci

 

 

21.3.2014
Asociace krajských nemocnic se ztotožnila
se stanoviskem AČMN
 
Tiskové sdělení AKN

 

 

20.3.2014

Tiskové sdělení AČMN

                                                                                                          

Asociace českých a moravských nemocnic vítá a podporuje opatření ke stabilizaci zdravotnictví, přednesená ministrem zdravotnictví S. Němečkem na dnešní tiskové konferenci.

Zvláště podporuje opatření směřující ke kompenzaci zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím od 1. 7. 2014, od kdy by mělo být zvýšeno pojistné za tzv. státní pojištěnce.

Žádá Vládu ČR, aby tato opatření, obsažená již v jejím programovém prohlášení a koaliční smlouvě, bez odkladu podpořila.

Dále vítá kroky ministra zdravotnictví k zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče.

Oceňuje iniciativu ředitele VZP ČR Z. Kabátka zveřejnit smlouvy včetně úhradových dodatků na portálu veřejné správy v nejbližších dnech.

Žádá ředitele ostatních zdravotních pojišťoven, aby se k této iniciativě připojili.

Tiskové sdělení bylo zasláno rovněž členům Vlády ČR, členům Výboru pro zdravotnictví PSP ČR a ředitelům všech zdravotních pojišťoven.

 

 

10.3.2014                                                                                                                                                       
Jednání AČMN  s ministrem S. Němečkem

Informace z jednání

Materiál pro vládu

Výsledky ankety AČMN - akutní péče

Výsledky ankety AČMN - následná a dlouhodobá péče

Dopis všem zdravotním pojišťovnám

 

 

5.3.2014

AČMN jednala s VZP o ohrožených nemocnicích

Předmětem včerejšího jednání vedení AČMN s ředitelem VZP Ing. Kabátkem bylo mimo jiné uzavření řádných smluv na 5 let i pro nemocniční pracoviště, pro která byla před rokem uzavřena smlouva pouze na 18 měsíců.

Ing. Kabátek sdělil, že VZP prodlouží smlouvy, pokud bude splněno personální vybavení a bude souhlasné stanovisko s dalším poskytováním péče od zřizovatele, resp. kraje a od odborné společnosti.

AČMN je připravena v případě potřeby se obrátit na kraje i na odborné společnosti.

 

 

5.3.2014

Případ Kutná Hora:
začíná další kolo rušení nemocnic

článek - www.tribune.cz

 

 

4.3.2014
Tiskové sdělení AČMN

Rada Asociace českých a moravských nemocnic se na svém zasedání zabývala situací vzniklou zrušením regulačních poplatků za hospitalizaci. Připomenula, že o tyto poplatky byly v minulosti nemocnicím sníženy úhrady od zdravotních pojišťoven.

Proto přivítala závazek politických stran zastoupených ve vládě a vyjádřený i v programovém prohlášení vlády, že „Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce. 

Protože ke zrušení hospitalizačních poplatků došlo již od 1. 1. 2014, nemocnice již vážně pociťují téměř dvouměsíční výpadek příjmů v akutní péči o 2 % a v následné a dlouhodobé péči o 6 - 10 %.

Z toho důvodu AČMN žádá vládu o uvolnění příslušných finančních prostředků ze státního rozpočtu a o rozhodnutí o legislativním opatření, kterým se tyto prostředky co nejdříve dostanou od zdravotních pojišťoven do nemocnic.

 

3.3.2014

Odbory se bojí zániku nemocnice v Kutné Hoře, píšou premiérovi

Odboráři napsali premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) kvůli kutnohorské nemocnici otevřený dopis. Obávají se omezení péče a v konečném důsledku zániku nemocnice, v níž se Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhodla omezit lůžkovou péči.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

12.2.2014

Co přinesla Hegerova akce rušení nemocničních lůžek. A to v Praze, kde je nejvíce nemocnic


Rychlá záchranná služba v Praze: Pacient hodiny v sanitce
a přemlouvání nemocnic

Žena, která málem přišla o nohu, strávila v péči záchranářů přes dvě hodiny, než ji nemocnice přijala. Onkologického pacienta záchranáři vozili mezi nemocnicemi dvě hodiny, než se dohodly, která ho přijme. To je denní realita pražských záchranářů.

V situaci, která připomíná tak trochu válečnou zónu, se den co den ocitají operátorky pražské záchranné služby. A to nutně neshánějí nejbližší nemocnici nebo vyhlášené specialisty, jen zoufale obvolávají pražské nemocnice, aby se jejich pacienta někdo ujal.

celý text - www.novinky.cz


K tomu dochází v Praze, kde fakultní nemocnice podlehly tlaku zdravotních pojišťoven, zrušily řadu akutních lůžek i celých oddělení.

V regionech se nemocnice jednotně postavily na odpor. Odmítly podepsat smlouvy, které by vedly ke zrušení řady nemocnic a omezení péče ve zbývajících. Za podpory desítek zdravotnických, pacientských, odborových a seniorských organizací zmobilizovaly veřejnost.
Za podpory krajů, měst a posléze i některých politických stran se podařilo rušení nemocnic a omezování akutních lůžek zastavit. Proto zde situace není taková, jako v Praze.

 

 

10.2.2014

Úhradová vyhláška
pro segment akutní nemocniční péče

 

Při osobní jednání nám pan ministr Holcát sdělil, že úhradovou vyhlášku by chtěl mít jako jednoduchý dokument na jednu dvě stránky. A ta jeho na rok 2014 má stránek sto šest. Oproti roku 2013 doznala vyhláška některých změn k lepšímu. O jasný a pochopitelný dokument ale nejde ani náhodou.

celý článek


Časopis ČLK TEMPUS MEDICORUM zveřejnil rozsáhlý text k úhradové vyhlášce na rok 2014. Část M. Volemana věnovaná nemocnicím v mnohém vystihuje i pohled AČMN. Proto ji zveřejňujeme.

 

 

7.2.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 K průhlednosti finančních toků ve zdravotnictví


Prohlášení krizového štábu

 

 

15.1.2014

Nový občanský zákoník a pitvy

Vzhledem k pozornosti, kterou média věnují některým názorům na provádění pitev po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, považujeme za nutné zaujmout stanovisko k právním názorům, které se v médiích objevují.

Nový občanský zákoník v § 113 a násl. vyžaduje předchozí souhlas zemřelého jen u pitvy „pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům“.

Zákon o zdravotních službách, jehož úprava jakožto speciálního zákona má přednost před občanským zákoníkem, v § 88 definuje pitvy, které se „provádějí k výukovým účelům, nebo pro účely vědy a výzkumu“,jako pitvy anatomické.

Pouze na tyto pitvy, uvedené v § 88 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách, se výše uvedená ustanovení nového občanského zákoníku vztahují. Nevztahují se na ostatní pitvy, tj. pitvy patologicko-anatomické, zdravotní a soudní, uvedené v odst. 1 pod písm. a) – c), které nejsou pitvy pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům.

 

 

8.1.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Rok 2014 – krize nemocniční péče pokračuje

 


Prohlášení krizového štábu

 

 

17.12.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení k záměrům ČSSD, ANO 2011
a KDU - ČSL pro oblast zdravotnictví

 


Tiskové sdělení krizového štábu
 

 

 

16.12.2013

Koaliční smlouva - zdravotnictví

Smluvní strany se zavazují prosazovat zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principu neziskovosti, rovnostivšeobecné dostupnosti kvalitní a vyspělé zdravotní péče.

Koaliční dohoda - část zdravotnictví

 

 

27.11.2013

Znovu rušení nemocnic?
Chce VZP řídit zdravotnictví?

Pro některá ošetření budou muset pacienti stále častěji jezdit do největších českých nemocnic - krajských nebo fakultních.

Ty menší totiž budou dostávat v příštím roce peněz méně. Přijdou o další lůžka, a to proto, že se bude pokračovat ve slučování běžných chirurgických a interních oddělení.

Ve svém zdravotně pojistném plánu pro rok 2014 to konstatuje největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP.

Data, na kterých svůj rozpočet postavila, vyplývají z úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví, které mimo jiné počítá s tím, že více peněz dostanou centra, která se specializují na složitější zákroky.

Právě o to, jaký objem finančních prostředků do nemocnic, zejména těch okresních, půjde, se střetli členové správní a dozorčí rady VZP na svém úterním zasedání. I když návrh nakonec schválili, často z úst zástupců krajů zaznívala kritika. Chtěli pro zdravotnická zařízení peněz více.

celý text článku "Malé nemocnice dostanou méně. Zruší lůžka i oddělení" - www.aktualne.cz

 

 

26.11.2013

Zabraňte živelnému rozpadu českého zdravotnictví !
Prohlášení Sněmu ČMKOS

 

Prohlášení Sněmu ČMKOS  19.11.2013

 

 

22.11.2013

Připomínky AČMN
k návrhu úhradové vyhlášky
 

Připomínky zaslané Ministerstvu zdravotnictví

 

 

22.11.2013

Unie zaměstnavatelských svazů:

K aktuální situaci nemocnic v ČR
a k návrhu úhradové vyhlášky

Zveřejňujeme Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů k aktuální situaci nemocnic v ČR a k návrhu úhradové vyhlášky, určené pro nejbližší zasedání Rady hospodářské a sociální dohody v prosinci t.r.. Materiál byl zpracován AČMN a doplněn o pohled zejména zdravotních pojišťoven a Grémia majitelů lékáren.

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů

 

 

22.11.2013
Úhrada indukované péče je krádeží za bílého dne

V souvislosti s diskusemi o schválené úhradové vyhlášce si dovoluji odkázat na velmi dobrou analýzu návrhu úhradové vyhlášky Ing. Miroslava Zámečníka v týdeníku Euro, která vyšla v minulém týdnu pod názvem „Bulharizace českého zdravotnictví na postupu“. Jde o dobrou a i laikovi přístupnou analýzu návrhu.

Necílené „žďáření“ malých a středních nemocnic ze strany často neefektivních fakultních molochů, zahájené za éry ministra Hegera, bude zřejmě pokračovat i v roce 2014.

To vše bez jakéhokoli náznaku záměru a konečného výsledku této divoké a neřízené restrukturalizace. Úhrada tzv. vyžádané, či indukované, péče je v systému českého zdravotnictví již několik let krádeží za bílého dne, která umožňuje zdravotním pojišťovnám nezaplatit významnou část řádně a oprávněně poskytnuté péče. Návrh vyhlášky na rok 2014 tuto státem kodifikovanou loupež pouze zdokonaluje.

V kontextu finanční zátěže, kterou systému přineslo zvýšení DPH v letech 2011 a 2012 jde o to, že tento výpadek nebyl kompenzován.

Návrh vyhlášky tak, jak je předložen by znamenal pro drtivou většinu nemocnic další rok deficitního financování. Pro řadu z nich by se stal rokem posledním. Problém je, že taková „restrukturalizace“ je zcela neřízený a nepředvídatelný proces.

MUDr. Lukáš Velev, místopředseda AČMN

 

 

6.11.2013

Zasedalo Shromáždění delegátů AČMN

Zasedání se zúčastnil ministr zdravotnictví Martin Holcát, předsedové dalších asociací a sdružení nemocnic, představitelé odborových organizací ve zdravotnictví a zástupce VZP.

Delegáti se v přijatém usnesení mimo jiné obrátili na ministra M. Holcáta a Ministerstvo zdravotnictví především v souvislosti s úhradovou vyhláškou na rok 2013 a přípravou úhradové vyhlášky na rok 2014 v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR, a dále v souvislosti s neplněním úlohy dosavadního Národního referenčního centra při kultivaci systému platby za diagnózu.

Usnesení Shromáždění delegátů AČMN ze dne 5.11.2013

Hlavní body zprávy o činnosti Rady AČMN

 

 

30.10.2013

Ústavní soud ČR zrušil
úhradovou vyhlášku
pro rok 2013

AČMN vítá rozhodnutí ústavního soudu. Zatím bezprecedentním rozhodnutím zrušil úhradovou vyhlášku jako celek. Vyhověl návrhu, jehož část za nemocnice zpracovala AČMN. 

Tím, že vyhlášku zrušil až k 31. 12. 2014, vytvořil rovněž bezprecedentní situaci, že úhrady za rok 2013 se budou nadále řídit protiústavní vyhláškou. 

AČMN bude jednat se zdravotními pojišťovnami, aby v konečných úhradách nebyly uplatněny největší nespravedlnosti z úhradové vyhlášky, zejména srážky z úhrad za poskytnutí péče většímu počtu jejich pojištěnců.

Tam, kde by se zdravotními pojišťovnami nedošlo k dohodě, ústavní soud vytvořil prostor k tomu, aby obecné soudy v případech evidentně nespravedlivého výpočtu úhrady podle úhradové vyhlášky při konkrétním rozhodování daly přednost přirozenému právu a principu spravedlnosti před doslovným textem vyhlášky.

V každém případě vítáme význam rozhodnutí ústavního soudu pro budoucnost a tvorbu nových úhradových vyhlášek. Předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví kritická stanoviska ústavního soudu k úhradové vyhlášce na rok 2013 uplatní v plné míře v již ve vyhlášce pro rok 2014.

Nález Ústavního soudu ČR

Text návrhu na zrušení úhradové vyhlášky podaný skupinou senátorů a zpracovaný ČLK a AČMN zveřejněn níže 28.3.2013.

 

 

23.10.2013

Úhradová vyhláška dále omezuje péči v nemocnicích
(tiskové prohlášení AČMN)

První z nemocnic AČMN vyzvaly zdravotní pojišťovny, aby garantovaly úhradu zdravotní péče poskytnuté i nad limity úhradové vyhlášky. Jinak bude omezen příjem jejich pojištěnců. Výjimkou budou stavy vyžadující neodkladnou péči.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra toto označila za nemístný nátlak.

Byly to zdravotní pojišťovny, které ve snaze ušetřit na poskytování zdravotní péče před rokem podpořily restriktivní charakter úhradové vyhlášky ministra Hegera. Zdravotní pojišťovny také odmítly požadavek nemocnic na novelizaci této úhradové vyhlášky.

Asociace nemocnic a Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů od počátku roku upozorňují, že úhradová vyhláška zejména v posledních měsících roku 2013 povede k omezení péče v nemocnicích.

Naposledy tak upozornily na tiskové konferenci 15. října 2013, kde novináře seznámily také s tím, že nemocnice se v případě vyčerpání limitů podle úhradové vyhlášky obrátí na zdravotní pojišťovny, aby písemně garantovaly zaplacení péče, která by podle vyhlášky zaplacena nebyla. 

AČMN ujišťuje občany, že nemocnice v ní sdružené v případech ohrožení života nebo zdraví péči poskytnou vždy.

 

 

23.10.2013

Úhradová vyhláška již vede k omezování příjmu pacientů

Náchodská nemocnice, pod kterou spadá například i nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, plánuje omezit příjem klientů některých zdravotních pojišťoven. Důvodem jsou limity pojišťoven vycházející z úhradové vyhlášky pro rok 2013, které pro nemocnici stanovují množství zdravotních výkonů nasmlouvaných pro klienty příslušné pojišťovny. Výjimkou budou stavy vyžadující akutní péči. ČTK to dnes řekl mluvčí náchodské nemocnice Lukáš Holub.

celý text článku - www.ceskenoviny.cz

 

 

18.10.2013

Zeman nastínil tři opatření, která mají pomoci nemocnicím
Včetně změny úhradové vyhlášky

Nemocnicím by podle prezidenta Miloše Zemana měla pomoci tři konkrétní opatření - pětimiliardové zvýšení plateb za státní pojištěnce, bezúročná půjčka pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) a změna úhradové vyhlášky.

Řekl to při při čtvrteční návštěvě Nymburka, kde zakončil svou třídenní cestu po Středočeském kraji. Reagoval tak na požadavek krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů, který Zemana v minulých dnech vyzval, aby použil své autority ke korekci přístupu vlády v demisi k nemocnicím. Podle štábu hrozí omezování péče.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

17.10.2013
Vláda, zaměstnavatelé a odbory jednají 
o krizi nemocnic
 
  

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo pro jednání RHSD podkladový materiál. AČMN k němu zpracovala stanovisko pro zástupce zaměstnavatelů na jednání.

Podkladový materiál MZ

Stanovisko AČMN

 

 

15.10.2014

Prezident republiky:
Je zapotřebí změnit úhradovou vyhlášku


Prezident republiky ve svém dnešním vystoupení při návštěvě Středočeského kraje prohlásil:

„Jsem si vědom toho, že je zapotřebí změnit úhradovou vyhlášku, která byla plodem nešťastné politiky bývalého ministra zdravotnictví.“

videozáznam ČT24 z vystoupení prezidenta (k úhradové vyhlášce stopáž 4.14 min)

 

 

15.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis prezidentovi republiky

 

 
„Vážený pane prezidente, protože situace nesnese odkladu, dovolujeme si Vás tímto otevřeným dopisem požádat, abyste přijal plnou politickou odpovědnost za činnost této vlády i ve zdravotnictví, a použil své autority ke korekci jejího přístupu k nemocnicím.“

Celý text otevřeného dopisu

 

 

15.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Občané, braňte své nemocnice!


Krizový štáb se obrací na hlavní politické strany kandidující ve volbách, aby zaujaly jasné a jednoznačné stanovisko ke snaze rušit nemocnice a k otázce dalšího vývoje sítě nemocnic. Zda půjdeme cestou nemocniční sítě odpovídající osídlení jako Německo a Rakousko, nebo budeme hledat vzory na okrajích Evropy a ještě dál?

Krizový štáb se obrací rovněž na občany, aby také z tohoto hlediska posoudili stanoviska politických stran a i podle toho rozhodovali ve volbách.

Celý text prohlášení

Video: Tisková konference krizového štábu


Krizový štáb se rozhodl odložit připravovanou protestní stávku z důvodu, že by zasáhla již do období těsně před volbami.  Vyhlášená stávková pohotovost trvá.

 

 

15.10.2013

Stanovisko Asociace českých a moravských nemocnic k připravovaným protestním akcím
v nemocnicích

AČMN spolu s dalšími asociacemi nemocnic trvale upozorňovala ministry zdravotnictví i vlády na krizi hrozící nemocnicím v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky a zvýšení DPH.

Tato varování zůstala nevyslyšena a krize se stala skutečností. I nová vláda návrhem na zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce řeší jen peníze pro zdravotní pojišťovny  a ne pro nemocnice.

V této situaci AČMN nezbývá, než podpořit připravované protesty zdravotníků. I uvažovanou protestní stávku v nemocnicích bude považovat za protest na obranu a ve prospěch občanů a pacientů, za důrazné upozornění vlády, že situace je vážná a řešení nesnese odkladu.

Rada AČMN 

V Praze dne 11. 10. 2013

 

 

15.10.2013

Stávkovou pohotovost vyhlásil rovněž LOK-SČL


Prohlášení předsednictva LOK-SČL

 

 

11.10.2013

Stávková pohotovost v českých nemocnicích

 

Video: Tisková konference ČMKOS

 

 

 

11.10.2013

Demagogie bývalého ministra zdravotnictví
(tiskové sdělení AČMN)

Bývalý ministr zdravotnictví L. Heger v rozhovoru v dnešní ČT24 vyslovil podiv nad tím, že by se manažeři nemocnic mohli podílet na protestních akcích organizovaných odbory. 

Asociace českých a moravských nemocnic odmítá demagogii bývalého ministra. Byly to asociace nemocnic, které iniciovaly vytvoření krizového štábu a přivítaly účast, pomoc a podporu odborů, pacientů, seniorů, ČLK, odborných společností a organizací sociálních služeb.

Je důsledkem politiky bývalého ministra, že pro záchranu nemocnic se musela vytvořit široká koalice a pokračovat v práci i při odstraňování následků této politiky.

Je ostudou bývalého ministra zdravotnictví, že důsledky jeho chyb, omylů a nesprávných záměrů musí napravovat také odboráři a pacienti.

Nehorázností ze strany bývalého ministra je pak požadavek, že manažeři nemocnic by při tom všem měli zůstat stranou. 

 

 

 

11.10.2013

Prezident SZP ČR požaduje od AČMN omluvu za výrok
v pořadu TV

Prezident SZP Ing. Gajdáček se v dopise AČMN ohradil proti informacím podaným místopředsedou AČMN MUDr. Ing. Petrem Fialou v pořadu ČT24 Události, komentáře a žádal zaslání omluvy také sdělovacím prostředkům.

Odpověď AČMN, zaslanou sdělovacím prostředkům, zveřejňujeme.

Dopis prezidenta SZP ČR

Odpověď AČMN

 

 

 

2.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis předsedovi vlády


Otevřený dopis

 

 

1.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis ministryni spravedlnosti
a předsedkyni Legislativní rady vlády


Ministr zdravotnictví M. Holcát požádal předsedkyni Legislativní rady vlády o stanovisko k možnostem novelizace úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Předsedkyně Legislativní rady vlády odpověděla dne 23. 9. 2013 stanoviskem, že úhradovou vyhlášku nelze v průběhu období, pro které byly touto vyhláškou stanoveny podmínky úhrad, měnit.

Nezměnitelnost jakéhokoli právního předpisu, zvláště pokud se změnily okolnosti proti době jeho vydání, nebo při jeho vydání došlo k chybě, odporuje principům veškerého práva. Odporuje také dosavadní legislativní praxi a jejímu posuzování soudy.


Otevřený dopis

Stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády

 

 

27.9.2013

Nejvyšší soud ČR:
Novelizovat úhradovou vyhlášku v průběhu roku lze

Úhradová vyhláška pro daný rok byla v minulosti v průběhu roku novelizována již dvakrát. Poprvé v roce 2006, kdy po ověření disponibilních zdrojů veřejného zdravotního pojištění byly navýšeny úhrady zdravotnickým zařízením. Podruhé v roce 2011, kdy novelou vyhlášky došlo k navýšení úhrad na platy lékařů.

Prvá z uvedených novelizací se stala předmětem řady soudních sporů, kdy některé zdravotní pojišťovny tvrdily, že pro rok 2006 platí dvě vyhlášky, každá pro jinou část roku. Soudy prvého i druhé stupně shodně potvrdily, že pro rok 2006 platí jedna vyhláška a to vyhláška č. 550/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 101/2006 Sb. Žádný ze soudů nezpochybnil platnost novely vyhlášky.

Věcí se nakonec v roce 2012 zabýval i Nejvyšší soud ČR. Na osmi stranách právně posoudil situaci vzniklou vydáním novely vyhlášky. Ani on nezpochybnil, že novela vyhlášky je platná.

Jedinou pochybnost, kterou v této souvislosti vyslovil, byla k účinnosti novely pro období roku před vydáním vyhlášky. I zde však připustil možnost její účinnosti pro toto období s přihlédnutím k zálohové povaze plateb zdravotních pojišťoven.

Také proto návrh novely současné úhradové vyhlášky krizovým štábem předané ministrovi zdravotnictví M. Holcátovi (zveřejněn níže 26.9.2013) obsahuje pouze změny vyhlášky do budoucnosti: zvýšení záloh jen pro nadcházející měsíce roku a navýšení úhrady až při vyúčtování v roce 2014.

Ti, kteří odmítají možnost vydání novely úhradové vyhlášky z legislativních důvodů, ať je to legislativní náměstek ministra, právní odbor Ministerstva zdravotnictví nebo dokonce ministryně spravedlnosti – předsedkyně Legislativní rady vlády, by měli znát platnou soudní judikaturu a zejména právní názor Nejvyššího soudu ČR.

Proto AČMN na jednání s ministrem mu předala uvedený rozsudek nejvyššího soudu, který zveřejňujeme v plném znění.

Rozsudek NS ČR

 

 

 

27.9.2013

Náměstek Plíšek znovu lže

Náměstek ministra zdravotnictví M. Plíšek opakovaně uvádí, že podle zákona o zdravotním pojištění nelze novelizovat úhradovou vyhlášku pro tento rok, že předtím musí proběhnout dohodovací řízení, že se vyhláška musí vydat dopředu vždy na následující rok atd.

Náměstek si zřejmě plete novelizaci platné vyhlášky s vydáním vyhlášky nové. Jsou nejen vyhlášky, ale i zákony, které se novelizují několikrát do roka. Není důvodu proč novelou neopravit chyby, které jsou ve stávající vyhlášce zjevné. Lze novelou reagovat na nové skutečnosti, které se projevily až v průběhu platnosti vyhlášky.

To se stalo v roce 2006, kdy ministr Rath po demonstracích zdravotníků výrazně novelizoval vyhlášku pro tento rok. V roce 2011 zase ministr Heger novelizoval platnou úhradovou vyhlášku, kterou byly navýšeny úhrady nemocnicím na zvýšení platů lékařů.

Tehdy byl M. Plíšek náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu již druhý rok. V této funkci se musel podílet na novelizaci dosavadní vyhlášky a nést za to odpovědnost.

Tudíž podle M. Plíška za ministra Hegera novelizovat vyhlášku šlo a za ministra Holcáta to nejde.

Ministr M. Holcát by opravdu měl zvážit, komu je náměstek M. Plíšek loajální.

 

 

26.9.2013

Platná úhradová vyhláška nutí nemocnice
ke snižování personálu na minimum

„Myslím si, že okresní nemocnice se dostaly do vážných problémů a řešit to mohou jen tak, že okrouhají péči. S lehkou parafrází jsem u příležitosti svého odvolání řekl Bůh ochraňuj děti v českých nemocnicích. A pokud se brzy něco nezmění, bude ještě hůř.“

Celý rozhovor - www.tribune.cz

 

 

26.9.2013

Návrh novely úhradové vyhlášky
na rok 2013

Návrh novely úhradové vyhlášky byl ministrovi M. Holcátovi krizovým štábem zaslán včera, před dnešním jednáním ministra s asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami o vyhlášce na rok 2014.

Zaslaný návrh novely podpořily Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic ČR a pro následnou péči i Asociace nemocnic ČR. Vyjádření AN ČR za akutní péči je očekáváno.

Návrh novely

 

 

26.9.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení k nutnosti novelizace úhradové vyhlášky na rok 2013


Tiskové sdělení

 

 

26.9.2013

Vývoj úhrad nemocnicím AČMN v 1. pol. 2013
ve srovnání s 1. pol. 2012

Nemocnice

Zařízení následné péče

 

 

23.9.2013
Pád nemocnice na dohled.
Dluh překročil kritickou mez

Bankrot nemocnic se stal realitou, které některé kraje čelí už dnes. Ve Zlíněmusí krajští radní dotovat stamiliony rozpočet Baťovy nemocnice, pokud nechtějí, aby ji převzali věřitelé.
Pokud Asociace nemocnic tento týden varovala před kolapsem nemocniční sítě, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně slouží za příklad ústavu před kolapsem. Roční obrat akciové společnosti se dvěma tisíci zaměstnanci dosahuje dvou miliard, ztráta roste tempem 100 milionů za pololetí a v červnu překročila 750 milionů.


celý text článku - www.aktualne.cz

 

20.9.2013
Nemocnicím v Plzeňském kraji roste ztráta
do stamilionů
Článek - www.tribune.cz

 

 

20.9.2013

Kraj Vysočina si musí půjčit, aby alespoň částečně sanoval dopady úhradové vyhlášky
na své nemocnice

Debata o zadlužených špitálech - www.tribune.cz

 

 

20.9.2013
I části nemocnic, kde se především rozhoduje
o lidských životech, jsou podfinancované

Oddělení ARO jsou v ČR podfinancována. Shodli se na tom účastníci 20. kongresu České společnosti anestezilogie, resuscitace a intenzivní medicíny v Brně.
Situace je natolik špatná, že řešení bude nezbytné přijmout do konce roku.

ARO jsou v ČR podfinancována - www.tribune.cz

 

 

19.9.2013

Zůstatky na účtech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven - přes 14 mld. Kč
Svaz zdravotních pojišťoven odmítá zvýšit úhrady nemocnicím

Prohlášení SZP ČR ze dne 18.9.2013 vyjadřuje stanovisko, že není možno v průběhu roku měnit vydanou úhradovou vyhlášku. Údajně jak z pohledu zákona, tak s ohledem na ekonomickou bilanci.
Zaměstnanecké pojišťovny jsou zdrženlivé také k navýšení úhrad nemocnicím pro rok 2014. Podmiňují je navýšením příjmů zdravotního pojištění včetně plateb státu. Současně deklarují, že není důvod ke zvýšení úhrad pouze nemocnicím.

Prohlášení SZP ČR

V této souvislosti je nutné upozornit, že jen zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají na svých účtech přes 14 mld. Kč. Naléhavá potřeba nemocnic, aby nemusely omezovat péči v závěru roku, je pouze 5 – 6 mld. Kč.

Přehled, jakými finančními rezervami zdravotní pojišťovny disponují, připojujeme.  

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven - www.mzcr.cz

 

 

17.9.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

Výzva k odvolání náměstků M. Plíška a P. Noska

 

Otevřený dopis

 

 

17.9.2013

Náměstek Nosek veřejně přiznal záměr
rušit nemocnice restriktivní úhradovou vyhláškou

Náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Nosek ve včerejším  pořadu Události, komentáře ČT24 přiznal, že za záměrem snížených úhrad v roce 2013 byla i snaha ekonomicky likvidovat nemocnice, které se nepodařilo před rokem administrativně zrušit vypovězením smluv zdravotními pojišťovnami.
Odkaz na záznam pořadu přikládáme.

Záznam pořadu

 

 

16.9.2013

 Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 

Tisková konference krizového štábu


Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů dnes informoval občany prostřednictvím sdělovacích prostředků o kritické situaci při poskytování nemocniční péče. Vážnost situace podtrhla účast Asociace nemocnic ČR a Sdružení soukromých nemocnic ČR jako hostů tiskové konference. Všechny nemocnice ČR tak vystoupily s jednotným stanoviskem.

Hodnocení situace představuje dokument krizového štábu „Nemocniční péče je znovu ohrožena“.

Řešení, které krizový štáb považuje za jediné možné, obsahuje dokument „Návrh opatření k zamezení hrozícího kolapsu sítě nemocnic“.

Oba dokumenty byly dnes osobně předány předsedovi vlády J. Rusnokovi při příležitosti přijetí delegace krizového štábu. Výzva ministrovi zdravotnictví k řešení situace nemocnic ještě v tomto roce byla zaslána MUDr. M. Holcátovi.

Informováni byli i další členové vlády, senátoři, hejtmani, primátoři a starostové měst a další političtí představitelé ČR.

"Nemocniční péče je znovu ohrožena"

"Návrh opatření k zamezení hrozícího kolapsu sítě nemocnic"

 

 

10.9.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis Vládě ČR
Výzva k urychlenému řešení kritické situace nemocnic

                                                                 
Otevřený dopis vládě

 

 

2.9.2013

Asociace nemocnic
znovu upozorňují
na hrozící kolaps nemocniční péče


Záznam z tiskové konference dne 29.8.2013


Exministr L. Heger zlehčil fakta uvedená na tiskové konferenci: „Strašení je součástí předvolební strategie ČSSD.“ Zamlčel však, jaký odpor proti jeho úhradové vyhlášce se zdvihl již v závěru roku 2012 ze všech skupin poskytovatelů zdravotní péče.

AČMN již 6.12.2012 odmítla touto vyhláškou připravené snížení úhrad péče poskytované nemocnicemi a odhadla pokles reálných úhrad péče poskytované v nemocnicích v roce 2013 u lůžkové péče o 8 %, u ambulantní péče o 12 % a u následné péče o 11 % (AČMN odmítá návrh úhradové vyhlášky – zde 6.12.2012).

Upozorňovala na hrozící propad v závěru roku 2013 a nebezpečí omezení nemocniční péče. Vyzvala ministra Hegera k jednání o této vyhlášce. Stejně tak krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů.  

To vše bylo v době, kdy jakékoli volby byly ještě nesmírně vzdáleny. Ministr Heger jednat odmítl. Tím sám způsobil, že krize nemocniční péče se musí řešit až v rámci předvolebního boje.

 

 

9.8.2013

Ministr M. Holcát k nové úhradové vyhlášce:
Einsteinovská matematika do vyhlášek nepatří

"Náš analytický tým musí – „pod trestem smrti“ – zajistit, aby výsledná podoba vyhlášky byla natolik jednoduchá, abych jí rozuměl i já. To není tak úplně nadsázka, protože interpretace současné vyhlášky je skutečně velmi složitá. Pokud tady někdo najde 5 až 10 lidí, kteří tomu dokumentu rozumí a umí jej interpretovat, hluboce před ním smeknu. Jsou tady dobří ekonomové, kteří se v této oblasti velmi solidně orientují, ale i ti říkají, že mají problém se ve vyhlášce vyznat. Einsteinovská matematika zkrátka podle mého do vyhlášek nepatří."

Rozhovor s ministrem - www.zdn.cz

 

 

9.8.2013
Blahopřání AČMN novému ministrovi zdravotnictví
a jeho odpověď

 
Dopis ministrovi

Odpověď ministra

 

 

30.7.2013

Nemocnice a zdravotní pojišťovny se nedohodly
o úhradách v roce 2014

Závěrečné jednání dohodovacího řízení o úhradách nemocniční péče v roce 2014 konané dne 24. 7. 2013 skončilo opět nedohodou.

V akutní péči se všechny asociace nemocnic dohodly na požadavku paušální úhrady s navýšením 105 % úhrady roku 2012, za podmínky naplnění minimálního objemu poskytnuté péče. Návrh vycházel z potřeby kompenzovat výpadek úhrad nemocnicím způsobený úhradovou vyhláškou na rok 2013, odčerpání nemocničních zdrojů zvýšením DPH a dopady inflace. Podložen byl již přislíbeným navýšením zdrojů veřejného zdravotního pojištění státem.

Toto bylo nakonec předloženo jako společný návrh Asociace nemocnic ČR a Asociace českých a moravských nemocnic. Asociace krajských nemocnic a Sdružení soukromých nemocnic ČR názor změnily a předložily vlastní návrhy.

Návrh VZP ČR se nejvíce blížil společnému návrhu AN ČR a AČMN s tím, že navýšení paušální sazby by bylo závislé na navýšení finančních zdrojů státem. Návrh Svazu zdravotních pojišťoven ČR byl založen na pokračování úhrad stylem nesrozumitelné vyhlášky na rok 2013 s řadou matematických vzorců, napadené u Ústavního soudu. Úhrady akutní péče by podle návrhu byly neurčité, v úhradách ambulantní péče by došlo dokonce i ke snížení.

V následné péči byl předložen společný návrh všech asociací nemocnic s navýšením úhrad na 105 % roku 2012.

SZP ČR navrhl zachování paušální sazby za ošetřovací den z roku 2012, VZP ČR dokonce navrhla její snížení na 98 % roku 2012. Oba návrhy přitom opětovně obsahovaly zcela nepřijatelný požadavek omezení poskytování péče na 60 resp. 90 dnů.

V závěrečném hlasování žádný z návrhů nebyl přijat.

Akutní péče

Společný návrh AN ČR a AČMN

Návrh AKN

Návrh SSN ČR

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Protokol z jednání

 

Následná péče

Společný návrh AČMN, AN ČR, AKN a SSN ČR

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Protokol z jednání

 

 

23.5.2013

Zcela nepřijatelné návrhy
na změny v zákoně
o veřejném zdravotním pojištění


AČMN získala informace, že Ministerstvo zdravotnictví v tajnosti připravuje další novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Její uniklá verze mimo jiné obsahuje i následující zásadní změny vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními včetně nemocnic.

Například:

 • Výběrové řízení na uzavření nebo rozšíření smlouvy o poskytování zdravotní péče vyhlašuje ministerstvo nebo kraj na návrh zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení. Nově by mělo jít pouze o výběrové řízení prováděné zdravotní pojišťovnou.

 • Měl by se zrušit systém dohodovacích řízení o úhradách i o rámcové smlouvě. Ministerstvo má být zmocněno vydat úhradovou vyhlášku i bez dohodovacího řízení.

 • Zdravotní pojišťovny by měly jednostranně rozhodovat o délce smluvního vztahu.

 • Zdravotní pojišťovny by měly být oprávněny zdravotnickému zařízení již uzavřenou smlouvu vypovědět bez udání důvodu, zatím co poskytovatel smlouvu vypovědět nesmí.

Žádná z uvedených změn nebyla v návrhu na změnu zákona o zdravotním pojištění, který AČMN obdržela k připomínkám 27. března 2013 a k němuž ministerstvu připomínky zaslala 9. dubna 2013.

Pro nemocnice je takové řešení vztahů se zdravotními pojišťovnami zcela nepřijatelné. Odporuje i základním principům smluvních vztahů, obsaženým v právním řádu ČR včetně principů ústavních.  

 

23.5.2013

53. schůze poslanecké sněmovny nepotvrdila vládní politiku škrtů ve zdravotnictví

53. schůzi poslanecké sněmovny vláda předložila ke schválení návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven.

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů se v této souvislosti obrátil na všechny poslance dopisem, v němž je vyzval k neschválení zdravotně pojistných plánů pojišťoven, kopírujících úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, podstatně snižující úhrady za zdravotní péči poskytnutou občanům. Jejich schválením by poslanecká sněmovna v podstatě potvrdila vládní politiku škrtů ve zdravotnictví.

Jednání 53. schůze poslanecké sněmovny skončilo 17. května 2013. Návrh vlády zůstal neprojednán.

 

 

14.5.2013
Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů oslovil poslance

Vyzval je k neschválení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, kopírujících úhradovou vyhlášku

 

Dopis krizového štábu poslancům

 

 

9.5.2013

Ministr zdravotnictví přislíbil přehodnocení úhrad nemocnicím

Na základě pověření rady Asociace krajů ČR 6.5.2013 jednal místopředseda AK ČR J. Běhounek s ministrem zdravotnictví L. Hegerem za účasti náměstka P. Noska a ředitele VZP Z. Kabátka o ekonomické situaci nemocnic.

Ministra seznámil s daty o podstatném snížení předběžných měsíčních úhrad nemocnicím zřizovaných kraji a se zhoršením ekonomické situace všech nemocnic.

VÝŠE PŘEDBĚŽNÝCH MĚSÍČNÍCH ÚHRAD VZP KRAJSKÝM NEMOCNICÍM

 

2013/2012 (%)

2013/2011 (%)

leden

92,40%

94,63%

únor

93,05%

94,89%

březen

92,70%

94,02%

celkem

92,70%

94,50%

produkce hospitalizace - casemix
(∑ leden-březen)

97,12%

105,47%

produkce ambulance - body
(∑ leden-březen)

103,18%

105,63%

Dal k dispozici rovněž data Asociace českých a moravských nemocnic za všechny zdravotní pojišťovny, kde je situace obdobná (viz níže 15.4.2013).

Ministrem i ředitelem VZP byl přislíben přepočet předběžných úhrad v pololetí letošního roku.

Přehled o úhradách nemocnicím v jednotlivých krajích

 

 

23.4.2013

Podivný seminář k podivným novelám zákonů

Včera se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnil seminář k návrhům novel zákonů o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Na seminář byla AČMN pozvána Ministerstvem zdravotnictví z pověření pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví. Na semináři přítomní zástupci ministerstva prováděli výklad obou novel zákonů paragraf po paragrafu nesmírně poutavě. S jedinou chybou, kterou byla přestávka. Kolik účastníků semináře pokračovalo i po přestávce, je zástupcům AČMN neznámo. Možná seminář pokračoval i bez nich.

Pikantní na tom je, že AČMN v rámci vnitřního připomínkového řízení vůbec návrhy novel zákonů nedostala k připomínkám. Na semináři by se pak k nim měla vyjadřovat!

Pokud by tak chtěla učinit, musela by konstatovat, že pro uspěchaně navržené změny zákonů není žádný důvod. Leda ten, že navržené nové zákony neprošly legislativní radou vlády, a nově předložené polotovary by je měly nahradit. Musela by novely zákonů odmítnout, stejně jako je odmítají zdravotní pojišťovny.

Vedle spousty nepodstatných detailů, které není třeba uspěchaně novelizovat, by zákony v novelizované podobě umožnily přebytek hospodaření vkládat jinam, než jen do rezervního fondu. Například do cenných papírů.

Pojišťovny by se při schvalování zdravotně pojistných plánů a výsledků hospodaření vyjmuly z pravomoci parlamentu a svěřily do pravomoci exekutivy – vlády, ač nejde o pojišťovny státní, ale veřejnoprávní.

Pojišťovnám by se umožnilo odčerpat z celkových příjmů pojišťovny až 5 % finančních prostředků do tzv. fondu prevence a z něho vyplácet finanční odměny pojištěncům za nejasně definovaných podmínek. O to by byl samozřejmě zkrácen základní fond zdravotního pojištění. Jinými slovy, možností snížit o 5 % pojistné by bylo dosaženo tzv. nominálního pojistného. To za situace, kdy ministerstvo produkuje zatím poplašné zprávy o poklesu výběru zdravotního pojištění.

Návrh zdravotním pojišťovnám legalizuje možnost mít majetkový podíl na právnické osobě, která není poskytovatelem. Nebo podnikat s finančními prostředky, které přímo neplynou z veřejného zdravotního pojištění.

Zrušení dozorčích rad pojišťoven a princip, že správní rady budou kontrolovat samy sebe, je dalším skvostem obou návrhů.

A mnoho dalších dílčích změn, zdánlivě nesourodých, které však směřují k jednomu cíli, plné komercionalizaci a tím i možné privatizaci veřejného zdravotního pojištění.

Přikládáme text návrhů novel zákonů s připomínkami AČMN do textu přímo zapracovanými.

Novela zákona č. 551/1991 Sb. s připomínkami

Novela zákona č. 280/1992 Sb. s připomínkami

 

 

19.4.2013
Vystoupení představitelů AČMN na konferenci ČLK
"Krize ve zdravotnictví"

Na konferenci mimo další účastníky vystoupili také předseda AČMN MUDr. Eduard Sohlich, MBA na téma krize ve zdravotnictví z pohledu nemocnic a místopředseda AČMN MUDr. Ing. Petr Fiala na téma krize z pohledu následné péče.

Prezentace předsedy AČMN MUDr. E. Sohlicha - Krize z pohledu nemocnic

Prezentace místopředsedy AČMN MUDr. Ing. P. Fialy - Krize z pohledu následné péče

 

Prezentace všech účastníků konference

 

 

15.4.2013

Zdrcující dopad úhradové vyhlášky
pro nemocnice potvrzen

(tisková zpráva AČMN)

Šetření v 58 nemocnicích Asociace českých a moravských nemocnic poskytujících akutní péči potvrdilo podstatné snížení úhrad v roce 2013.

Podle úhradové vyhlášky byly zdravotními pojišťovnami sníženy nemocnicím předběžné měsíční úhrady (zálohy) v roce 2013 v průměru na 94,7 % roku 2012. To při 3,3 % inflaci v roce 2012 a dopadech zvýšené DPH představuje snížení reálných úhrad o více než 10 %.

K obdobným číslům dospělo i šetření Asociace krajských nemocnic. Lze přitom očekávat, že v důsledku regulací obsažených ve vyhlášce se konečné úhrady po vyúčtování zdravotními pojišťovnami ještě podstatně sníží.

Uvedené průměrné snížení však zakrývá skutečnost, že téměř 40 % z uvedených nemocnic je pod tímto průměrem. Některé se snížením reálných úhrad i o 15 – 20 %.  Další existence těchto nemocnic bude ohrožena. Ostatní nemocnice omezují péči.

Úhradová vyhláška tudíž může mít podobné dopady, jako nedávný pokus o rušení nemocnic.

Příloha k tiskové zprávě

Příloha k tiskové zprávě

 

 

9.4.2013

Nesouhlas se záměrem zásadní redukce následné a dlouhodobé péče

Ministerstvo zdravotnictví dalo do vnitřního připomínkového řízení návrh novely zákona o zdravotních službách a návrhy novel souvisejících zákonů. Je překvapující, že krátce po přijetí zákona o zdravotních službách se navrhuje jeho zásadní novela, která mimo jiné zásadně mění postavení zdravotnictví ve společenském systému, když poskytování zdravotních služeb definuje jako službu v obecném „hospodářském zájmu“!

Zcela překvapující a naprosto nepřijatelné se jeví omezení následné péče, do níž „vstup“ pacienta má být umožněn zpravidla jen přes akutní péči, a do dlouhodobé péče jen přes akutní nebo následnou péči. Ještě závažnější omezení je navrhováno na „výstupu“, kdy hrazená následná péče má být bez souhlasu revizního lékaře omezena na 2 měsíce a dlouhodobá na 3 měsíce.

Chce snad ministerstvo zahltit akutní péči, aby se potřební pacienti dostali do péče následné a dlouhodobé? Je snad záměrem, aby si pacienti následnou a dlouhodobou péči po 2 resp. 3 měsících platili sami? Lze vůbec tříměsíční péči považovat za dlouhodobou?

Rozsáhlé připomínky AČMN k návrhům novel zákonů, jak byly předány Ministerstvu zdravotnictví, zveřejňujeme v rubrice Připomínková řízení.

 

 

28.3.2013

Návrh na zrušení úhradové vyhlášky podán Ústavnímu soudu

Skupina 39 senátorů podala návrh na zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, stanovící výši úhrad zdravotní péče pro rok 2013, pro rozpor s ústavními principy a řadou ustanovení Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Vzhledem k aktuálnosti této vyhlášky požádala Ústavní soud o přednostní projednání tohoto návrhu.

Návrh byl zpracován ČLK ve spolupráci s AČMN. AČMN zpracovala části týkající se úhrad nemocniční péče.

Zveřejňujeme celý text návrhu.

Návrh Ústavnímu soudu

Příloha I

Příloha II

 

 

27.3.2013

Výběr pojistného
na zdravotní pojištění vzrostl o 2,7 %

Výběr pojistného za leden – březen 2013 vzrostl proti stejnému období roku 2012 o 1,5 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Jde o výběr očištěný od vlivu přerozdělení a předsunutých plateb.

Jde zatím o vyšší nárůst, než předpokládají zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven nyní předložené poslanecké sněmovně (2,4 %).

Potvrzuje se, že závěry Ministerstva zdravotnictví o snížení výběru pojistného v roce 2013 se nepotvrzují (viz níže 19.3.2013) a naopak se potvrzují odhady AČMN.

 

22. 3. 2013

Připraven návrh na zrušení úhradové vyhlášky
Senátoři podají návrh Ústavnímu soudu 

Návrh připravila ČLK. Část týkající se nemocnic zpracovala AČMN. Napadáno je, že Ministerstvo zdravotnictví vydáním této vyhlášky:

 • Základní hodnotu právního státu, kterou je princip právní jistoty a předvídatelnosti práva (Čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR).
 • Překročilo zmocnění v § 17 zákona č. 48/1997 Sb. a tím porušilo ustanovení Čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR.
 • Porušilo ústavní princip rovnosti neopodstatněnými rozdíly ve stanovení úhrady za stejnou nebo srovnatelnou zdravotní péči poskytnutou občanům (Čl. 1 Listiny základních práv a svobod).
 • Omezilo právo na podnikání a právo na spravedlivou odměnu za práci (Čl. 26 a Čl. 28 Listiny základních práv a svobod).
 • Právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění (Čl. 31 Listiny základních práv a svobod).
 • Právo na soudní ochranu (Čl. 36 Listiny základních práv a svobod).

 ČSSD podpoří další ústavní stižnost, chce napadnout úhradovou vyhlášku - Novinky.cz

  

 

22. 3. 2013

Poslanecká sněmovna vyzvala vládu
ke zvýšení plateb za státní pojištěnce

Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 21. 3. 2013 odmítla vyslovit souhlas s návrhem vlády na schválení výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011. Stalo se tak poprvé při projednávání tohoto každoročního materiálu.

Současně přijala doprovodné usnesení, kterým žádá vládu o zvýšení plateb za státní pojištěnce. Pro toto usnesení hlasovalo 55 poslanců, 49 bylo proti.

Poslanec L. Heger návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce nepodpořil.

Stenoprotokol jednání sněmovny včetně hlasování poslanců

 

19.3.2013

Ministr Heger odmítá jednat s nemocnicemi

Týden před plánovaným protestem lékařů Asociace českých a moravských nemocnic se rozhodla využít všech možností jednat o dopadech úhradové vyhlášky a požádala ministra zdravotnictví o setkání. Po měsíci ministr Heger jednat odmítl s tím, že bude obtížné nalézt společnou řeč.

Aby odmítli jednat s největší asociací nemocnic, to se nestalo ani za ministrů Julínka nebo Ratha, s nimiž AČMN měla velmi napjaté vztahy. AČMN má k dispozici velmi podrobné informace o dopadech úhradové vyhlášky na zálohy, které budou dostávat nemocnice po celý rok 2013 od všech zdravotních pojišťoven.

Nemá-li ministr o tyto informace zájem, dozví se je z tiskové konference. Ale možná chce dát za pravdu slovům prezidenta ČLK: „Pan ministr Heger však nedělá vůbec nic a zdravotnictví se mu proto rozpadá po rukama“.

Dopis AČMN ministrovi

Odpověď ministra

 

19.3.2013

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven vzrostly
na téměř 15 mld. Kč

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven k 31. 1. 2013 se přiblížily 15 mld. Kč a za pouhý měsíc vzrostly o více než 4 mld. Kč. To jsou první dopady restrikcí úhradové vyhlášky a dalšího nárůstu výběru pojistného.

Ještě na jednání zdravotnické tripartity 4. 3. 2013 Ministerstvo zdravotnictví předložilo materiál, v němž výběr pojistného a platby od státu byly predikovány cca o 3 mld. Kč nižší než v roce 2012. Podle slov jednoho z účastníků tripartity „byl ministerský materiál rozstřílen ze strany odborů i zaměstnavatelů během asi 5 minut – jeho autor totiž čísla falšoval tak neuměle, že to bylo patrné na první pohled“.

Snaha ministerstva dodatečně najít důvody pro razantní snížení úhrad úhradovou vyhláškou byla patrná již z prostého srovnání základních čísel. Vývoj příjmů zdravotního pojištění je přímo závislý na vývoji objemu mezd. Jestliže v roce 2012 při růstu mezd o 1,7 % vzrostly příjmy zdravotního pojištění o 4,8 % (o 2 % po očištění od vlivu mimořádného přerozdělení a předsunuté platby za státní pojištěnce), tak proč by v roce 2013 měly klesat, když podle lednové predikce MF je pro tento rok očekáván nárůst objemu mezd dokonce 1,9 %?

Snahu oklamat partnery v tripartitě dokládá skutečnost, že ministr zdravotnictví pro jednání vlády dne 6. února 2013 předložil v návrhu zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven zcela jiné očekávané číslo výběru pojistného – nárůst o 2,4%!

Čemu slouží snaha vyvolávat dojem o krizi v příjmech pro zdravotnictví a přímo vyvolávat krizi ve zdravotnictví? Jde znovu o snahu vytvářet podmínky pro privatizaci zdravotních pojišťoven? Hromaděním zůstatků na účtech stejně jako před čtyřmi lety (v roce 2009 přesáhly zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven 40 mld. Kč) učinit ze zdravotních pojišťoven „bohaté nevěsty“?

Materiál MZ pro jednání tripartity s poznámkami AČMN

 

19.3.2013

Úhradová vyhláška již ohrožuje pacienty. Každý šestý pacient se odmítá. A to v Praze, kde je „přenemocnicováno“

Záchranná služba se po zrušení stovek lůžek v pražských nemocnicích a kvůli novému zákonu stále častěji potýká s vážným problémem: roste počet případů, kdy záchranářům zdravotnické zařízení odmítne přijmout pacienta.

A nejde jen o výjimky. Data, která má deník Aktuálně.cz k dispozici, ukazují, že za prvních čtrnáct dní v březnu odmítly nemocnice pražské záchrance přijmout zhruba každého šestého pacienta.

"Problémy v návaznosti péče v Praze trvají a možná se ještě zhoršují a zhorší, když se ruší lůžka, uzavírají oddělení a omezuje péče," řekl ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz.


"Nová čísla ze záchranky: Každý šestý pacient se odmítá" - Aktuálně.cz

 

 

28.2.2013

AČMN PODPORUJE PROTEST LÉKAŘŮ
POŽADUJE NOVELIZACI ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY

Rada AČMN na svém včerejším jednání projednala situaci vzniklou výrazným snížením úhrad nemocnicím úhradovou vyhláškou na rok 2013. Jen zálohy od zdravotních pojišťoven pro tento rok snížila podle zatím neúplných údajů v průměru na 94 % záloh v roce 2012, v některých případech však na pouhých 83 - 89 %. Další snížení je očekáváno při vyúčtování těchto záloh podle vyhlášky.

Rada AČMN hodnotí drastické snížení úhrad jako další pokus o rušení nemocnic, když neuspěl předchozí pokus omezit nemocniční péči administrativní cestou.

Také z tohoto důvodu Rada AČMN podpořila nadcházející protest lékařů a jeho požadavek na novelizaci úhradové vyhlášky.


Usnesení Rady AČMN ze dne 27.2.2013

 

 

15.2. 2013
Úhradová vyhláška MZ:
V České republice je v roce 2013 ohrožena bezpečnost a kvalita operací šedého zákalu

Prohlášení České oftalmologické společnosti a České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie

Šedý zákal je onemocněním postihujícím oční čočku, které způsobuje zhoršení zraku a v některých případech až oslepnutí. V České republice toto onemocnění postihne zhruba 100.000  osob ročně. Jedinou možnou léčbou je odstranění zákalu postižené oční čočky a vložením čočky umělé.

Celý text prohlášení

 

 

15.2. 2013

RUŠENÍ NEMOCNIC - DÍL DRUHÝ

„Dosavadní kroky ministerstva nás vedou k přesvědčení, že cílem současné vlády není reforma zdravotnictví, ale plošná privatizace jak sítě zdravotnických zařízení, tak i prostředků veřejného zdravotního pojištění. České republice reálně hrozí rozpad sítě nemocničních zařízení.„

Z prohlášení LOK - SČL

Celý text prohlášení

 

  

12.2.2013

Drastické restrikce úhradové vyhlášky pro rok 2013
naprosto neodpovídají trendu
příjmů zdravotního pojištění

Rekordní výběr pojistného na zdravotní pojištění v roce 2012 dosáhl 104,8 %

Podle nejnovějších údajů bylo v roce 2012 vybráno na zdravotní pojištění 226 mld. Kč. Je to o 10,4 mld. Kč více než v roce 2011. Nárůst výběru pojistného oproti předchozímu roku dosáhl 104,8 %. Je to nejvyšší nárůst od roku 2009.

2009/2008                  99,95 %
2010/2009                101,88 %
2011/2010                101,35 %
2012/2011                104,80 %

Tím zpřesňujeme údaj „více než 2 %“ uvedený v prohlášení krizového štábu níže. Trend růstu výběru pojistného podtrhuje bezdůvodnost drastických restrikcí v úhradové vyhlášce pro rok 2013.

 

 

12.2.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

MINISTERSTVO DÁLE PROHLUBUJE KRIZI
VE ZDRAVOTNICTVÍ

Prohlášení krizového štábu

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů dostává z nemocnic další alarmující modelace dopadů úhradové vyhlášky ministerstva pro rok 2013. Postupně jsou odhalovány stále nové záludnosti této vyhlášky, ukazující na daleko hlubší pokles úhrad za zdravotní péči, než se původně předpokládalo.

Nové propočty ukazují, že úhrady budou vyhláškou sníženy proti roku 2011 u akutní lůžkové péče o nejméně 6 %, u následné péče o 5 % a u ambulantní péče o 10 %. Potvrzují to prvé návrhy záloh vypočtených VZP ČR podle vyhlášky i na méně než 90 % dosavadních úhrad.

Při započtení kumulované inflace za roky 2011 – 2013 ve výši 7,5 % jde o pokles reálných úhrad, který v historii nemá obdoby:                       akutní lůžková péče                - 13,5 %
                                                                                      
následná péče                        - 12,5 %
                                                                                      
ambulantní péče                     - 17,5 %
                                                                                                                                                            

Záměr snížit úhrady se netýká jen nemocnic. Stejné úhrady jako nemocničním ambulancím vyhláška stanoví i soukromým ambulancím, kde již dnes pacient čeká na vyšetření týdny i měsíce. Ve světle těchto čísel musí krizový štáb označit tvrzení ministra L. Hegera o pouhém 2 % snížení úhrad za neinformovaná nebo lživá.

Krizový štáb považuje toto snížení po předchozím snížení úhrad v roce 2012 nominálně o 2% a reálně o 5,5 % za bezprecedentní a bezdůvodné. Příjmy zdravotního pojištění v roce 2012 vzrostly o více než 2 % a pro rok 2013 podle materiálu předloženého Vládě ČR by měly vzrůst o 2,4 %.

Krizový štáb se proto musí ptát: proč se výrazně omezuje zdravotní péče a současně se plánuje přebytek hospodaření zdravotních pojišťoven k 31.12. 2013 ve výši 10,95 mld. Kč?  Pro koho jsou tyto rezervy vytvářeny? Proč vláda „rozpočtové odpovědnosti“ současně schválí zdravotně pojistné plány s 2,7 % nárůstem provozních výdajů pojišťoven?

Z těchto důvodů krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů vyzývá nemocnice, odborové organizace, organizace pacientů, jakož i další organizace a občany, aby podpořili protestní akce organizované Českou lékařskou komorou.

Podpořili protest lékařů vyhlášený na 1. března 2013.

Podpořili petici „Chceme kvalitní zdravotnictví“.

Požadovali novelizaci úhradové vyhlášky na rok 2013.

Podpořili návrh Ústavnímu soudu ČR na zrušení této úhradové vyhlášky.

Krizový štáb současně připravuje své vlastní kroky proti záměru devastovat české zdravotnictví.

V Praze dne 11. 2. 2013

 

 

7.2. 2013     

 

ČLK
Zachraňme české zdravotnictví

                                                                                                       

 

Rozpadající se zdravotnictví

Zachraňme české zdravotnictví

Petice

Petiční arch

 

 

 

31.1.2013

Podstatné omezení péče se týká nejen pacientů v ambulancích soukromých lékařů

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic považuje za nutné potvrdit, že upozornění na omezení zdravotní péče poskytované v ambulancích soukromých lékařů ze strany Sdružení ambulantních specialistů a České lékařské komory je podložené.

Úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví na rok 2013 stanoví stejné výše úhrad a shodná regulační omezení pro všechny ambulance včetně ambulancí nemocnic.

Nominální snížení úhrad specializované ambulantní péče a komplementu touto vyhláškou až o 10 % proti roku 2011 bude při agregované inflaci za roky 2011 – 2013 a započtení vlivu změn v DPH představovat snížení reálných zdrojů pro poskytování zdravotní péče pacientům v ambulancích až o 20 %.

Znamená to snížení rozsahu péče ve všech ambulancích o 20 % po celý rok nebo výpadek této péče v posledních měsících roku 2013.

 

 

29.1.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Občanský odpor se vyplácí

Prohlášení krizového štábu

Více než rok trvající krize vzniklá vypovězením smluv zdravotními pojišťovnami všem 189 nemocnicím v ČR končí. S nemocnicemi se o nových smlouvách dohodly všechny zdravotní pojišťovny. Smlouvy jsou již podepsány nebo budou podepsány v nejbližších dnech. Zbývá dořešit některé problémy v plnění dohody s VZP ČR.

Smlouvy jsou uzavírány na 5 let. Rozsah poskytované zdravotní péče v nemocnicích zůstává v podstatě zachován. Žádná z nemocnic potřebných pro občany nebude zrušena. Snížení počtu lůžek v nemocnicích bude v souladu s jejich vlastní potřebou a srovnatelné s přirozenými změnami ve struktuře a počtu lůžek v minulých letech.

Krizový štáb chce zdůraznit, že svedený boj o nemocnice nemá poražené. Zvítězil zdravý rozum, zájem pacientů a občanů.

Krizový štáb děkuje za poskytnutou podporu všem občanům, zúčastněným organizacím, krajům, městům a obcím z celé ČR, dále politickým stranám, které se proti rušení nemocnic postavily, jakož i poslancům a senátorům, kteří podpořili nemocnice a krizový štáb.

Krizový štáb současně konstatuje, že krize ve zdravotnictví, zahájená neodůvodněnými škrty a restrikcemi, odvrácením pokusu o administrativní rušení nemocnic nekončí. Proto krizový štáb rozhodl o tom, že jeho činnost v zájmu zachování kvality a bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče pro občany musí nadále pokračovat.

V Praze dne 28. 1. 2013

 

25.1.2013
Problémy s naplňováním dohody mezi AČMN
a VZP ČR o uzavírání smluv

Zástupci AČMN na jednání s ředitelem VZP Ing. Kabátkem 23.1.2013 jej informovali, že některé krajské pobočky nedodržují důsledně dohodu o uzavírání smluv na 5 let a tam, kde nedojde k dohodě o rozsahu a struktuře péče, minimálně na 18 měsíců.

Ředitel VZP byl informován o dvou nemocnicích, u nichž výše uvedené pravidlo KP VZP nedodržují.

Dále byl informován, že KP VZP u zařízení následné péče vynucují rozšíření dosud poskytované péče o tzv. sociální lůžka pod sankcí uzavření smlouvy na 1 rok nebo 18 měsíců. To odporuje uzavřené dohodě, která sjednání smlouvy kratší 5 let vůbec nepředpokládá. V situaci, kdy jsou kráceny finanční prostředky i na stávající sociální lůžka, nelze rozšiřovat jejich počet.  

Principu zachování rozsahu stávajících smluv také odporuje snaha snížit rozsah výkonů sjednaných ve smlouvách. U jedné nemocnice jde dokonce o 216 zdravotních výkonů.

AČMN přislíbila řediteli VZP přesně kvantifikovat rozsah výše uvedených problémů. Věří, že uzavřená a dosud plněná dohoda bude beze zbytku dodržena.  

 

25.1.2013
K dohodě o uzavření smlouvy došlo již se všemi zdravotními pojišťovnami 

AČMN se s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou dohodla na upraveném znění nové smlouvy. ČPZP již nový návrh rozesílá nemocnicím, AČMN doporučila návrh podepsat.

 

24.1.2013

ČLK:

Nižší příjmy, přísnější regulace, vyšší náklady, nárůst administrativy, hrozba ztráty smluv
se zdravotními pojišťovnami.

Apatie a skuhrání však nejsou řešením. Změnu k lepšímu si můžeme vynutit pouze silou.

Ve čtvrtek 31. ledna se koná mimořádná porada předsedů OS ČLK a představenstva komory, která rozhodne o pořádání protestních akcí lékařů a jejich formě. Pro takto zásadní rozhodnutí potřebujeme především vědět, zda vy a vaši kolegové jste odhodláni hájit své oprávněné profesní a ekonomické zájmy. Kontaktujte, prosím, neprodleně předsedu vašeho okresního sdružení ČLK. Uvědomte si, že bez vaší aktivní podpory nemá vedení komory při nejlepší vůli možnost nějaké změny k lepšímu vyjednat. S politiky se totiž, jak známo, jedná až na drobné výjimky většinou dobře, avšak s politiky, kteří jsou pod tlakem, se přesto vždy jedná mnohem lépe.

Svoji budoucnost máme zatím ještě ve svých vlastních rukách. Pokud se přestaneme bát a budeme jednotní, pak nemůžeme prohrát!

Dopis prezidenta ČLK lékařům

 

24.1.2013
Dohoda o znění smlouvy s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou 

Předposlední zdravotní pojišťovnou, s níž došlo k dohodě o smlouvě je RBP. Nemocnicím AČMN bylo doporučeno dohodnuté znění smlouvy podepsat.

Jednání probíhá ještě s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Je předpoklad jeho doporučení v nejbližších dnech.

 

17.1.2013

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s dalšími zdravotními pojišťovnami

(tiskové sdělení AČMN)

Po VZP a Vojenské ZP asociace doporučila svým členům uzavřít smlouvy s dalšími zdravotními pojišťovnami.

Většina zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v podstatě akceptovala návrh AČMN do nových smluv převzít dosavadní rozsah a strukturu poskytované péče a teprve poté jednat o případných změnách.

Smlouvy se ZP Ministerstva vnitra, Oborovou ZP a ZP Škoda již bylo doporučeno podepsat. U Revírní bratrské pokladny se čeká na ověření dohodnutého znění smlouvy a jednání s Českou průmyslovou ZP se teprve uskuteční.

 

16.1.2013

Nekrolog za pokusem o rušení nemocnic
nebo nová snaha vykopat válečnou sekeru?

Ještě nebyly podepsány všechny smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi a již znovu Hospodářské noviny, hojně citované ČT24 vyvolávají duchy.

Prý „v tichosti“ couvla největší zdravotní pojišťovna VZP z nepopulárního rušení nemocnic. HN zřejmě unikla ČT přímo přenášená tisková konference, na níž ředitel VZP a předseda Asociace krajů podepsali memorandum, které znamenalo ukončení oboustranně zničující války mezi pojišťovnami a nemocnicemi, na kterou mohla doplatit pouze veřejnost.

Teď prý je pokus o největší změny v nemocniční síti, kdy se měly zavřít „nadbytečné“ nemocnice a „nevytížená“ oddělení, mrtvý.

„Bude se na tom muset pracovat znovu a lépe. Nepovedlo se to tak, jak jsme čekali“, potvrdil HN náměstek ministra zdravotnictví, nedávno jmenovaný i do čela správní rady VZP Petr Nosek.

Chce znovu vykopávat válečnou sekeru? Neměl by raději odstoupit z funkce náměstka ministra po tom všem, co způsobil?

Ještě žádný ministr zdravotnictví neměl tak otřesenou pozici mezi zdravotníky, jako ministr L. Heger. Není za tím jenom pokus o administrativní rušení nemocnic, zveřejněný záměr podobně rušit hromadným vypovězením smluv také ambulantní specialisty, ale i hromadná nespokojenost všech včetně jím řízených fakultních nemocnic s úhradovou vyhláškou, která bez zdůvodnění propadem ve výběru pojistného snižuje úhrady za zdravotní péči od 2 do 10 %, což nemá v historii zdravotnictví obdoby.

Bylo by také dobré se podívat, kdo to hořekuje nad nepodařeným rušením nemocnic, kdo na tom chtěl vydělat, a komu patří Hospodářské noviny?

HN: VZP pohřbila plán na rušení nemocnic

 

8.1.2013

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s Vojenskou zdravotní pojišťovnou

(tiskové sdělení AČMN)

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR akceptovala připomínky nemocnic a rozeslala nové návrhy smluv, umožňující uzavření smluv o poskytování zdravotní péče na dobu 5 let.

AČMN proto doporučila nemocnicím smlouvy s touto zdravotní pojišťovnou podepsat.

Po dohodě s VZP ČR jde o druhou zdravotní pojišťovnu, kde obnovení smluvních vztahů přestává být problémem. Obě zdravotní pojišťovny mají dohromady přes 6,8 milionu pojištěnců.

 

7.1.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Výzva zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám

Krizový štáb hodnotí dohodu, uzavřenou novým vedením VZP ČR s Asociací krajů ČR a s Asociací českých a moravských nemocnic, jako významný krok k řešení krize ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami, vzniklé hromadným vypovězení smluv nemocnicím v roce 2011.

Smlouvy mezi VZP ČR a nemocnicemi se již podepisují a to na 5 let. V případech pracovišť nemocnic, kde nedošlo k dohodě, na dobu nejméně 18 měsíců.

Jiná je situace u smluv se zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. I když lze kladně hodnotit vstřícné kroky Vojenské zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny, nemocnice od většiny zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven neobdržely jiné návrhy smluv, než kritizované de facto na 6 měsíců.

Proto krizový štáb vyzývá zaměstnanecké zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR, aby přistoupily na „standard“, nastavený postupem VZP ČR a nabídly nemocnicím rovněž smlouvy na 5 let bez podmínek a právních kliček. A aby u pracovišť, kde na pětiletou smlouvu opravdu nechtějí přistoupit, sjednaly smluvní vztah rovněž minimálně na 18 měsíců.

Zdravotní pojišťovna, která by zůstala bez smluv s nemocnicemi, by se pro své pojištěnce mohla stát zbytečnou.

 

21.12.2012

AČMN bere příslib VZP s plnou vážností

Chápe jej, že ani v případě jakéhokoli rozporu mezi pojišťovnou a nemocnicí AČMN ohledně budoucnosti nemocnice nebo jejího jednotlivého oddělení nemůže být sjednána smlouva kratší 18 měsíců.

Nemocnice AČMN byly podrobně informovány o průběhu a výsledcích jednání s VZP ČR včetně shody obou stran na tom, že musí být poskytnuta plná smluvní jistota také zařízením následné a dlouhodobé péče.

Členům AČMN bylo doporučeno vstoupit do jednání s krajskými pobočkami a žádat případnou úpravu Přílohy č. 2 ve smyslu příslibu ředitele VZP. Pokud by nastala situace, že krajská pobočka VZP by ve smlouvě navrhovala sjednání smlouvy pro některou odbornost na dobu kratší 18 měsíců, bylo doporučeno neprodleně informovat AČMN, aby mohla být sjednána náprava.  

Zdůrazněno bylo, že nadále platí doporučení členům AČMN postupovat jednotně ve smyslu Deklarace z mimořádného společného zasedání 6. 11. 2012 a usnesení Rady z 18. 12. 2012 a smlouvy zatím nepodepisovat. Po potvrzení, že návrhy smluv VZP všem zařízením AČMN odpovídají výše uvedeným principům, bude možné přijmout doporučení tyto smlouvy podepsat.

Bylo upozorněno, že uvedený příslib se vztahuje jen na smlouvy s VZP. U ostatních zdravotních pojišťoven bylo doporučeno zachovat dosavadní přístup a smlouvy nepodepisovat. Vyčkat, zda zaměstnanecké pojišťovny budou ochotny akceptovat obdobný přístup, jako VZP.

 

 

21.12.2012

Jednání AČMN s VZP ČR

(tiskové sdělení AČMN)

Včera 20. 12. 2012 se uskutečnilo jednání předsedy AČMN MUDr. E. Sohlicha s ředitelem VZP ČR Ing. Z. Kabátkem. Ředitel VZP informoval o jednáních s Asociací krajů ČR a o jejich výsledcích, obsažených v podepsaném Memorandu. Nabídl AČMN obdobný přístup k uzavírání smluv s nemocnicemi AČMN, jaký byl dohodnut pro krajské nemocnice.

Znamená to uzavření všech smluv na 5 let. U nemocnic, kde nedošlo k dohodě pro všechny odbornosti, bude pro tyto odbornosti uzavřena smlouva na dobu 18 měsíců s tím, že o těchto odbornostech se bude dále jednat s cílem jednání uzavřít do 1 roku.

Ze strany AČMN byla oceněna dohoda s kraji jako rozumný kompromis, jehož principy by mohly být i pro nemocnice AČMN přijatelné. Obě strany se současně shodly na potřebě poskytnout plnou smluvní jistotu také zařízením následné a dlouhodobé péče.

 

 

21.12.2012

 

Začala éra vyjednávání, a ne diktátu

Memorandum o společném postupu při změnách v síti akutní lůžkové nemocniční péče, které ve středu podepsaly kraje s VZP, je podle hejtmana Vysočiny a místopředsedy Asociace krajů ČR Jiřího Běhounka průlomové.

Do vztahů mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami jsou vtaženy kraje, které za nemocnice odpovídají. Začala éra vyjednávání, a ne diktátu, řekl Běhounek.

"Memorandum mezi kraji a VZP je zásadní" - článek - www.tribune.cz

 

 

20.12.2012
Zastupitelé Ústeckého kraje podpořili zachování malých nemocnic

Zastupitelé Ústeckého kraje podpořili zachování malých nemocnic v kraji. Zrušení oddělení kvůli neuzavřeným smlouvám na lůžkovou péči se zdravotními pojišťovnami hrozí nemocnici v Roudnici nad Labem a Duchcově na Teplicku.

"Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyslovuje podporu aktivitám krizového štábu asociací nemocnic, pacientských a odborových organizací a spolu s nimi trvá na zachování současného rozsahu zdravotní péče v nemocnicích v Ústeckém kraji pro příštích pět let," píše se v usnesení.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

20.12.2012

Memorandum Asociace krajů ČR a VZP ČR

Memorandum AK ČR a VZP ČR

 

18.12.2012

Výběr pojistného na zdravotní pojištění
leden – říjen 2012: 102,94 %
(106,38 % při započtení vlivu přerozdělení)

 

 

Výběr pojistného
v tis. Kč

Pojistné od státu
+ úrok na zvláštním účtu v tis. Kč

Mimořádný vliv
převod ze ZFZP
a ZF + úrok
v tis. Kč

 

2012

2011

%

2012

2011

%

2012

Leden

13 891 912

11 902  630

116,71

4 392 521

4 414 384

99,50

6 101 673

Únor

15 594 193

14 003 532

111,36

4 427 780

4 440 768

99,71

0

Březen

12 113 277

13 403 338

90,38

4 431 178

4 442 863

99,74

0

Duben

13 635 725

12 479 579

109,26

4 437 330

4 438 163

99,98

0

Květen

14 990 004

13 892 516

107,90

4 420 387

4 400 311

100,46

0

Červen

12 418 984

15 343 557

80,94

4 417 542

4 382 514

100,80

0

Červenec

14 535 149

11 730 766

123,91

4 410 366

4 366 746

101,00

0

Srpen

15 893 255

14 501 986

109,59

4 408 476

4 381 589

100,61

0

Září

11 523 018

13 517 259

85,25

4 386 842

4 355 725

100,71

0

Říjen

14 145 197

12 854 987

110,04

4 385 761

4 375 689

100,23

0

Celkem

138 740 714

133 630 150

103,82

44 118 183

43 998 752

100,27

6 101 673

 

 

Příjmy celkem po přerozdělování
bez mimořádného vliv
v lednu 2012 v tis. Kč

Příjmy celkem po přerozdělování
vč. mimořádného vlivu
v lednu 2012 v tis. Kč

 

2012

2011

%

2012

2011

%

Leden

18 284 433

16 317 014

112,06

24 386 106

16 317 014

149,45

Únor

20 021 973

18 444 300

108,55

20 021 973

18 444 300

108,55

Březen

16 544 455

17 846 201

92,71

16 544 455

17 846 201

92,71

Duben

18 073 055

16 917 742

106,83

18 073 055

16 917 742

106,83

Květen

19 410 391

18 292 827

106,11

19 410 391

18 292 827

106,11

Červen

16 836 526

19 726 071

85,35

16 836 526

19 726 071

85,35

Červenec

18 945 515

16 097 512

117,69

18 945 515

16 097 512

117,69

Srpen

20 301 731

18 883 575

107,51

20 301 731

18 883 575

107,51

Září

15 909 860

17 872 984

89,02

15 909 860

17 872 984

89,02

Říjen

18 530 958

17 230 676

107,55

18 530 958

17 230 676

107,55

Celkem

182 858 897

177 628 902

102,94

188 960 570

177 628 902

106,38

 

 

17.12.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Petice „Občané, braňte svoje nemocnice!“

(tiskové sdělení)

Celostátní petici za zachování současné nemocniční sítě od jejího vyhlášení 25. září 2012 do ukončení 5. prosince 2012 podepsalo 45 482 občanů.

K celostátní petici se přihlásil petiční výbor Petice za zachování Nemocnice v Žatci s počtem 17 778 podpisů. Celkově tak bylo shromážděno 63 260 podpisů.

Petiční archy petiční výbor předá zítra 18. prosince 2012 v 13.45 hodin v Poslanecké sněmovně předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové. 

Dále celostátní petici podepsalo 1 566 občanů po internetu. Vedle celostátní petice proběhly petiční akce za zachování nemocnic v řadě dalších měst. Například petici za zachování nemocnice Prachatice podepsalo přes 15 tisíc občanů, petice za zachování nemocnice Rokycany podepsalo přes 11 tisíc občanů, další petice proběhly proti rušení nemocnic Roudnice nad Labem, Český Krumlov, Šternberk nebo Brandýs nad Labem.

Lze odhadovat, že celostátní a regionální petice proti rušení nemocnic podepsalo přes 100 tisíc občanů.

 

 

17.12.2012

Jednostranné a zavádějící informace pořadu ČT „Otázky Václava Moravce“
(tiskové sdělení AČMN)

Nedělní pořad „Otázky Václava Moravce“ ve své prvé části věnované problémům zdravotnictví překvapil absencí jakékoli diskuse nebo oponentury názorům v podstatě jediného účastníka - ministra L. Hegera.

Vyvrcholením jednostranností bylo sdělení V. Moravce, že ze 152 nemocnic jich podle Svazu zdravotních pojišťoven na začátku tohoto měsíce nemělo smlouvy podepsáno celkem 19.  

I když V. Moravec poznamenal, že zástupci nemocnic to považují za zavádějící čísla, již neuvedl jejich sdělení, že ne k začátku měsíce, ale dokonce ani k jeho konci nemá žádná zdravotní pojišťovna až na ojedinělé výjimky uzavřenu smlouvu s žádnou nemocnicí.

Až večerní zpravodajství ČT uvedlo dezinformaci na pravou míru potvrzením toho, že řešení problému smluv s nemocnicemi se přesune do roku 2013, což potvrdila i vyjádřením předsedy Svazu zdravotních pojišťoven.

 

 

14.12.2012
Interpelace na ministra zdravotnictví
v Poslanecké sněmovně k rušení nemocnic

Část stenoprotokolu z jednání PSP 13.12.2012

 

14.12.2012
Návrh smlouvy také zaslán ČPZP

Také České průmyslové zdravotní pojišťovně byl dnes zaslán návrh smlouvy.

Návrh smlouvy je také k dispozici zde v rubrice "Smlouvy".

 

13.12.2012

Nemocnice zaslaly zdravotním pojišťovnám své návrhy smluv

Zdravotním pojišťovnám VZP ČR, ZPMV ČR, VoZP ČR, OZP, RBP a ZP Škoda byly dnes s průvodním dopisem předsedy AČMN v plné moci zaslány návrhy smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb zpracované AČMN.

Návrhy AČMN plně vychází z návrhů smluv rozeslaných jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Obsahují jediné nové ustanovení, zařazené do závěrečných ustanovení návrhu smlouvy:

„(2) Smluvní strany se dohodly na struktuře a rozsahu zdravotní péče poskytované pojištěncům pojišťovny sjednaných v Příloze č. 2 dosavadní smlouvy ve znění účinném ke dni 31.12.2012. Dále se dohodly, že struktura a rozsah zdravotní péče v této příloze budou aktualizovány v souladu se závěry z jednání o struktuře a rozsahu zdravotní péče nemocnic v jednotlivých krajích.“  

Znění tohoto bodu bylo projednáno s kraji na zasedání Asociace krajů ČR.

Jelikož není dosud znám návrh smlouvy od ČPZP, nebyl zpracován ani protinávrh.

Návrhy smluv a průvodní dopis k nim jsou k dispozici zde v rubrice „Smlouvy“. Zde jsou také návrhy smluv od zdravotních pojišťoven.

 

12.12.2012

Tisková konference krizového štábu

Krizový štáb asociací nemocnic, pacientů a odborů výrazně varoval před přístupem zdravotních pojišťoven k českému zdravotnictví. Podle štábu není ani deset pracovních dní před koncem roku zajištěna zdravotní péče po 1. lednu 2013, a to kvůli obstrukcím při uzavírání smluv. Nemocnice proto navrhují přijmout provizorní překlenovací dohody, zavázaly se i k tomu, že léčit budou i po 1. lednu. Pokud však pojišťovny splní svou hrozbu a peníze do zdravotnictví nepotečou, hrozí podle krizového štábu kolaps.

Informace pojišťoven, že 133 ze 158 nemocnic se už na smlouvě dohodlo, štáb dementoval, podle něj mají uzavřenou smlouvu jen dvě členské nemocnice Asociace českomoravských nemocnic (AČMN).

Celý článek a videozáznam tiskové konference krizového štábu

Tiskové sdělení krizového štábu

 

 

10.12.2012

Pokus o totální destrukci zdravotnictví – také ambulantním lékařům mají být vypovězeny smlouvy

„Většině z nich vyprší rámcová smlouva v roce 2015, pojišťovny by ji měly ambulancím vypovědět do konce roku 2014, aby mohly rok vyjednávat o nových podmínkách. Debaty by se ale měly začít vést nejpozději začátkem příštího roku,“ řekl týdeníku Euro náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek.

"Ambulancím hrozí škrty, doktoři z toho mají šok" - http://zdravi.e15.cz

 

 

7.12.2012
Asociace krajů ČR doporučila nepodepisovat zatím žádnou smlouvu se zdravotními pojišťovnami

Na trvající doporučení členům Asociace krajských nemocnic a nemocnicím zřizovaných kraji nepodepisovat zatím žádnou smlouvu se zdravotními pojišťovnami minimálně do doby další schůzky hejtmanů s ministrem zdravotnictví upozorňuje dopis místopředsedy AK ČR MUDr. J. Běhounka adresovaný všem radním krajů pro zdravotnictví, vedoucím odborů zdravotnictví a ředitelům nemocnic AKN.

Asociace českých a moravských nemocnic rovněž připomenula svým členům doporučení mimořádného shromáždění delegátů AČMN z 6.11.2012 a Rady AČMN z 25.10.2012 postupovat jednotně a koordinovaně, smlouvy nepodepisovat a učinit tak až po dohodě krajů a asociací nemocnic.

 

 

6.12.2012

Krizový štáb k jednání s Asociací krajů ČR

(tiskové sdělení)

Dne 5.12.2012 se v rámci ustavujícího zasedání Asociace krajů ČR uskutečnilo setkání krizového štábu s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy. Došlo k plné shodě při hodnocení situace v jednání se zdravotními pojišťovnami o uzavírání nových smluv s nemocnicemi.

Z obou stran bylo konstatováno, že zdravotní pojišťovny v návrzích smluv zasílaných nemocnicím nerespektují výsledky jednání, dosažené v jednotlivých krajích. Účastníci se shodli na tom, že je nutné i nadále postupovat jednotně a koordinovaně a na žádné návrhy smluv zatím nepřistupovat.

Obě strany vyslovily vážné znepokojení nad návrhem úhradové vyhlášky na rok 2013. Zástupci krizového štábu informovali o dalších připravovaných krocích nemocnic. Předseda Asociace krajů ČR ujistil podporou asociace krizovému štábu a podporou krajů všem nemocnicím na území jednotlivých krajů bez ohledu na jejich zřizovatele.

 

 

6.12.2012

AČMN odmítá
návrh úhradové vyhlášky

Obecné připomínky

 • Návrh úhradové vyhlášky na rok 2013 představuje rozsáhlý právní předpis se 77 stránkami textu, tabulek a vzorců včetně příloh. Jen úhrada lůžkové péče je vypočítávána pomocí 14 vzorců s 45 proměnnými. Na úhradu nemocniční péče se vztahuje i většina vzorců pro výpočet ambulantní péče z celkového počtu 21 vzorců s 64 proměnnými v celé vyhlášce.
 • Úhrada nemocnicím se skládá z 5 složek úhrady jen pro lůžkovou péči (individuálně sjednaná úhrada, případový paušál, úhrada vyčleněná z případového paušálu, následná péče a tzv. sociální lůžková péče), dále úhrad za ambulantní péči podle počtu ambulancí nemocnice v jednotlivých odbornostech, za dopravní zdravotní službu a další. Nemocnicím například s 20 ambulancemi se podle tohoto návrhu vyhlášky vypočte úhrada ve 25 složkách úhrady pro každou ze 7 zdravotních pojišťoven, tzn. celkem 175 složek výpočtu úhrady, z nichž se bude skládat úhrada pro jednu nemocnici.
 • Složitost výpočtu úhrady, která je ještě vyšší než v předchozích obdobích, umožňuje provést výpočet úhrady pouze těm institucím, které jsou na to vybaveny náročným výpočetním systémem. Mezi tyto instituce nepatří ani všechny zdravotní pojišťovny. I nejvybavenější zdravotní pojišťovna, VZP ČR, ve většině případů není schopna provést výpočet úhrady bez chyb a omylů a již vypočtenou úhradu sdělenou zdravotnickému zařízení i několikrát mění. Většina nemocnic stále ještě nemá vypočtenu úhradu za rok 2011 a některé dokonce ani za rok 2010.
 • Úhradová vyhláška nerespektuje princip rovné úhrady za stejnou péči poskytnutou v jednotlivých zařízeních. Zakládá tak nerovnost mezi pojištěnci při poskytnutí zdravotní péče v různých zdravotnických zařízeních.
 • Takto koncipovaná vyhláška je v rozporu s právními principy určitosti, předvídatelnosti, právní jistoty a s principem rovnosti účastníků právních vztahů.
 • Podle předběžných odhadů nemocnic AČMN návrh vyhlášky po snížení úhrad v předchozích letech zakládá další snížení úhrad proti roku 2012:

-          úhrada lůžkové péče                                 odhad mínus 2-3 %

-          úhrada ambulantní péče                          odhad mínus 6 %

(to při zachování 100 % výkonnosti nemocnic, při snížení výkonnosti podstatné snížení úhrady)

-          úhrada následné péče                              odhad mínus 5 %

 • Pokud nemocnice poskytnou větší rozsah péče například za zrušené nebo redukované nemocnice, vyhláška neumožňuje zvýšení úhrady.
 • Navrhovaný pokles úhrad neodpovídá očekávanému mírnému nárůstu výběru pojistného. Z toho důvodu jej lze považovat za neopodstatněný a pro nemocnice diskriminační.
 • Při předpokládané inflaci k 6 % (2012 – 3,4; 2013 – 2,5 %) lze očekávat reálný pokles úhrad lůžkové péče o 8 %, úhrad ambulantní péče o 12 % a úhrad následné péče o 11 %. 
  Navrhované snížení úhrad vedle dalšího omezování nemocniční péče, zahájené již v minulých letech, povede k ekonomické a sociální destabilizaci nemocnic, ke snižování mezd, propouštění, omezení nákupu léků, snížení služeb pro pacienty. Kumulativně se projeví opakované zvyšování DPH, cen energií, potravin a všech služeb.

  Stanovení referenčního období 2011 znamená nezahrnutí zvýšení úhrad za práci lékařů a sester. Jde tedy o další faktické snížení úhrad o cca 2 %.

Z uvedených důvodů je navrhované snížení úhrad zdravotní péče pro nemocnice nepřijatelné a AČMN je nucena odmítnou návrh vyhlášky jako celek.

celé znění připomínek předaných MZ

 

 

6.12.2012

Prvé hlasování o rušení nemocnic
v Poslanecké sněmovně

Na 49. schůzi Poslanecké sněmovny bylo 4.12.2012 navrženo zařazení bodu „Informace ministra zdravotnictví k omezování zdravotní péče v České republice“, s cílem objasnit rušení nemocnic v rozporu s programovým prohlášením vlády.

Pro hlasovalo 81, proti 87 poslanců. O obdobných návrzích se hlasovalo ještě třikrát, ani jeden neprošel. Lze předpokládat, že šlo pouze o prvá hlasování, že návrhy projednat rušení nemocnic budou předkládány i nadále.  

Odůvodnění předložení návrhu

Hlasování o návrhu

 

 

6.12.2012

Nemocnice odmítly návrhy smluv ZPMV ČR

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy ZPMV ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli ZPMV ČR.

Důvodem odmítnutí je, že ZPMV ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované ZPMV ČR, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně a Vojenské zdravotní pojišťovně jde již o třetí návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy.

Že jde o porušení dohod z jednání pojišťoven s jednotlivými kraji bylo konstatováno i na včerejším zasedání Asociace krajů ČR.

Sdělení předsedy AČMN generálnímu řediteli ZPMV ČR

 

 

4.12.2012

Pojišťovny rozšiřují rušení lůžek
i na následnou péči

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP

 Krizový štáb dosud bral s rezervou prohlášení zdravotních pojišťoven včetně jejich memorand o redukci akutní nemocniční péče ve prospěch následné a o transformaci některých nemocnic na zařízení následné péče. Jen se podivoval, že i zařízením následné péče byly vypovězeny smlouvy.
Nyní je zřejmé, že zdravotní pojišťovny chtějí redukovat také péči následnou. Oborová zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra navrhují zařízením následné péče uzavřít smlouvu fakticky na pouhých 6 měsíců. To je méně, než bylo navrhováno zařízením akutní péče uzavřením krátkodobé smlouvy na 1 rok. VZP zase navrhuje sjednat snížení počtu lůžek v LDN.
Krizový štáb je asociacemi nemocnic zplnomocněn prohlásit, že nemocnice nejenže jakákoli smluvní omezení následné péče rezolutně odmítnou, ale budou takové snahy považovat již za útok na celou strukturu zdravotní péče v ČR.
Krizový štáb ve snaze zabránit dalšímu znepokojování občanů vyzývá zdravotní pojišťovny, aby se od záměru omezovat následnou péči důrazně distancovaly. Vyzývá ministra zdravotnictví, aby veřejně prohlásil, že jakékoli současné omezování akutní i následné péče v ČR není možné, že jde nad rámec memorand se zdravotními pojišťovnami a že kroky k němu vedoucí nepřipustí.

 

 

3.12.2012
Nemocnice odmítly návrhy smluv VoZP

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy VoZP ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb s nemocnicemi a zařízeními následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli VoZP ČR.

Důvodem odmítnutí je, že VoZP ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované VoZP, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně jde již o druhý návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.

Návrhy jsou flagrantním ignorováním dohod učiněných s kraji, kde se smlouvy na jeden rok vůbec nevyskytují, smlouvy na tři roky jsou zcela výjimečné a smlouvy na šest měsíců nebyly vůbec diskutovány. 

Sdělení předsedy AČMN generálnímu řediteli VoZP

 

 

30.11.2012

J. Dienstbier s předsedou Asociace
krajských nemocnic J. Běhounkem

Jiří Dienstbier, kandidát na prezidenta České republiky, se sešel s předsedou Asociace krajských nemocnic a hejtmanem Jiřím Běhounkem. Společně navštívili nemocnici v Jihlavě, kde Dienstbier vyjádřil plnou podporu krajským nemocnicím při jejich koordinovaném jednání se zdravotními pojišťovnami .

„Rovný přístup ke zdravotní péči je jedním ze základních bodů mého programu . Proto plně podporuji jednotný postup nemocnic, který znemožňuje, aby pojišťovny selektivně znevýhodňovaly jednotlivá zařízení . Tlak na to, aby byla rušena lůžka, je zcela neopodstatněný a z hlediska úspor nemá žádný význam,"uvedl Jiří Dienstbier. Hejtman Jiří Běhounek v této souvislosti uvedl, že současná snaha o omezování péče  se neřídí žádným systémem, neboť zde neexistuje ministerstvem zdravotnictví jasně definovaná koncepce zdravotnické péče.

"Dienstbier varuje: Zdravotnictví nemůže být jen pro úzkou skupinu privilegovaných!"-www.eurozpravy.cz

 

 

29.11.2012

Vývoj požadavků zdravotních pojišťoven
na redukci nemocniční péče
– po jednání v Jihomoravském kraji  


Podle původních požadavků zdravotních pojišťoven mělo být zrušeno nebo redukováno 291 oddělení. K 29.11.2012 je to pouze 84 oddělení.

 

 

29.11.2012

Ani v Jihomoravském kraji nebude zrušena
žádná nemocnice, žádné oddělení

Všechny krajské nemocnice v Jihomoravském kraji dostanou od Všeobecné zdravotní pojišťovny dlouhodobé smlouvy, tedy na pět let. Také odbornosti by měly zůstat zachované. Vyplynulo to ze středečního jednání vedení kraje, nemocnic a pojišťovny.

Městská nemocnice v Hustopečích dostane místo jednoleté smlouvy tříletou. Pojišťovna tak změnila původní návrh, ve kterém některým páteřním nemocnicím nabídla jen střednědobé smlouvy a chtěla reorganizovat jednotlivé odbornosti a oddělení.

"Jihomaravské nemocnice dostanou pětileté smlouvy"-www.tribune.cz

 

 

 

28.11.2012
Stanovisko k současné redukci
nemocniční lůžkové péče v Ústeckém kraji

Jsem přesvědčeni, že takto zásadní redukce lůžkové péče spojená až se zrušením některých regionálních nemocnic, např. Roudnice a Duchcov, a redukce u řady dalších nemocnic bez zásadního projednání s novou politickou reprezentací Ústeckého kraje a jejího vyjádření k této redukci je nešťatný a naprosto nepřijatelný způsob.

Celý text stanoviska

Podle dalších informací nové vedení Ústeckého kraje již dalo najevo svou odpovědnost za všechny nemocnice na území Ústeckého kraje a solidaritu s postupem ostatních krajů.
Níže uvedené stanovisko tiskové mluvčí Ústeckého kraje z 20.11.2012 tedy vyjadřovalo jen její osobní názor.

 

 

28.11.2012

Věci veřejné chtějí podpořit nemocnice

Z iniciativy poslance V. Bárty se včera uskutečnilo jednání se zástupci krizového štábu. Ze strany VV byla projevena znalost situace v souvislosti s uzavíráním smluv a vyjádřeno pochopení pro postup nemocnic. Zástupci krizového štábu přijali nabídku VV na iniciování zařazení bodu „Informace ministra zdravotnictví k omezování zdravotní péče v ČR" na program nadcházejícího zasedání poslanecké sněmovny, které začíná v úterý 4.12.2012. Ze strany VV bylo podpořeno minimálně prodloužení dosavadních smluv nemocnic a zdravotních pojišťoven.

VV jsou tak již třetí parlamentní politickou stranou, která vyjádřila podporu nemocnicím.

Hlavní body jednání 

 

 

28.11.2012
Nemocnice odmítly návrh smlouvy
Oborové zdravotní pojišťovny
na pouhých 6 měsíců

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrh OZP na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v zařízeních následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli OZP.

Důvodem odmítnutí je, že OZP sice navrhuje uzavřít smlouvu na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a strukturu poskytované zdravotní péče – navrhuje sjednat pouze do 30.6.2013.

Pro AČMN je šokující návrh na sjednání smlouvy de facto na pouhých 6 měsíců, překonávající kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.

Sdělení předsedy AČMN generálnímu řediteli OZP

 

 

27.11.2012

Vývoj požadavků zdravotních pojišťoven
na redukci nemocniční péče

Zdravotní pojišťovny zveřejnily seznamy nemocnic, s nimiž by měly být uzavřeny smlouvy, zajišťující omezení nemocniční péče. Seznamy byly zveřejněny se stavem k 5.11.2012 a 16.11.2012. Podle prvého seznamu měla být ukončena nebo redukována péče  291 oddělení nemocnic. Podle druhého seznamu už jen 184 oddělení.

Rozdíly jsou vyjádřeny graficky:  

Podle dalších informací navíc zdravotní pojišťovny ustoupily od plné nebo částečné redukce akutní péče v nemocnicích Sedlčany, Neratovice, Beroun a Prachatice.

Výsledky byly značně ovlivněny výsledky jednání pojišťoven a krajů v Plzeňském a Jihočeském kraji, kde oproti původním záměrům nedochází ke zrušení nejen žádné nemocnice, ale ani žádného oddělení. Ve zbývajících krajích jednání s orgány krajů teprve zdravotní pojišťovny čeká.

Nabízí se otázka, zda zdravotní pojišťovny vůbec měly nějaké koncepcí a argumenty podložené záměry, nebo se jen snažily zrušit, co se dá?

 

 

27.11.2012

V Plzeňském a Jihočeském kraji nebude zrušena
ani jedna nemocnice, ani jedno oddělení

Po jednáních zdravotních pojišťoven s kraji Plzeňským a Jihočeským zůstala otevřena pouze otázka další existence ortopedie v Prachaticích. I ta již byla vyřešena.

"Prachatická nemocnice vyhrála svůj boj o ortopedii" - www.eurozpravy.cz

 

 

27.11.201

Středočeské krajské nemocnice vyčkávají
s podpisem smluv 

Smlouvy prý naopak postupně uzavírají menší soukromé nemocnice v kraji                                                                                                                                                

 

Středočeské krajské nemocnice zatím nepodepsaly s pojišťovnami smlouvy o změnách, které v nich mají nastat od příštího roku. Na smlouvách jsou v podstatě domluveny, ale kvůli dohodě s Asociací krajských nemocnic budou podepisovány ve všech krajích najednou.
                                                                                                                                                                         
celý text článku - www.tribune.cz

Menší soukromé nemocnice ve Středočeském kraji nepodepisují nic. Minimálně proto, že není co podepisovat. S výjimkou smlouvy OZP pro následnou péči zdravotní pojišťovny ještě žádné návrhy smluv nerozeslaly.

 

28.11.2012
Při jednání s předsedou krajské sekce AČMN Středočeského kraje vyjádřila radní Středočeského kraje pro zdravotnictví J. Fialová solidaritu kraje se všemi nemocnicemi na území kraje.

 

 

23.11.2012

Právní stanovisko AČMN k vyjádření tiskové mluvčí Ústeckého kraje

Tisková mluvčí Mgr. M. Hanáčková v Medical Tribune 20. listopadu 2012 mimo jiné sdělila: „Není pravdou, že za dostupnost zdravotní péče odpovídají kraje a je na jejich rozhodnutí či odpovědnosti, které nemocnice zůstanou na jejich území zachovány, a které nikoli.“ Dále argumentuje zákonem o veřejném zdravotním pojištění, dle kterého je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům včetně jejich místní a časové dostupnosti.

celý text

 

 

22.11.2012

Ministr Heger krizovému štábu odpověděl.
Jednat nebude

Krizový štáb již před měsícem upozornil ministra, že dva měsíce před skončením účinnosti dosavadních smluv nemá žádná pojišťovna uzavřena smlouvu s žádnou nemocnicí, že je nebezpečí smluvního nezajištění péče pro pojištěnce v roce 2013 a požádal ministra o jednání k řešení této situace.

Měsíc před koncem roku, kdy nadále není uzavřena smlouva jediné pojišťovny s jedinou nemocnicí, kdy reálná jednání o obsahu smluv proběhla pouze ve 2 krajích ze 14, ministr nevidí problém v neuzavření smluv a předpokládá, že návrhy smluv budou nemocnicemi přijaty tak, jak se zdravotní pojišťovny dohodly. O jejich závěrech informuje s odkazem na tiskovou konferenci cca před měsícem a sděluje, že nepovažuje osobní jednání za nutné.

Ke svému dopisu přikládá seznam nemocnic s navrhovanými smlouvami z 29.10.2012, který už pojišťovny mezitím dvakrát zásadně změnily a zveřejnily 5.11.2012 a 16.11.2012. I z toho lze usuzovat, že ministerstvo nemá přehled o postupu pojišťoven a o skutečné situaci v uzavírání smluv.

Dopis ministra

 

 

22.11.2012
Další seznam zdravotních pojišťoven

SZP ĆR na svých webových stránkách dne 21.11.2012 zveřejnila nový seznam nemocnic s uvedením oddělení, kde není rozpor nebo kde nedošlo k dohodě.                                                      

Další seznam zdravotních pojišťoven - ohrožená oddělení v nemocnicích k 16.11.2012

 

 

20.11.2012

Proti rušení nemocnic přes milion organizovaných občanů

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP

Širokou frontu proti postupu Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven se podařilo vytvořit krizovému štábu. Jen namátkou: přes 400 tisíc odborářů, 320 tisíc organizovaných seniorů, 70 tisíc zdravotně postižených občanů, přes 100 tisíc zaměstnanců regionálních nemocnic, 50 tisíc lékařů v ČLK a další, občany měst a obcí dotčených záměrem zrušit jejich nemocnici ani nepočítaje.
Tomuto hnutí, které nemá u nás v posledních desetiletích nejen ve zdravotnictví obdobu, daly jednoznačnou podporu prakticky všechny kraje, samosprávné orgány desítek měst. Zájem o jeho kroky projevila většina parlamentních politických stran a některé z nich mu vyjádřily otevřenou podporu.
O tuto širokou podporu opřený společný postup téměř 150 nemocnic ze dvou největších asociací, spočívající v odmítnutí smluv redukujících zdravotní péči, vytvořil pro zdravotní pojišťovny téměř neřešitelnou situaci. Pokud by zdravotní pojišťovny nepřišly s přijatelným kompromisem, krizový štáb připravuje další společné kroky.

 

 

19.11.2012
 Společné prohlášení AČMN a AKN

Asociace českých moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic podporují společnou protestní akci lékařů zemí Visegradské čtyřky, která proběhne 20. listopadu.
Zejména podporují požadavky směřující proti rezignaci státu na svou úlohu ve zdravotnictví a proti přesouvání faktických pravomocí na zdravotní pojišťovny, na zavedení systému reálných plateb pojišťoven za odvedenou péči, na zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními a na spravedlivé odměňování zdravotníků.
AKN i AČMN chápe důvody nespokojenosti všech zdravotníků, sdílí jejich obavy z rušení a redukce nemocnic a rozumí vyhlášené stávkové pohotovosti v nemocnicích.
Doporučují členským organizacím obou asociací, aby protestní hnutí zdravotníků rovněž podpořily a pomohly vytvořit podmínky pro takový průběh protestních akcí, který vyjádří jednotu zájmu zaměstnavatelů, zaměstnanců nemocnic a jejich pacientů a nebude mít vliv na kvalitu a dostupnost poskytované zdravotní péče.

Lékaři Visegrádské čtyřky za záchranu zdravotnictví

 

 

16.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

Pane ministře,

dopisem ze dne 25. října 2012 Vás krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů vyzval k jednání o řešení situace hrozící od 1. ledna 2013 v důsledku neuzavření smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi.

Uplynuly tři týdny a nezaznamenali jsme od Vás jakoukoli reakci. Do konce roku zbývá jen 29 pracovních dnů a protichůdná stanoviska zdravotních pojišťoven a nemocnic se ještě více vyhrotila. 

Proto Vás opakovaně vyzýváme k urychlenému jednání o řešení situace, za jejíž vznik a prodlužování podporou rušení nemocnic nesete odpovědnost.

Proč se vyhýbáte společnému jednání? Pokud nejste schopen jednat s veřejností, kterou představuje krizový štáb s podporou organizací zastupujících přes milion organizovaných členů, zaměstnanců a občanů, prosíme, odstupte.

Je Vaší povinností jako ministra vyjednávat a pomáhat řešit rozpory. Pokud nejste schopen jednat a ponecháváte situaci živelnému vývoji, ohrožujícímu nemocnice, pracovníky ve zdravotnictví, především občany naší země, kteří potřebují zdravotní péči, ale také samotné zdravotní pojišťovny, jste jako ministr zdravotnictví zbytečný.

V Praze dne 16. 11. 2012

celý text dopisu

 

 

15.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení

Podporuje stávkovou pohotovost vyhlášenou Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR 13. listopadu 2012 na protest proti situaci ve zdravotnictví a sociálních službách, zejména proti plánovanému rušení lůžek v nemocnicích a dalším připravovaným krokům.

Sděluje, že počet podpisů pod peticí „Občané, braňte svoje nemocnice“ všemi formami přesáhl 40 tisíc. Vzhledem k velkému zájmu občanů o petici petiční výbor prodlužuje termín odevzdání petičních archů do 5. prosince 2012.

V Praze dne 15. 11. 2012

Tiskové sdělení

 

 

15.11.2012

Sdružení ambulantních specialistů udivuje netransparentnost redukce počtu lůžek v ČR. Bude žádat od ministerstva a pojišťoven okamžitou odpověď  

Z usnesení Rady SAS:
po prostudování všech dostupných materiálů, které se týkají redukce počtu lůžek v ČR Rada SAS vyjadřuje podivení nad tím, o jak netransparentní proces jde. Nikde nelze najít kvalitní přehled o kritériích, dle nichž zdravotní pojišťovny v této věci postupují, není jasné, zda má dojít k redukci velikosti oddělení či rušení celých oddělení, zda v souvislosti s redukcí počtu lůžek má či nemá dojít ke vzniku nových ambulancí a zda tento jejich vznik proběhne standardní cestou, tj. přes otevřená výběrová řízení, do nichž se budou moci přihlásit i ostatní poskytovatelé v daném regionu. Rada SAS pověřuje Dr. Jojka, aby od vedení ministerstva i zdravotních pojišťoven žádal na tyto otázky okamžitou odpověď.

www.sasp.cz

 

 

14.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Třicet jedna pracovních dnů
před skončením dosavadních smluv
(tiskové sdělení krizového štábu)

Krizový štáb je nucen sdělit, že ani 49 dnů (31 pracovních dnů) před skončením účinnosti dosavadních smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče nemocnice neobdržely návrhy nových smluv od zdravotních pojišťoven.

Prostor pro jednání o konkrétních ustanoveních ve smlouvách je tím zkrácen na naprosté minimum.

Smlouvy byly vypovězeny již před rokem také 31 samostatným zařízením následné péče, ač jako důvod výpovědí zdravotní pojišťovny deklarovaly nutnost restrukturalizace akutní péče. Také tato zařízení neobdržela návrhy nových smluv.

Z hlediska zdravotních pojišťoven může být pochopitelné, že před ujasněním si a prosazením svých záměrů na restrikci akutní péče nechtějí řešit péči následnou. Z hlediska zařízení následné péče však není pochopitelné, proč i jim mají hrozit nesmluvní vztahy, proč jsou brána jako rukojmí záměrů zdravotních pojišťoven v akutní péči.

V Praze dne 13. 11. 2012

Tiskové sdělení

 

 

14.11.2012

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlásil stávkovou pohotovost
a vyzval ministra Hegera k odstoupení

Stávkovou pohotovost vyhlásil v úterý 13. listopadu Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Shodlo se na tom více než 130 delegátů celostátní konference, která se sešla v Praze. Vedlo je k tomu zhodnocení situace ve zdravotnictví a sociálních službách a další kroky, které připravuje Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda.

Delegáti celostátní konference zároveň vyzvali k odstoupení ministra zdravotnictví Leoše Hegera z důvodu nezvládnutí řízení resortu zdravotnictví a uvedení mnoha nemocnic i pacientů do nejistoty a ohrožení jejich zdraví.

celý text tiskové zprávy

 

 

12.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

K opakovanému tvrzení zdravotních pojišťoven o rušení pouze nadbytečných lůžek v nemocnicích
(tiskové sdělení krizového štábu)

Vyzývá zdravotní pojišťovny, aby veřejně doložily, čím jsou nemocniční lůžka v konkrétních nemocnicích, které chtějí zrušit nebo redukovat, nadbytečná. Čím je nadbytečná péče ve 291 nemocničních odděleních, která chtějí zrušit nebo omezit.

Obrací se na sdělovací prostředky, aby se zdravotními pojišťovnami nebo samy navštívily ohrožené nemocnice podle seznamu zdravotních pojišťoven, a v reálném provozu se přesvědčily o „nevytíženosti“ ohrožených nemocničních pracovišť. Vyslechly nejen názory pojišťoven, ale i názory lékařů, sester a pacientů v daných nemocnicích.

Vyzývá ministra zdravotnictví, který dosud nereagoval na výzvy krizového štábu k jednání, aby opustil pozici „mrtvého brouka“. Aby spolu s médii navštívil tyto nemocnice a na místě doložil, proč záměr pojišťoven na zrušení nemocnice nebo oddělení podporuje.

V Praze dne 9. 11. 2012

Tiskové sdělení

 

 

9.11.2012

Plzeňský kraj:
Nemocnice restrikční návrhy smluv nepodepíší

Za neseriózní a překvapivý považuje Plzeňský kraj záměr zdravotních pojišťoven redukovat akutní lůžkovou péči. Sám před časem předal vlastní návrh na redukci lůžek o 15 procent, postup pojišťoven mu však připadá příliš radikální.

Nejvíce ohrožená je nemocnice v Rokycanech, kde by se měla redukce dotknout akutních lůžek na všech odděleních. Dosud se hovořilo o snaze pojišťovny utlumit jen porodnici. Ani s tím kraj nesouhlasil. Žádné konkrétní informace však zatím hejtmanství nemá, jednání s pojišťovnami je naplánované na příští týden, řekl dnes ČTK radní pro zdravotnictví Václav Šimánek (ČSSD).

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

8.11.2012

Demonstrace v Duchcově

"Pojďme pryč od VZP"

V úterý večer se obyvatelé Duchcova sešli s vedením nemocnice. Jejich postoje k oznámenému zrušení akutních lůžek v místním zdravotnickém zařízení jsou radikální. Bojí se, že nemocnice tu skončí. Z potíží obviňují největší pojišťovnu. A chystají demonstraci.

Vedení duchcovské nemocnice vyzývá obyvatele města, aby hromadně odešli od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Případně, aby byli připravení demonstrovat. Jde o reakci na rozhodnutí pojišťoven zrušit podstatnou část lůžek, a tím výrazně omezit péči.

celý článek - www.tribune.cz

 

 

8.11.2012

Demonstrace v Roudnici
17.11.2012   proti rušení nemocnice 

V Roudnici se nechtějí smířit s rušením akutních lůžek v místní nemocnici (foto). Na 17. listopadu se proto chystá demonstrace. Organizátoři věří, že přijdou tisíce lidí. Protest podpoří i město, pomůže s organizací dopravy či výrobou plakátů.

Petice nepomohla, jednání nikam nevedou. Kvůli záchraně své nemocnice tak lidé v Roudnici budou příští sobotu demonstrovat. Organizátoři věří, že na parkoviště před nemocnicí přijdou 17. listopadu tisíce lidí.

celý článek - www.tribune.cz

 

 

8.11.2012

Česká internistická společnost
proti rušení nemocnic

Výbor ČIS si je plně vědom závažnosti situace a vyjadřuje obavy z plánovaných a mnohdy chaotického rušení akutních lůžek/nemocnic, které může významně snížit dostupnost a kvalitu lékařské péče v ČR. Výbor ČIS poukazuje na nejasnost kriterií pojišťoven ve vztahu k redukci akutních lůžek a současně upozorňuje na komplikovanost a neprůhlednost celého systému DRG.

Výbor ČIS plně podporuje ustavení krizového štábu a jeho snahu nejen objektivně informovat o vzniklé situaci, vyhodnocovat kroky MZ a pojišťoven, ale i přijímat vlastní opatření a doporučovat další postup zainteresovaným subjektům.

Výbor ČIS rovněž vyjadřuje obavy z množné redukce lůžek menších oborů, díky kterému by se z interny mohlo stát multioborové lůžkové zařízení s chybějící kapacitou pro vlastní nemocné s interními onemocněními.

Celý text dopisu České internistické společnosti

 

 

6.11.2012

STOP ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM

Nemocnice odmítly smlouvy směřující k redukci zdravotní péče

Na společném zasedání obou největších asociací nemocnic dnes v Praze byly odmítnuty návrhy zdravotních pojišťoven na rušení některých nemocnic a omezení péče v dalších. Schválen byl další společný postup nemocnic vyjádřený v „Deklaraci o společném postupu nemocnic při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami“. Jednání se kromě zástupců nemocnic zúčastnili členové krizového štábu, představitelé krajů a měst, senátoři J. Žaloudík a V. Plaček, prezident ČLK M. Kubek, předseda Rady seniorů ČR Z. Pernes, místopředsedkyně ČMKOS R. Sokolová a další.

Hlavní body úvodního vystoupení předsedy AČMN E. Sohlicha

 

Videozáznam tiskové konference 

 

6.11.2012

DEKLARACE

o společném postupu nemocnic
při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami


Zástupci nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic se na společném zasedání dne 6. listopadu 2012 v Praze shodli na společném postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami a jeho zásady vyjadřují v této Deklaraci.

Společně

Odmítají

 • Zveřejněné návrhy zdravotních pojišťoven na zrušení 30 nemocnic v blízké době a blíže nespecifikovanou redukci péče poskytované v dalších 101 nemocnicích. Snahu realizovat tyto záměry prostřednictvím nových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče považují za nepřijatelný nátlak.
 • Celoplošnou, neřízenou a neprůhlednou restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizaci sítě nemocnic uskutečňovanou bez zveřejnění jednoznačných pravidel a kritérií a bez garance příslušných orgánů veřejné správy.

Požadují

 • Kontinuitu vývoje smluvních vztahů a na nich založené sítě nemocnic vyjádřenou pro smluvní období let 2013 – 2017 buď v prodloužení stávajících smluv na dobu následujících pěti let, nebo v uzavření nových smluv vycházejících ve sjednání rozsahu a struktury poskytované péče ze smluv stávajících, a to u akutní i následné péče.

Vyzývají

 • Všechny nemocnice AČMN a AKN k jednotnému a koordinovanému postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.

Celý text Deklarace

 

6.11.2012

Zdravotní pojišťovny usilují
o zrušení nebo omezení péče
v 291 odděleních nemocnic.
Nejde tedy jen o zrušení 12 a později 18 malých nemocnic

Vyplývá to z materiálu, který Svaz zdravotních pojišťoven 5.11.2012 zveřejnil na svých webových stránkách. Zde mimo jiné uvádí počet oddělení, kde došlo k dohodě a 291 oddělení, která mají být  ještě v jednání. Otázka je, s kým došlo k dohodě, zda tím není myšlena dohoda mezi samotnými zdravotními pojišťovnami. Několikaměsíční nejednání s nemocnicemi tomu nasvědčuje.
Také počty oddělení, která jsou podle pojišťoven ještě v jednání, jsou problematické. Za 36 pracovních dnů dokončit jednání o péči na 291 odděleních je nemožné, pokud by se opravdu mělo jednat. Nemluvě o tom, že by bylo třeba dojednat převzetí péče ze zrušených oddělení v jiných nemocnicích.
Významnější, než obyčejné technické hledisko, je hledisko medicínské. Zdravotní pojišťovny se při svých záměrech na redukci péče odvolávají na stanoviska odborných společností. Česká internistická společnost na dotaz AČMN písemně sdělila, že na jednání s ní „VZP deklarovala, že interna je páteřní obor s velkou a vysokou odborností a že nepředpokládá redukci“.
Podle samotné odborné společnosti by redukce „byla ohrožující pro samotnou podstatu fungování zdravotního systému v ČR“. Požadavek na redukci interních oddělení v 33 nemocnicích, vyplývající z tohoto materiálu, je v zásadním rozporu s původním stanoviskem VZP i se stanoviskem příslušné odborné společnosti.

Seznam zdravotních pojišťoven - ohrožená oddělení v nemocnicích

 

 

5.11.2012
Sjezd ČLK vyzval L. Hegera k rezignaci

67) ČLK považuje za zcela nepřijatelný způsob, jakým zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví jednaly o redukci sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Tajná jednání o veřejných penězích odporují demokratickým principům a vytváří prostor pro korupci.
ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby o další existenci a smluvních vztazích nemocnic a ambulancí rozhodovaly netransparentně neznámé osoby jednající údajně „za zdravotní pojišťovny“. ČLK je připravena o těchto podezřelých praktikách informovat kompetentní orgány Evropské Unie.

Části usnesení XXVI. sjezdu ČLK

 

 

2.11.2012

Kraje budou ve věci smluv
pro nemocnice postupovat koordinovaně

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek dnes, ve čtvrtek 1. listopadu 2012, prostřednictvím videokonference zjišťoval aktuální situaci jednotlivých krajů v jednání se zdravotními pojišťovnami o nových smlouvách pro krajské nemocnice.

Na základě poskytnutých informací dnes zástupci krajů dohodli koordinaci postupu vůči zdravotním pojišťovnám, spočívající v neuzavírání smluv minimálně do 6. listopadu 2012, kdy se v Praze sejde Asociace krajských nemocnic a na základě podrobných informací a analýz rozhodne o dalším doporučení. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes mj. upozornil na rizika ohrožení investic z fondů EU, které se v minulých letech realizovaly v krajských nemocnicích. „Je nutné, aby v této klíčové otázce veřejného zdravotnictví kraje postupovaly koordinovaně, což jsme dnes uskutečněnou videokonferencí také odstartovali,“ dodal jihomoravský hejtman Michal Hašek.

celý článek - www.parlamentnilisty.cz

 

 

2.11.2012

Rada seniorů ČR se připojuje
k aktivitám krizového štábu proti rušení nemocnic

14. zasedání Kolegia Rady seniorů ČR, tj. nejvyššího orgánu sjednoceného důchodcovského hnutí v České republice rozhodlo se připojit k iniciativě proti rušení nemocnic. Členské organizace Rady seniorů ČR aktivity ustaveného krizového štábu podporují. Poskytly mandát hovořit jménem 320 000 organizovaných seniorů.

 

 

30.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Ke zveřejněným záměrům zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny pod patronací Ministerstva zdravotnictví potvrdily, že obavy nemocnic, pacientů a odborů nebyly zbytečné. Vypovězením platných smluv a umělým prodlužováním jednání o nových vytvořily situaci pro jednostranný diktát nemocnicím, zdravotníkům a občanům.

Bez jakýchkoli zveřejněných podkladů, bez rozhodování jakéhokoli orgánu odpovědnému občanům, v rozporu s dohodami učiněnými v některých krajích, chtějí nejprve zrušit 30 nemocnic. 12 nemocnic hned, dalších 18 v krátké době v důsledku jejich uvedení na černé listině nemocnic nežádoucích. Ve 101 nemocnicích chtějí omezit péči.

Jen hlupákům může být určeno ujištění ministerstva i pojišťoven, že nemocniční péče nebude omezena, že 21 nemocnic rušením nedotčených bude schopno nahradit péči 30 zrušených a 101 redukovaných nemocnic.

 Celý text prohlášení

 

 

 

29.10.2012

Diktát zdravotních pojišťoven.
Překonává i nejčernější obavy

Čtyři měsíce zdravotní pojišťovny nejednaly s nemocnicemi o nových smlouvách. Místo toho jednaly mezi sebou, jak omezit péči v nemocnicích. Až dnes, 64 dnů před ukončením platnosti dosavadních smluv, zveřejnily své požadavky.
Jsou nestoudné. Ke 3 tisícům lůžek zrušeným v letošním roce v nemocnicích zrušit dalších 6 tisíc. Okamžitě zrušit 12 nemocnic. 18 dalším nemocnicím dát „polibek smrti“ uvedením na černém seznamu neperspektivních nemocnic. Se 101 nemocnicemi uzavřít pětiletou smlouvu za podmínky restrikce jimi poskytované péče. Jen 21 nemocnic by mohlo zachovat dosavadní péči bez omezení.

Prvé reakce z nemocnic přirovnávají diktát zdravotních pojišťoven ke známému „mnichovskému diktátu“.
Odpověď zdravotní pojišťovny dostanou 6. listopadu 2012. V tento den se v Praze sejdou zástupci cca 150 nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic za účasti pozvaných zástupců krajů a měst, poslanců i senátorů a samozřejmě krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Seznam nemocnic 

26.10.2012

AČMN, Ministerstvo zdravotnictví
a Svaz zdravotních pojišťoven ČR
v TV diskuzi o uzavírání smluv

Místopředseda AČMN MUDr. Ing. Petr Fiala, náměstek ministra zdravotnictví Ing. P. Nosek a prezident SZP ČR Ing. J. Gajdáček diskutují v Událostech a komentářích ČT 24 o smlouvách mezi pojišťovnami a nemocnicemi

videozáznam diskuse - www.ceskatelevize.cz

 

 

26.10.2012

Zdravotní pojišťovny za podpory ministerstva svým postupem porušují zákon

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Z čeho myslíte, že ty spory vyplývají, je větší chyba na straně pojišťoven, jak tvrdí nemocnice, které prý nejsou příliš vstřícné a tlačí na nemocnice nebo spíš nemocnice jsou málo pružné, jak naznačují pojišťovny a nechtějí jaksi dělat potřebné změny.

Ondřej DOSTÁL, právník Platformy zdravotních pojištěnců
Tady je potřeba rozdělit ten problém na dvě části, jeden právní a jeden, abych tak řekl, ekonomicko-politický. Ten právní spočívá v tom naprosto mylné představě, obávám se někdy i na obou stranách, že…zejména teda na straně, na straně zdravotních pojišťoven, že nové smlouvy lze uzavírat nebo neuzavírat zcela dle libovůle, jak se pojišťovně zlíbí. Ono tomu tak není.
Od dubna platí novela, podle které samozřejmě každá smlouva se zdravotnickým zařízením musí jaksi předcházet této smlouvě výběrové řízení, a pokud není doporučeno to zdravotnické zařízení, tak pojišťovny vlastně tu, vůbec tu, tu smlouvu uzavřít nesmí.

A já se domnívám, že v podstatě žádný takový proces, kde by se určilo v podstatě, která zdravotnická zařízení jsou vhodná a která vhodná nejsou, za účasti v podstatě v zákoně vyjmenovaných aktérů, tak žádný takový proces neproběhl. To znamená, že jestli teďka všechny smlouvy skončí, protože pojišťovny všem nemocnicím vypověděly…

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Tak by je měly zase automaticky podepsat?

Ondřej DOSTÁL, právník Platformy zdravotních pojištěnců
Tak je nemůžou ale automaticky podepsat, ty, ty smlouvy skončily a novou smlouvu bez výběrového řízení je podle zákona možno uzavřít jenom tam, kde se nemění rozsah poskytovaný péče, ale když se třeba na nějakém okrese dvě nemocnice zruší a zůstane jenom ta třetí, tak ten rozsah poskytované péče bude pochopitelně jiný, stejně tak jako když bude jiná struktura oddělení, takže tam v podstatě musí jako nastat tenhle ten proces a není to jenom na vůli zdravotních pojišťoven, nebo těch konkrétních nemocnic.

celý text rozhovoru - www.zdn.cz

 

 

25.10.2012

Tisková konference krizového štábu 25.10.2012

Tiskové konference se mimo členů krizového štábu zúčastnili také předseda ČMKOS J. Zavadil a prezident ČLK M. Kubek. Novinářům bylo předáno prohlášení krizového štábu k vývoji situace ve zdravotnictví a otevřený dopis ministrovi zdravotnictví L. Hegerovi s výzvou k neprodlenému jednání.
Novináři byli současně pozváni na konferenci ČLK 2.11.2012 k chystaným změnám v síti zdravotnických zařízení za účasti ministra zdravotnictví, vedení zdravotních pojišťoven a zástupců krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Dále byli pozváni na shromáždění obou největších asociací nemocnic 6.11.2012 za účasti krizového štábu, zástupců krajů a měst, poslanců a senátorů.

Tisková zpráva krizového štábu

Prohlášení krizového štábu

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

videozáznam tiskové konference - www.ceskatelevize.cz

 

 

 

25.10.2012

Konference ČLK k chystaným změnám
v síti zdravotnických zařízení

Konference se mimo další pozvané hosty zúčastní také členové krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů

Konference ČLK

 

 

 

25.10.2012

Vývoj výběru pojistného v letech 2008 – 2012 (kumulovaně v %)

období

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012
(v mld. Kč)

leden

88,97

95,25

101,75

149,46

24,385

únor

98,77

98,97

101,88

127,74

44,403

březen

98,76

98,24

102,92

115,86

60,947

duben

99,77

98,20

100,60

113,66

79,019

květen

99,19

99,82

102,30

112,08

98,430

červen

99,97

100,25

102,77

107,18

115,266

červenec

99,94

99,86

101,31

108,55

134,211

srpen

100,08

100,63

102,33

108,42

154,513

září

99,84

101,42

101,36

106,3

170,6

říjen

99,43

100,74

102,29

   

listopad

100,55

101,19

102,27

   

prosinec

99,95

101,88

101,35

   

Pozn.:
Jeden procentní bod nadvýběru znamená v r. 2012 cca 2,2 mld. Kč navíc.

 

24.10.2012

Za chystanou likvidaci nemocnic může díra v pokladně VZP

Je třeba rušit nemocniční oddělení anebo dokonce celé nemocnice, jak plyne z plánovaných kroků Všeobecné zdravotní pojišťovny?

Ze zdravotně pojistných plánů tuzemských pojišťoven vyplývá, že nikoliv.

Stačilo by ucpat díru, z níž se největší zdravotní pojišťovně ztratí každoročně čtyři miliardy korun.

Úsporná opatření vůči nemocnicím (která mohou mít výše uvedené dopady) mají přitom zlikvidovat schodek šesti miliard korun, který VZP každým rokem vytvoří.

celý text článku - www.denikinsider.cz

 

 

23.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů


Tisková konference 25.10.2012 

Bezprecedentní ohrožení
nemocniční péče

Pozvánka na tiskovou konferenci

 

 

 

22.10.2012

Prezident ČLK:
Drastická redukce sítě lůžkových zařízení může být předobrazem redukce sítě soukromých lékařů 

S blížícím se koncem roku 2012 se přibližuje také datum, k němuž po vzájemné dohodě a společně s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR všechny zdravotní pojišťovny vypověděly smlouvy všem nemocnicím. Dosavadní jednání o restrukturalizaci lůžkového fondu probíhala netransparentním způsobem bez jasně stanovených kritérií a bez analýzy dopadu připravovaných změn na dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. V současnosti jednání uvízla na mrtvém bodě a nikdo neví, jak bude od ledna 2013 síť lůžkových zdravotnických zařízení vypadat. Situaci dále komplikuje skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR přestalo s představiteli odborné i laické veřejnosti na dané téma komunikovat.

Petice za zachování sítě nemocnic - TEMPUS MEDICORUM
22.10.2012

Cesta k destrukci sítě zdravotnických zařízení otevřena

Destrukce sítě zdravotnických zařízení způsobí snížení dostupnosti lékařské péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cílem je patrně vytvoření poptávky po nějakém „nadstandardním“, tedy komerčním a dražším zdravotnictví pro bohaté, kteří dnes při vysoké úrovni našeho veřejného zdravotnictví nemají žádný důvod připlácet si za něco, co nepotřebují. Nic tak nezvýší poptávku po „nadstandardu“ jako zhoršení „standardu“.

celý text s tabulkami - TEMPUS MEDICORUM

 

 

 

22.10.2012

Kartelová dohoda pojišťoven, nebo něco jiného?

Stav, kdy úředník nebo politik rozhoduje o „bytí či nebytí“ nemocnic, porodnic a jednotlivých oddělení a rozhodne podle svévolně mimoprávně stanovených kritérií o neuzavření smlouvy na další období, ač pracoviště splňuje všechna právními předpisy stanovená kritéria, neodpovídá principům demokratického právního státu. Na to by bylo třeba upozorňovat politiky, kteří se zaklínali, že budou bojovat proti korupci a netransparentnosti ve veřejné správě.

celý text článku - TEMPUS MEDICORUM

 

 

 

19.10.2012

Tiskové sdělení AČMN 

Asociace českých a moravských nemocnic se ohrazuje proti dnešnímu tvrzení MEDIAFAX.CZ:

„Zhruba pět ze 158 českých nemocnic nedostane na příští rok smlouvu od zdravotní pojišťovny. S ostatními se podařilo domluvit podmínky restrukturalizace, uvedli v pátek ve společném tiskovém prohlášení Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) a Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).“


Tvrzení, že se 153 nemocnicemi se podařilo domluvit podmínky restrukturalizace je zcela nepravdivé a zavádějící. Žádné jednání pojišťoven s nemocnicemi ani s jejich asociacemi neproběhlo a neprobíhá.

Na středečním jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu zdravotní pojišťovny i nemocnice pouze prezentovaly svá stanoviska. K jejich sblížení i přes snahu senátorů nedošlo.

 

 

 

17.10.2012

AČMN k dnešnímu jednání
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu  

(tisková zpráva AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic ocenila přístup Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, který dosud jako jediný ústavní orgán ČR vyhověl žádostem asociací nemocnic, pacientů a odborů o projednání připraveného rušení nemocnic. 

Jednání se uskutečnilo 17.10.2012 za přítomnosti náměstka ministra zdravotnictví P. Noska, ředitele VZP ČR P. Horáka, prezidenta SZP ČR J. Gajdáčka, představitelů asociací nemocnic AČMN, AKN a AN ČR a zástupců krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Zúčastnění informovali senátory o svých stanoviscích. Předseda AČMN upozornil, že další prodlužování jednání pojišťoven o nových smlouvách s nemocnicemi po jejich vypovězení může poškodit pouze pacienty. Navrhl zdravotním pojišťovnám, aby vzaly zpět své výpovědi smluv nemocnicím a pokračovaly v jednáních o restrukturalizaci nemocniční péče v normálních smluvních vztazích.

Zdravotní pojišťovny vyjádřily ochotu uzavřít smlouvy na řádné pětileté období podle příslušné vyhlášky jen s nemocnicemi, s nimiž došlo k dohodě o novém rozsahu péče. S nemocnicemi, kde nedošlo k dohodě, jen na přechodné období roku resp. půl roku. Jen s malým počtem nemocnic by smlouva nebyla uzavřena vůbec.

AČMN, AKN a další zástupci krizového štábu toto odmítli jako prodlužování současného stavu, agónie mnoha nemocnic a nejistoty jejich zaměstnanců, navíc v rozporu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, která stanoví dobu platnosti smlouvy 5 let, pokud se strany nedohodnou jinak.

Předsedající výboru senátor J. Žaloudík po vyjádření senátorů i hostů v závěru navrhl, aby zdravotní pojišťovny uzavřely nové smlouvy na 5 let s nemocnicemi, s nimiž se na tom dohodnou. Se zbývajícími nemocnicemi, aby uzavřely smlouvy na dobu, na kterou se dohodnou.

 

 

 

17.10.2012

Mimořádné jednání tripartity k rušení nemocnic

Odbory chtějí mimořádné jednání s vládou a zaměstnavateli o budoucnosti nemocnic. O svolání požádaly dnes na tripartitě. Podle předáků není totiž ani necelé tři měsíce před koncem roku jasné, jak by měla nemocniční síť v Česku vypadat. Novinářům to po dnešním tripartitním jednání řekl šéf odborového svazu KOVO Josef Středula. Nemocnicím ke konci roku vyprší smlouvy se zdravotními pojišťovnami o hrazení péče, nové zatím nemají.

celý text článku - www.ceskenoviny.cz

 

 

 

16.10.2012

Neobjednávání pacientů na plánované operace pro rok 2013 se rozšiřuje

Také Asociace krajských nemocnic sdružující 52 nemocnic zřízených kraji potvrdila, že i její nemocnice přestávají objednávat pacienty na plánované operace pro rok 2013 z důvodu neuzavření smluv zdravotních pojišťoven s nemocnicemi.

 

 

 

16.10.2012

Město Brno podpořilo nemocnice

Krizový štáb se obrátil i na všechny města v ČR, zejména ta, kde je nemocnice ohrožena. Mimo ně nemocnice podpořilo i statutární město Brno.
Podporuje zajištění racionálního uspořádání sítě lůžkových zařízení na podkladě důkladné analýzy potřebnosti jednotlivých zařízení tak, aby nebyla snížena dostupnost zdravotní péče o občany.

Výzvu krizového štábu spolu s petičními archy zpřístupnilo v informačním středisku magistrátu v centru města, které denně navštíví stovky občanů.  

 

 

16.10.2012

Podpora předsedy Senátu 

 

 Dopis předsedy Senátu

 

 

 

15.10.2012

Lékaři zemí Visegrádské čtyřky podpořili nemocnice v ČR

Představitelé skupiny V4 s krajním znepokojením sledují situaci v ČR, kde se zajištění zdravotní péče ocitlo v kritické situaci. V ČR nastal stav, kdy zdravotní pojišťovny společně vypověděly smlouvy o poskytování péče všem lůžkovým zařízením k 31. 12. 2012 a do této doby není zřejmé, která zařízení v síti zůstanou a která ne. Jednání, která se o změně struktury lůžkové péče v roce 2012 vedla, byla v dikci zdravotních pojišťoven, aniž by byla podložena odbornými analýzami dopadů rozhodnutí. Síť poskytovatelů péče je tak bez jasných pravidel a odborné diskuze rozkládána kartelovou dohodou zdravotních pojišťoven. Odpovědné a volené orgány státní správy i samospráv, zodpovědné za zajištění zdravotní péče, tento proces neovlivňují a nechtějí ovlivnit. Celá situace vyvolává obavy, že dochází k záměrné destabilizaci sítě veřejných nemocnic se záměrem rozložit a privatizovat veřejné zdravotnictví.

Prohlášení skupiny V4 k situaci v ČR

V4 Group Statement  to the situation in the Czech Republic

 

 

 

15.10.2012

Které ministerstvo podepsalo memoranda s pojišťovnami
o vypovídání smluv nemocnicím
a nemá vliv na to, co rozpoutalo?

 

Ministr zdravotnictví L. Heger:
„Totéž bychom mohli říkat o tom, jak pojišťovny vypovídají smlouvy nemocnicím a jak je napínají a do dneška nemocnice nevědí, co s nimi bude na konci roku. Jestli tu smlouvu dostanou, nebo nedostanou.. tohle je výraz takové určité arogance a chování vůči tomu systému, které je velmi nevstřícné.“

Heger: Nemám ve VZP vliv. Nemohu ani zmapovat její platby - www.tribune.cz

 

 

 

 

11.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Stav veřejného zdravotního pojištění
a finanční situace
zdravotních pojišťoven
nejsou důvodem pro rušení nemocnic

(tiskové sdělení krizového štábu)


Krizový štáb vyjadřuje uspokojení nad tím, že vystoupení 150 nemocnic z celé ČR, organizací pacientů, i zaměstnanců nemocnic s podporou největších odborových sdružení zaskočilo kruhy stojící za záměrem rušení nemocnic. Jejich reakcí je umělé vytváření dojmu o krizové situaci systému veřejného zdravotního pojištění, o deficitu zdravotních pojišťoven a o nutnosti ještě většího omezování nemocniční péče.

Krizový štáb se znalostí situace ve zdravotnictví chce sdělit občanům, že systém poskytování zdravotní péče je i přes vnější tlaky a zásahy zatím jedním z nejstabilnějších veřejných systémů v ČR. Veřejné zdravotní pojištění je jediným veřejným rozpočtem, který není deficitní. Řadu let byl přebytkový. V roce 2009 přebytky na účtech zdravotních pojišťoven přesahovaly 40 mld. Kč a ještě v lednu 2012 činily 18,7 mld. Kč.

Výběr pojistného v roce 2009 činil 99,95 % předchozího roku, v roce 2010 101,88 %, v roce 2011 101,35 % a za leden – srpen 2012 zatím 108,42 %. Výběr zdravotního pojištění kopíruje vývoj mezd. V prvém pololetí 2012 mzdy vzrostly o 2,8 %. Výběr pojistného žádnou zdravotní pojišťovnou nemohl být nižší.

Jestliže VZP ČR v roce 2012 regionálním nemocnicím hradí péči ve výši 98 % předchozího roku, pak deklarované ohrožení deficitem této i dalších pojišťoven musí mít příčinu někde jinde. Jsou to například o třetinu i více vyšší úhrady fakultním nemocnicím za srovnatelnou péči. Nebo již neúměrné výdaje na mimořádně nákladnou zdravotní péči v tzv. centrech především největších nemocnic.

Z informací o včera vládou projednaného souhrnného hodnocení vývoje hospodaření zdravotního pojištění v roce 2011 vyplývá, že celkové výdaje systému zdravotního pojištění činily 225,5 mld. Kč, kdežto výdaje na zdravotní péči jen 217,6 mld. Kč. Tudíž 7,9 mld. Kč z vybraného pojistného nešlo na zdravotní péči.

Je zřejmé, že finanční situace veřejného zdravotního pojištění ani veřejný zájem nejsou důvodem pro plánované rušení nemocnic a omezování péče ve zbývajících.

 

 

 

11.10.2012

 

Kolik nás stojí zdravotní pojišťovny

Podle zprávy, kterou dnes vláda projednala, byly loni poprvé od roku 2008 všechny pojišťovny v minusu. Celkové příjmy systému meziročně stouply o 2,2 procenta na 220,391 miliardy, celkové výdaje o 1,4 procenta na 225,547 miliardy. Výdaje na zdravotní péči byly 217,653 miliardy a meziročně narostly o 1,5 procenta.

celý text článku - www.tribune.cz


Vláda přiznává, že v roce 2011 z celkových příjmů systému veřejného zdravotního pojištění nešlo na zdravotní péči 7,894 mld. Kč

Celkové příjmy systému              220,391 mld. Kč
Celkové výdaje                               225,547 mld. Kč
Výdaje na zdravotní péči             217,653 mld. Kč

 

 

9.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Jednání pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví ohroženo
(tiskové sdělení krizového štábu)


Na jednání krizového štábu místopředsedkyně OSZSP ČR I. Břeňková tlumočila sdělení 1. náměstka ministra zdravotnictví M. Ženíška, že součástí programu odloženého jednání pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví již nebude bod věnovaný rušení nemocnic.

Jednání PT RHSD pro zdravotnictví 1. 10. 2012 bylo formálně odloženo z důvodu pozdního rozeslání materiálů Ministerstvem zdravotnictví, ve skutečnosti však proto, aby se zabránilo projednávání rušení nemocnic.

Krizový štáb považuje rušení nemocnic za nejdůležitější současnou otázku dotýkající se zájmů zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců z nemocnic. Nebude-li projednání rušení nemocnic bodem programu jednání PT RHSD pro zdravotnictví, krizový štáb doporučuje zástupcům zaměstnavatelů i zaměstnanců takového jednání PT RHSD pro zdravotnictví se nezúčastnit.

 

 

 

 

9.10.2012

Nemožnost objednávání pacientů na plánované výkony od 1.1.2013 se týká jen rušených nemocnic?

Ne, týká se všech nemocnic. Není-li sjednáno v jakých oborech a s jakými kapacitami bude ta která nemocnice péči poskytovat, pak nemůže objednávat pacienty na plánované výkony.

Nemluvě o výkonech, které jsou sjednány tzv. balíčkově v limitovaném rozsahu a počtu, o nichž bez uzavřených smluv nelze ani předběžně jednat. Jde o velké výkony na dolních končetinách a jejich kloubech, totální endoprotézy, implantace a výměny kardiostimulátorů, srdečních defibrilátorů, řadu cévních výkonů, výkonů laparoskopických, očních výkonů a dalších.

 

 

 

8.10.2012

Vytvořen krizový štáb
nemocnic, pacientů a odborů proti rušení nemocnic

Asociace nemocnic představující 150 nemocnic z celkového počtu 189 nemocnic ČR, organizace pacientů a odborové organizace ze zdravotnictví se sešly na svém dalším jednání dnes 8.10.2012. Přivítaly připojení významných odborových organizací z dalších odvětví. Rozhodly o vytvoření krizového štábu k řešení situace vzniklé postupem Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Uvítaly podporu řady významných osobností a zejména rozhodnutí Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR zabývat se rušením nemocnic.

Přijaly následující dokumenty:

Nové prohlášení všech signatářů

Vytvoření krizového štábu a jeho stanovisko

Stanovisko k likvidaci dostupné péče

 

 

 

4.10.2012

Do rušení nemocnic se vloží senátoři. Vyslyšeli Hegerovy odpůrce

Debata o tom, kde se zaseklo jednání mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami o rušení lůžek a zavírání nevytížených oddělení, se odehraje už za dva týdny na půdě senátního zdravotnického výboru. "O tom, jak bude zajištěna síť veřejného zdravotnictví za veřejné zdroje, se musí jednat veřejně," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ místopředseda výboru a stínový ministr zdravotnictví za ČSSD Jan Žaloudík.
Na jednání výboru, které se uskuteční 17. října, což je termín mezi dvěma koly senátních voleb, jsou pozváni zástupci hned tří asociací nemocnic, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček a náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák.

celý text článku - www.tyden.cz

 

 

4.10.2012

Seznam základních sazeb VZP pro nemocnice

DENÍK INSIDER dne 3. 10. 2012 zveřejnil seznam základních sazeb VZP pro nemocnice. Protože jde o údaje o nakládání s veřejnými prostředky, zveřejňujeme je. Současně AČMN požádala ředitele VZP ČR o potvrzení, případně o vyvrácení správnosti zveřejněných údajů.

Seznam základních sazeb VZP

5.10.2012
Doplňujeme, že Nemocnice Hořovice již označila údaje o ní zveřejněné jako nepravdivé a výrazně nadhonocené.

 

 

4.10.2012

Petice proti uzavření Šternberské nemocnice


celý text článku - www.tribune.cz

AČMN zatím zaznamenala nejméně deset probíhajících petičních akcí proti rušení nemocnic. Probíhají nezávisle na sobě. Iniciují je města, nemocnice a další instrituce. A mnohé probíhají již několik měsíců. To vyvrací tvrzení, že jsou organizovány centrálně a úmyslně před volbami. Ve skutečnosti je organizuje politika Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.

 

 

3.10.2012

Jak VZP jedná s nemocnicemi

Redakce Medical Tribune oslovila s dotazy ohledně průběhu jednání s nemocnicemi, také Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Zde je přepis rozhovoru s mluvčím VZP Jiřím Rodem.

Probíhají v současné době jednání pojišťovny se zřizovateli nemocnic o smlouvách na příští rok?

Jednáme se všemi zdravotnickými zařízeními průběžně. Je tady prostor do konce roku. Proč bych vám měl říkat, se kterými jednáme nyní?

Můžete tedy dnes jmenovat nemocnice, se kterými máte nyní naplánovaná jednání?

Proč bych vám to říkal? To je jednání mezi námi a zdravotnickými zařízeními. Já ten seznam nemocnic, se kterými jednáme, nemám. A proč bych také zjišťoval seznam nemocnic, se kterými jednáme dneska, zítra nebo v pátek? Řekněte mi jediný rozumný důvod. Vy jste jediný člověk v této republice, který na mně takhle nesmyslně tlačí.

Oslovili jsme zástupce krajů s dotazem, zda jednání pokračují. Odpověděli nám, že od léta žádná jednání neprobíhají. Znamená to podle vás, že zdravotnická zařízení nemají pravdu?

Já toto nebudu komentovat, že vám nějaké kraje nebo nemocnice řekly, že s nimi nejednáme. Já jsem u těch jednání nebyl, já samozřejmě nevím, zda písemný styk s pojišťovnami nepovažují za jednání s pojišťovnami. Já vám už nebudu po patnácté opakovat, že když nyní s někým nejednáme, tak to neznamená, že s ním nebudeme jednat třeba za měsíc.

Říkáte - třeba za měsíc s nimi budeme jednat. To vám přijde dostatečně dlouhá doba začít jednat na konci října o tak zásadní věci jako je existence nebo neexistence nemocnice?

To je normální. Pokud spolu jednají dva subjekty, tak třeba na čas ta jednání přeruší, protože se nemohou domluvit, a poté zase na ta jednání navážou. To je úplně běžný postup. Vy u těch jednání nejste tak je prosím nehodnoťte stejně tak, jako je nemohu hodnotit já jenom na základě nějakých informací o tom, že vám nějaké zdravotnické zařízení řeklo, že s nimi dva měsíce nejednají.

Takže Všeobecná zdravotní pojišťovna se domnívá, že není pozdě, když nemocnicím oznámí až během listopadu, že s nimi smlouvu neuzavře.

To je jako kolovrátek. To je pořád dokola. Já vám na to už nemíním odpovídat, protože to je pořád dokola. Chcete, abych si to nahrál a pouštěl vám to? Že je říjen a máme ještě tři měsíce času na jednání, že péče o pacienty bude zajištěna.

celý článek "Fiedrich: VZP navrhla tvrdší plán redukce nemocnic" - www.tribune.cz

 

 

3.10.2012

Utajovaný seznam odhaluje, jak bohatá je vaše nemocnice

Soupis nejvíce utajovaných dat českého zdravotnictví je na světě. Deníku Insiderse podařilo získat seznam „základních sazeb", podle kterých jsou placeny jednotlivé nemocnice.
Jasně dokládá, že nemocnice dostávají od Všeobecné zdravotní pojišťovny za stejné výkony zcela rozdílné částky. A proč se to děje, je ve zdravotnickém resortu veřejným tajemstvím: zdejší systém je vybudován na klientelistických vazbách, kde o výši příjmu od pojišťovny rozhodují lobbisté a dobré kontakty.

celý článek - www.aktualne.cz

 

 

3.10.2012

Zdravotnictví jako oběť chtivosti pojišťoven

Kandidát do Senátu a odpůrce privatizace zdravotnictví Ludvík Hovorka v debatě s právníkem specializujícím se na oblast medicínského práva Ondřejem Dostálem. Témata debaty se vztahují k vzájemnému ovládání pojišťoven a zdravotnických zařízení. K privatizaci zdravotních pojišťoven. K odpovědnosti státu za zdravotní péči vyplývající z ústavy. K lobistickým projektům jako je například IZIP a střetu zájmů ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven a zdravotnických zřízení.

videozáznam debaty - www.blisty.cz

 

 

1.10.2012

Jak dopadla snaha AČMN a odborů projednat rušení nemocnic na zdravotnické tripartitě
(tiskové sdělení)

Asociace českých a moravských nemocnic se jako největší zástupce zaměstnavatelů ve zdravotnictví zúčastnila jednání náměstků ministra zdravotnictví a odborů, které nahradilo zrušené jednání tripartity.

Vyslovila politování nad nekonáním tripartity jako možnosti projednat rušení nemocnic když ne na úrovni ústavních orgánů, tak alespoň na půdě zákona o kolektivním vyjednávání.

Vyslechla odpovědi přítomných náměstků ministra na konkrétní dotazy odborů k rušení nemocnic. Byla překvapena převahou odpovědí „na to se musíte zeptat zdravotních pojišťoven“, které vyvrcholily sdělením „pláčete na nesprávném hrobě“.

Zástupce AČMN alespoň upozornil, že jsou to zdravotní pojišťovny, kdo má ze zákona povinnost zajistit zdravotní péči pro své pojištěnce. A že pokud zdravotní pojišťovny poruší zákon, obecnou odpovědnost dozoru a dohledu z Ministerstva zdravotnictví nikdo nesejme.

 

 

1.10.2012

AČMN k dnešnímu jednání zdravotnické tripartity
(tiskové sdělení)

Na program dnešního jednání zdravotnické tripartity se podařilo prosadit projednávání otázky rušení nemocnic. Asociace českých a moravských nemocnic se zúčastní tohoto jednání.

Snahu zaměstnavatelského svazu toto jednání odložit z důvodu pozdního zaslání podkladových materiálů Ministerstvem zdravotnictví AČMN považuje za snahu vyhnout se projednávání tohoto bodu. Proto AČMN sdělila ministrovi zdravotnictví i dalším partnerům v tripartitě, že se dnešního jednání zúčastní.

AČMN reprezentuje zaměstnavatele s více než 40 tisíci zaměstnanci. Pokud by měl v zaměstnavatelském svazu převážit vliv zdravotních pojišťoven jako zaměstnavatelů s méně než 6 tisíci zaměstnanci, pak vzniká problém reprezentativnosti zastoupení zaměstnavatelů.

To ohrožuje samotné fungování zdravotnické tripartity. V situaci, kdy nemocnice z důvodu vypovězení smluv zdravotními pojišťovnami by měly začít propouštět své zaměstnance, kdy zdravotní pojišťovny nemají od 1. ledna 2013 zajištěnu nemocniční péči pro své pojištěnce, je takový stav tripartity kritický.

 

 

 

 

Petice:
Občané, braňte svoje nemocnice!

Petice proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR

Název petice

Občané, braňte svoje nemocnice!

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašují Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociace krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR.

Preambule petice

Vyhlašovatelé petice se minulosti již několikrát obrátili na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vládu ČR a na poslance a senátory parlamentu ČR s vážným upozorněním, že v České republice probíhá nekontrolovatelný proces rušení regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení, a to zcela mimo odpovědnost ústavních orgánů státu. Likvidace zdravotnických zařízení probíhá v režii zdravotních pojišťoven, které nejsou odpovědny občanům a nemají mandát občanů z voleb. Při vědomí této vážné situace se vyhlašovatelé petice obracejí na občany Českého státu s žádostí, aby podpořili jejich jednání s představiteli Vlády ČR, a žádají, aby orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uplatnily kontrolní pravomoci zákonodárného sboru v této oblasti a vyžadovaly odpovědnost vlády a dalších výkonných orgánů státu za zachování dostupnosti nemocniční sítě obyvatelům všech regionů v ČR.

Cíl petice

Cílem petice je zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu.

Petici podávají:

1. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
2. Asociace českých a moravských nemocnic,
3. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR,
4. Asociace krajských nemocnic,
5. Svaz pacientů ČR
6. Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

Celý text petice včetně petičního listu ke stažení

Možnost podepsat petici na internetu zde:

http://plarmy.org/petice/new/

 

 

 

 

25.9.2012

Společné prohlášení

Poslední příležitost
zastavit připravené rušení nemocnic

Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace krajských nemocnic

Svaz pacientů ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

ale i další organizace

dlouhodobě upozorňují veřejnost na mocné zájmové skupiny uvnitř státních i ekonomických struktur včetně zdravotních pojišťoven, které připravují zásadní omezení sítě zdravotní péče jako jednu z podmínek plné komercializace zdravotnictví a přenesení podstatné části nákladů na občany.

Pod označením „restrukturalizace sítě nemocnic“ je připravováno jak přímé rušení regionálních nemocnic, tak zrušení klíčových oddělení v řadě dalších nemocnic. Omezení úhrad za zrušenou péči podlomí jejich ekonomickou stabilitu a v krátké době povede k zániku dalších desítek nemocnic.

Příprava tohoto záměru se stupňuje. Jen v předvolebním období je utlumena a překrývána řadou skutečných nebo jen mediálních afér. Mezi ty skutečné patří i hromadné otravy metanolem. Selhání státu a jeho preventivních a kontrolních funkcí nahrazují nemocnice, samy se potácející v nejistotě vyvolané tímtéž státem a z jeho popudu zdravotními pojišťovnami.

Celý text společného prohlášení

Společné prohlášení signatáři považují za otevřené s možností přistoupení dalších organizací a institucí.


Dokumenty k rušení nemocnic byly kromě poslanců a senátorů zaslány také krajům, všem městům v ČR, organizacím seniorů a sociálních služeb, ostatním sdružením poskytovatelů zdravotní péče, předsedům politických stran a dalším organizacím a institucím.

 25.9.2012

Dopisy poslancům, senátorům, prezidentovi republiky
a veřejnému ochránci práv
k rušení nemocnic

Dopis poslancům
Dopis senátorům
Dopis prezidentovi republiky
Dopis veřejnému ochránci práv

  

25.9.2012

Společná tisková konference
AČMN, AKN, Svazu pacientů ČR, NRZP ČR, OSZSP ČR a LOK-SČL
k rušení nemocnic

 

Videozáznam tiskové konference

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/197195-lide-mohou-podpisem-branit-sv

ou-nemocnici/

Podklady zaslané novinářům:

Aktuální situace českých nemocnic
Modelace a porovnání úhrad nemocnicím v roce 2012
Nejčastější nepravdy k rušení nemocnic
Příklad rozdílných úhrad různým typům nemocnic

 

 

 

 

25.9.2012

PETICE

za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní, občané České republiky a obyvatelé Jihočeského kraje prostřednictvím této petice

žádáme,

aby, zástupci odpovědných státních a krajských institucí (zejména tedy Všeobecné zdravotní pojišťovny – VZP ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Jihočeského kraje a managementu nemocnice) učinili veškeré zásadní a neodkladné kroky za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče.

Neboť:

Nečinnost VZP při jednání o rámcových smlouvách pro následující pětileté období a stávající návrhy omezující úhrady za léčebné výkony dle našeho názoru zcela cíleně směřuje k likvidaci nemocnice v Českém Krumlově a Prachaticích, omezení rozsahu péče ve Strakonicích a Písku a v konečném důsledku k destabilizaci celé sítě nemocnic v Jihočeském kraji, na jejímž konci bude neodvratné omezení dostupnosti medicínské péče v celém regionu.

Právem každého občana ČR je právo na zdraví, stejně jako právo požadovat dostupnou a kvalitní péči kdekoliv v České republice, nikoliv pouze v Praze a jiných velkých městech. Chceme své právo využít a zasadit se o záchranu fungujících a potřebných lékařských zařízení ve správě kraje.

17. 9. 2012

Za všechny, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, jednají členové Petičního výboru „Za zachování nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče“.

Za petiční výbor:

MUDr. Jaroslava Ambrožová, Šmidingerova 628, 38601 Strakonice I
Jaroslava Weberová, Lipovice 39, 384 22 Vlachovo Březí
RNDr. Jana Krejsová, Budovatelská 1048, 383 01 Prachatice

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

1 – 2 členové petičního výboru, takže se jen zopakují jména a adresy výše uvedené


Petiční arch

Petici v Prachaticích podepsala již 1 500 občanů.

Obdobná petice za zachování Nemocnice Český Krumlov je podepisována také v Českém Krumlově.

 

 

25.9.2012

Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace krajských nemocnic

Svaz pacientů ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů


zvou na společnou tiskovou konferenci na téma:

Poslední příležitost zastavit připravené
rušení nemocnic!

Tisková konference se bude konat
v úterý 25. září 2012 od 12.05 hodin

v Hotelu Olšanka (Olšanské náměstí Praha 3)

ve Výstavním sále ve druhém patře

● K historicky první společné konferenci vede její organizátory současná snaha vlády a zdravotních pojišťoven ekonomicky zruinovat mnohé nemocnice a vytvořit tak předpoklad k jejich zrušení, případně levnému prodeji.

● Vyhláškou o místní a časové dostupnosti péče si vláda již vytvořila předpoklad k tomu, aby mohla legálně zlikvidovat až polovinu nemocnic – tedy zrušit poskytování zdravotní péče a propustit zaměstnance.

● Tisková konference odstartuje kampaň za záchranu nemocnic v regionech, jejichž nezbytnost a nezastupitelnost dokazují i současné metanolové tragédie.

 

 

14.9.2012

AČMN k aktuálnímu zdravotnímu ohrožení

(tisková zpráva AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic děkuje lékařům a sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům nemocnic za úsilí vynaložené ke zmírnění následků hromadných otrav metylalkoholem.
V péči regionálních nemocnic jsou desítky postižených pacientů a denně další přibývají. V některých nemocnicích je vytíženost oddělení ARO maximální, veškerý personál byl odvolán z dovolených a z čerpání náhradního volna. I nemocnice v regionech, kde zatím nedošlo k otravám, jsou v pohotovosti a vytvářejí rezervu lůžek na odděleních ARO.
Současná situace potvrzuje nezbytnost regionálních nemocnic s anesteziologicko-resuscitačními pracovišti, která jediná jsou schopna poskytnout efektivní pomoc. Pracoviště ve fakultních a dalších centrálních nemocnicích nejsou dostatečně rychle dostupná a jejich kapacity by dnes již nestačily.

I tato situace potvrzuje stanovisko AČMN, že rušení a omezování regionálních nemocnic a zejména jejich pracovišť intenzivní péče je nepromyšlené, nezodpovědné a životům nebezpečné.

 

 

 

12.9.2012

Vývoj výběru pojistného v letech 2008 – 2012 (kumulovaně v %)

 

období

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012
(v mld. Kč)

leden

88,97

95,25

101,75

149,46

24,385

únor

98,77

98,97

101,88

127,74

44,403

březen

98,76

98,24

102,92

115,86

60,947

duben

99,77

98,20

100,60

113,66

79,019

květen

99,19

99,82

102,30

112,08

98,430

červen

99,97

100,25

102,77

107,18

115,266

červenec

99,94

99,86

101,31

108,55

134,211

srpen

100,08

100,63

102,33

108,42

154,513

září

99,84

101,42

101,36

   

říjen

99,43

100,74

102,29

   

listopad

100,55

101,19

102,27

   

prosinec

99,95

101,88

101,35

   

 

 

 

 

24.8.2012

Odpovědi ministra, pojišťoven a hejtmanů
na budoucnost nemocnic v souvislosti
s restrukturalizací

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se dotázal ministra zdravotnictví, pojišťoven a hejtmanů na budoucnost nemocnic.
Za ministra zdravotnictví odpověděl náměstek Ing. Nosek, který konstatoval, že nelze vyloučit, že se redukce lůžkového fondu některých zdravotnických zařízení dotkne. Ohledně konkrétního řešení však odkázal na zdravotní pojišťovny a na webové stránky MZ, kde by měly být aktuální informace o probíhajících jednáních.
Také zdravotní pojišťovny vesměs odkázaly na webové stránky, zaměstnanecké pojišťovny na stránky SZP, VZP na své.
Jednoznačná odpověď zazněla z většiny krajů – představy pojišťoven o rušení nemocnic, většího počtu oddělení a lůžek odmítají.

odpovědi MZ, pojišťoven a krajů

 

 

 

23.8.2012

Dopisy zaslané MZ a Výboru pro zdravotnictví PSP k provádění vyšetření a odběrů na žádost Police ČR a dalších příslušných orgánů

Dopis MZ

Dopis členům Výboru pro zdravotnictví

 

 

 

20.8.2012

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ohrožuje provádění vyšetření řidičů a dalších osob při podezření na požití alkoholu a jiných návykových látek v nemocnicíc

(Tiskové sdělení AČMN)

Kolegium Nejvyššího soudu ČR provedlo výklad zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Podle něho by náklady na vyšetření nemocnicím již nehradila Policie ČR jako dosud. V případech přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky by podezřelé osoby měly tyto náklady platit přímo nemocnici.

celý text tiskového sdělení AČMN

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR 

16.8.2012

Chmurný výhled českého zdravotnictví

Zkorumpovaná česká vláda ovládaná vlivnými skupinami mění pro rok 2013 zásadně svoji strategii vůči zdravotníkům. V duchu hesla „nejlepší obrana je útok“ zahájila ofenzivu proti českým nemocnicím. Metodou úskoku, klamu a lži, tedy dle Miroslava Kalouska v duchu nejlepších malostranských tradic a za bezvýrazné asistence nezřízeně loajálního Leoše Hegera, se snaží podlomit naše sebevědomí, naši jednotu. (Tempus Medicorum 7-8/2012)

Vláda zcela záměrně rezignovala na budování a kultivaci sítě veřejných nemocnic. Napříště o existenci či neexistenci nemocnic budou rozhodovat pouze zdravotní pojišťovny, vedené zkorumpovanou a politiky ovládanou VZP. Vypovězením smlouvy o poskytování péče uvrhly ZP řadu nemocnic do existenční nejistoty.

celý text článku - www.zdn.cz

 

 

15.8.2012

Neprůhledné platby maskují tunelování

Džunglí s nejasnými pravidly, v područí lobbistů jsou úhrady pojišťoven nemocnicím za zdravotní péči. Ministr Heger vytrvale slibuje, že sjednotí platby za lékařské výkony ve všech nemocnicích. Nesdělil ovšem, kdy a jak se tak stane.

celý text článku - www.zdn.cz

 

 

1.8.2012

Kraje odmítají rušení lůžek a chtějí víc peněz na platy

Kraje, vedené hejtmany opoziční ČSSD, odmítají rušení akutních lůžek bez předchozích analýz a trvají na tom, že ministerstvo zdravotnictví musí změnit úhradovou vyhlášku tak, aby do nemocnic šlo víc peněz na platy zdravotníků.

Peníze na to lze získat snížením provozních nákladů zdravotních pojišťoven a spravedlivějším financováním nemocnic. Novinářům to v úterý řekl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

"Kraje se snaží zachovat dostupnou zdravotní péči, proto je třeba vyzvat vládu, ministra Leoše Hegera (TOP 09) a jeho ministerstvo, aby předložil systémové, jasné a konkrétní řešení změn v síti nemocničních lůžek, odměňování a vzdělávání zdravotníků i jejich pracovního zařazení," řekl.

Pokud bude nynější systém pokračovat, je podle Běhounka na přelomu roku 2012 a 2013 ohrožení zdravotní péče naprostou realitou.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

31.7.2012

Rozpočtové příčiny rušení nemocnic

"Deficitnost financování systému zdravotního pojištění, navíc podporovaná dlouhodobou stagnací příspěvku za státní pojištěnce a nulovou kompenzací zvyšování DPH, vedla k faktickému vyčerpání vnitřních rezervních zdrojů zdravotních pojišťoven a k výraznému napětí v rozpočtech poskytovatelů zdravotní péče. Důsledky tohoto vývoje jsou nasnadě. Dříve či později výrazným způsobem zvýší spoluúčast pacientů na úhradě zdravotní péče na straně jedné a výrazně zredukují síť poskytovatelů na straně druhé."

Vize ČMKOS pro Českou republiku- celý text

 

 

31.7.2012

Komu vadí roudnická nemocnice

VZP plánuje omezení péče v roudnické Podřipské nemocnici. Jakékoli logické důvody to ale nemá.
Roudnická Podřipská nemocnice je jedním ze zdravotnických zařízení, u nichž je v plánu omezení péče. Počítá se se zavřením porodnice a dětského oddělení, omezením chirurgie a interny. "To by nemocnici, která je v zisku, srazilo na kolena," uvedl exkluzivně pro Prvnizpravy.cz Ing. Vít Hroch, výkonný ředitel Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem.

celý text článku - Prvnizpravy.cz

 

 

26.7.2012

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se ptá Hegera a hejtmanů na záměry s nemocnicemi

S žádostí, aby informoval odbory a další veřejnost o svých konkrétních záměrech s lůžkovými zařízeními, se na ministra zdravotnictví Leoše Hegera obrátila ve středu 25. července 2012 předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.
Připomíná, že odborový svaz je stále přesvědčen, že avizované rušení lůžek i celých nemocnic povede ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče a že nebude splněné slibované zvýšení kvality péče a její bezpečnosti.
Dalším dopisem se ve středu Žitníková obrátila na hejtmanky a hejtmany všech krajů. Žádá o informace týkající se uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v krajích a o sdělení, zda vědí, že by se u nich měla nějaká nemocnice uzavřít.
V úterý 24. července zaslala podobný dopis ředitelům všech zdravotních pojišťoven místopředsedkyně zdravotnického odborového svazu Ivana Břeňková, které je zároveň vedoucí tripartitního pracovního týmu ke zdravotnictví. Žádá o informace, které nemocnicemají již se zdravotní pojišťovnou jistou smlouvu o poskytování zdravotní péče pro rok 2013 a následující období, ve kterých zatím nedošlo k dohodě a které již smlouvu ze strany zdravotní pojišťovny mít uzavřenu nebudou. Uvádí, že tyto informace budou využity při následujícím jednání se zřizovateli a zaměstnavateli a na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví.

Dopis OSZSP ČR ministrovi zdravotnictví

Dopis OSZSP ČR hejtmanům

Dopis OSZSP ČR ředitelům zdravotních pojišťoven

 

 

24.7.2012

Informace z jednání dohodovacího řízení

24. 7. 2012 proběhlo závěrečné jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách v roce 2013.

Akutní péče
Zdravotní pojišťovny předložily návrhy s ještě komplikovanějším systémem úhrady, než je dosavadní (DRGalfa, DRGbeta, DRGsuperalfa; nestanovení základní sazby v Kč, ale výpočtem z tzv. technické sazby s různou základní sazbou pro stejnou diagnózu; s řadou dalších regulací pro ambulantní péči a bez risk koridoru; s omezením úhrady nesmluvní péče na 50 % odporujícím zákonu). Jen návrh VZP ČR obsahoval koeficient změny počtu pojištěnců. Tento návrh dělil nemocnice do kategorií pro úhradu a výpočet základní sazby na fakultní a obdobné nemocnice a nemocnice ostatní. Obsahoval oprávnění omezit výši úhrady na základě zdravotně pojistného plánu.
Z poskytovatelů AN ČR předložila návrh bez uvedení základní sazby, kterou by mělo stanovit NRC, s přibližovacím koeficientem nadále 0,25 a s dalšími zvýhodněními velkých nemocnic včetně ambulantní péče. AČMN předložila návrh se změnou přibližovacího koeficientu na 0,5 pokračovat v úhradách podle vyhlášky na tento rok a takto vypočtené úhrady procentně navýšit. S koncepčně blízkým návrhem na pokračování v nastaveném systému úhrad přišla SSN ČR.

V závěrečném hlasování poskytovatelé odmítli návrhy pojišťoven, pojišťovny návrhy poskytovatelů. Návrh AN ČR i v hlasování poskytovatelů zůstal osamocen, návrhy AČMN a SSN ČR podpořily AKN i APRIMED.

Následná péče
Zdravotní pojišťovny předložily návrhy na snížení paušální úhrady na úroveň roku 2011 a snížení celkových úhrad degresí paušální úhrady po uplynutí 60 resp. 90 dnů na 70 %. Degresi požadovaly dokonce i pro úhradu péče NIP a DIOP, VZP i pro hospice na 50 %! VZP opětovně navrhla sjednat možnost omezení úhrady podle zdravotně pojistného plánu.
Poskytovatelé předložili společný návrh AČMN, AN ČR, AKN a SSN ČR na úhradu ve všech skupinách následné péče s navýšením o 3 %. Ve shodě s jednomyslnými závěry předchozí schůzky zástupců všech poskytovatelů odmítli jakoukoli degresi úhrad jako neodůvodněnou a bez opory v právních předpisech.
V závěrečném hlasování poskytovatelé odmítli návrhy pojišťoven, pojišťovny návrh poskytovatelů.
Dohodovací řízení tak skončilo bez dohody. Návrhy pojišťoven i poskytovatelů se rozcházely tak, jako nikdy v minulosti. Neúspěch dohodovacího řízení se dal předpokládat v situaci posilování role pojišťoven a při jednání o úhradách na rok, pro který ještě ani nejsou uzavřeny základní smlouvy. Odpovědnost za tuto situaci včetně rozhodnutí o úhradách opět přebírá MZ.

Současně zveřejňujeme všechny návrhy předložené v dohodovacím řízení a údaje analytické komise dohodovacího řízení o vývoji systému zdravotního pojištění pro rok 2013. Údaje o výběru pojistného v roce 2012 pravidelně zveřejňujeme zde.

Akutní péče

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Návrh AN ČR

Návrh AČMN

Návrh SSN ČR

Proč AČMN odmítá návrh VZP pro akutní péči

Následná péče

Návrh VZP ČR
Návrh SZP ČR
Společný návrh AČMN, AN ČR, AKN a SSN ČR


Údaje analytické komise DŘ

Příjmy zdravotního pojištění

Náklady zdravotního pojištění

Tabulky a grafy

 

 

17.7.2012
AČMN požádala i ombudsmana o pomoc při odstranění neústavního postupu při rušení nemocnic


text dopisu ombudsmanovi

 

 

13.7. 2012

Dopis Rady AČMN všem poslancům

Zveřejňujeme dopis Rady AČMN, kterým se obrátila na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby posoudili nezbytnost a účelnost rušení a redukce nemocnic a to, zda zvolený postup bez jakékoli odpovědnosti odpovídá požadavkům demokratického právního státu. Poslancům byl rovněž zaslán dopis AČMN Vládě ČR a odpověď předsedy vlády (zde zveřejněno 9.5. a 22.6. 2012).

O podporu včetně podpory mezi poslanci AČMN požádala hejtmany a Asociaci krajů ČR. Dále o podporu žádá ombudsmana, orgány měst ve všech krajích, Radu seniorů, pacientské organizace, odborové a další organizace ve zdravotnictví i sociální sféře.

Dopis poslancům

 

 

13.7. 2012

ProAlt:
Optimalizace lůžkového fondu povede k privatizaci nemocnic

Připravovaná restrukturalizace lůžkového fondu nemocniční sítě zhorší podle ProAltu dostupnost zdravotní péče, vytvoří prostor pro privatizaci zdravotnických zařízení a namísto toho, aby ušetřila, přenese náklady na zdravotní péči na jednotlivce.

Optimalizace bude v praxi podle ProAltu znamenat zrušení minimálně deseti tisíc akutních lůžek a v mnoha případech i celých nemocnic.

celý článek - www.denikreferendum.cz

 

 

13.7. 2012

Neprůhledné platby pojišťoven nemocnicím maskují tunelování
(L. Hovorka)

Úhrady pojišťoven nemocnicím za zdravotní péči jsou džunglí s nejasnými pravidly, v područí lobistů. Ministr Heger vytrvale slibuje, že sjednotí platby za lékařské výkony ve všech nemocnicích. Nesdělil ovšem, kdy a jak se tak stane.

celý článek - www.denikreferendum.cz

 

 

13.7. 2012

Umělý nedostatek financí ve zdravotnictví

… „Ze stručného přehledu tedy vyplývá, že ve zdravotnických financích opravdu panuje chaos. Ten umožňuje vytvářet umělý nedostatek peněz, takže se poměry blíží k Řecku nebo Irsku, kde je nedostatek skutečný.“ …

celý článek - www.zdn.cz

Poznámka redakce
Zkušenosti a fakta, s nimiž se setkává AČMN, nasvědčují tvrzení autora článku o tom, že finanční situace zdravotního pojištění je zbytečně dramatizována a dojem o nedostatku peněz je vytvářen uměle. Svědčí o tom i údaje o výběru zdravotního pojištění, které na těchto stránkách pravidelně zveřejňujeme. Veřejné zdravotní pojištění je jediným veřejným rozpočtem v ČR, který je trvale přebytkový. Z tohoto hlediska AČMN odmítá jako zbytečné restrikce úhrad regionálním nemocnicím, neplnění závazků státu zvýšit platy zdravotnických pracovníků a zejména zahájené rušení regionálních nemocnic.

 

 

10.7. 2012

Prvé varovné signály zahájeného omezování nemocniční péče – dokonce z fakultní nemocnice

„Do minulého týdne byla jen lůžka rušena, nikoliv slučována oddělení. FNHK je nemocnice pavilónového typu, což jakékoliv slučování poměrně komplikuje. Už snížení lůžek na internách přináší prakticky denně stres pro příjmové ambulance, kam vlastně indikovaného pacienta přijmout. …

Uzavírání lůžek v kraji již pociťujeme zvýšeným tokem pacientů z okresů, ať již díky zavření LSPP či oddělení. Pokud tomu tak bude nadále kapacita řady oddělení bude překročena a vzhledem k nejasnému financování od pojišťoven, kdy není výkonový systém a peníze nejdou za pacientem to povede k propadu hospodaření FN.“

MUDr. Zdeněk Tušl, lékařský náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové

Budou nemocnice slučovat septická a aseptická lůžka ? - www.tribune.cz

 

 

4.7. 2012
Kdo potřebuje peníze zrušených nemocnic ?

Zdravotní pojišťovny začaly omezovat služby malých nemocnic, ale drahá lůžka velkých státních a krajských zařízení platí raději.

Dokládá to tajný dokument, jak rozdělila v roce 2010 mezi nemocnice 73 miliard od poplatníků největší zdejší pojišťovna VZP.

Aktuálně.cz má veřejně nedostupný přehled k dispozici a rozhodlo se jej publikovat, protože na oficiální žádost VZP odmítla tato data sdělit.

Tajný přehled nemocnic v přízni - celý článek Aktuálně.cz

 

 

4.7. 2012

Odbory zásadně odmítají memorandum, které znamená rušení nemocnic!

Ministerstvo zdravotnictví porušuje svoje vyhlášení a své sliby. Dne 6. června pro Hospodářské noviny ministr zdravotnictví Leoš Heger prohlásil, že se "nic nebude lámat přes koleno a že restrukturalizace nemocnic nepřinese jejich rušení". Dále v rozhovoru uvedl, že pojišťovny na příští rok prodlouží s nemocnicemi smlouvu pomocí dodatků a vše se bude řešit až v příštím roce.

Za dva týdny je situace úplně jiná. Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím dvou náměstků podepsalo se zdravotními pojišťovnami nové memorandum, ve kterém už naprosto otevřeně uvádí, že restrukturalizace přinese nejen rušení lůžek a oddělení, ale zřejmě také nemocnic.

Odbory s rušením nemocnic zásadně nesouhlasí! Spolu se všemi ostatními partnery se v této věci obrátí na premiéra a na Vládu ČR.

Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP ČR

 

 

4.7. 2012

Asociace krajů navrhuje prostředky na zvýšení platů zdravotníků vzít ze zisku zdravotních pojišťoven

Tisková zpráva AK ČR

 

 

22.6.2012

Dnes tak, zítra onak

Ještě 6. června prohlásil ministr zdravotnictví L. Heger, že se "nic nebude lámat přes koleno a že restrukturalizace nepřinese rušení nemocnic" (HN 6.6.2012). Dále prohlásil, že pojišťovny na příští rok prodlouží s nemocnicemi smlouvu pomocí dodatků a vše se bude řešit až v příštím roce.
Dnes už je vše jinak. Nakolik se dá popřát sluchu prohlášením z Ministerstva zdravotnictví, lze vidět z nového "Memoranda", které najdete dále.

Memorandum zdravotních pojišťoven a o restrukturalizaci lůžkového fondu

Příloha Memoranda ze dne 20.6.2012 

22.6.2012
Odpověď předsedy vlády na dopis AČMN vládě a členům vlády k rušení nemocnic

AČMN obdržela odpověď předsedy vlády na dopis AČMN vládě a členům vlády (zde zveřejněn 9.5.2012).

Odpověď předsedy vlády

 

 

20.6.2012

LOK a odboráři se spojí k protestům

Po včerejší poradě vedení LOKu jsme se dověděli, že ještě do konce roku se spojí v protestech proti nesplněným slibům Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR jak LOK, tak i ostatní zdravotnické odbory. K protestním akcím, které ještě nebyly blíže specifikovány, ale mají být ještě tvrdší, než byla akce "Děkujeme, odcházíme", se mají dokonce spojit se zdravotníky z dalších zemí Viszegrádské čtyřky; do protestů tedy půjdou společně Češi, Slováci, Poláci a Maďaři. Pokud tomu tak opravdu bude, čeká nás situace, jakou zdravotnictví Střední Evropy ještě nezažilo.
Jako nemocnice AČMN musíme potvrdit, že letošní nominální úřady našim nemocnicím se v průměru pohybují kolem 98% loňské úrovně, a při započtení inflace a zvláštních plateb za sestry a lékaře, které pojišťovny posílaly nemocnicím zvlášť, je to reálně ještě mnohem méně.Připojujeme prohlášení výkonné rady OSPZSS ze 13.6.2012 s výzvou k rezignaci ministra zdravotnictví. Před námi je horký podzim.

text prohlášení výkonné rady

 

 

8.6.2012

Že se rušení nemocnic odloží?
Ne,VZP chce někomu prohrát volby ...

Ředitel VZP P. Horák:
I když se odloží dohoda na dobu po volbách, je podle něj do konce roku čas. Nechce prodlužovat jednání o další rok, nejistota ve smluvních vztazích by nebyla dobrá pro pojišťovny ani nemocnice.
Horák předpokládá, že u nemocnic, kde by byl problém velký, by bylo možno vyjednávání posunout o šest měsíců, aby byl čas na dosažení dohody a také zajištění péče v okolních nemocnicích.
Připomněl, že ke zrušení by podle plánu VZP mělo být 10.000 nemocničních lůžek, z nich už 3000 uzavřeno je. VZP chce měnit strukturu nemocnic, uzavřít oddělení, kde nemají personál a potřebné vybavení a kde dělají minimální počty výkonů, což ani není bezpečné pro pacienty.
... Ze 130 nemocnic v regionech by podle Horáka odhadem u deseti mohl být problém tak velký, že se asi dobrovolně nedohodnou.

Pojišťovny dají do 30. června seznamy nemocnic s novou smlouvou - www.tribune.cz

 

 

7.6.2012

V Praze má zmizet 1500 lůžek. Tyto nemocnice čeká útlum

Ministerstvo zdravotnictví připravuje plán, podle něhož mají zaniknout nejen významná specializovaná pracoviště pro pacienty s leukémií či revmatickými chorobami, ale také lůžková péče v dalších pěti pražských nemocnicích.

celý text článku - Aktuálně.cz


AČMN získala materiál, který v zásadě potvrzuje informace uvedené v článku a snahu v Praze zrušit malé nemocnice. Pravděpodobně existuje jeho více verzí, což by vysvětlovalo rozdíly v některých údajích mezi článkem a níže zveřejněným materiálem.
Materiál neobsahuje autora ani instituci, která jej zpracovala. To potvrzuje neprůhlednost a neodpovědnost celé restrukturalizace vyjádřenou v otázce opakovaně kladené AČMN – kdo to vlastně ruší nemocnice a kdo za jejich zrušení bude odpovídat?

Anonymní materiál k rušení pražských nemocnic

 

 

6.6.2012

Kdo se to vlastně bojí voličů?

AČMN již dlouhodobě poukazuje na to, že o připravovaném rušení nemocnic vlastně nikdo nerozhodl. Ministr Heger se k němu vyjadřoval s vrozenou opatrností, ba ani Memorandum o vypovězení smluv nepodepsal a přenechal to svému náměstkovi. Vláda o rušení nemocnic vůbec nejednala a to ani přes výzvy AČMN a dalších. A že by někdo tak závažné rozhodnutí předložil parlamentu … to už vůbec ne.
Stejně je tomu u rozhodnutí o odložení rušení nemocnic, o kterém informují média. Že se v této zemi rozhoduje anonymně, že nerozhodují orgány, které by za svá rozhodnutí nesly také odpovědnost, je snad nejvážnější ohrožení demokracie od roku 1989.
Jde o přímé zpochybnění principu, že v demokratické zemi závažná rozhodnutí přijímají orgány vytvořené z vůle voličů a jim přímo či nepřímo odpovědné. I proto je uváděné rozhodnutí o odložení rušení nemocnic systémově stejně nebezpečné, jako původní rozhodnutí je rušit.
Někdo chce rozhodovat za voliče a voliči by se měli ptát, kdo to je? Zdravotní pojišťovny to určitě nejsou. Ty ve volbách nekandidují.
„Je to politické téma a to teď nemá cenu lámat přes koleno. Po volbách se dělají nepopulární kroky snadněji,“ vysvětlil pro Hospodářské noviny ministr zdravotnictví L. Heger. Jistě tím nemyslel, že podzimní krajské a senátní volby jsou poslední volby vůbec. Těžko mohl opomenout, že za rok a půl po nich budou volby parlamentní.
A voliči by se měli v krajských a senátních volbách ptát, kdo, které politické strany, jim chtějí zrušit nemocnice? A v nejhorším se v parlamentních volbách ptát, kdo, které politické strany, jim zrušily nemocnice?6.6.2012

Odpověď člena vlády na dopis AČMN vládě
a členům vlády k rušení nemocnic

AČMN obdržela zatím jedinou odpověď člena vlády na dopis AČMN vládě a členům vlády (zde zveřejněn 9.5.2012).

Odpověď obsahuje názor, podle něhož samy kraje resp. obce mají rozhodnout o zachování stávající sítě zdravotnických zařízení na základě jejich koncepce rozvoje zdravotních služeb.

Odpověď ministra J. Drábka

 

 

6.6.2012

Informace z jednání se zdravotními pojišťovnami v dohodovacím řízení o úhradách následné péče v roce 2013

Dne 5. 6. 2012 proběhlo prvé jednání dohodovacího řízení o úhradách následné péče. Zástupci poskytovatelů i pojišťoven se shodli na pokračování dosavadního způsobu úhrady převážně platbou za ošetřovací den.

Zástupci poskytovatelů vědomi si nereálnosti požadavku na plošné zvýšení úhrad vystoupili s návrhem na zohlednění neudržitelné výše lékového paušálu, která u pacientů přeložených z akutní péče téměř znemožňuje pokračování nastavené a nutné medikace. V této souvislosti navrhli provedení analýzy ve vzorku léčeben, která by ukázala, zda a o kolik Kč je nutné navýšit lékový paušál.

Zástupci pojišťoven deklarovali, že v systému zdravotního pojištění není předpokládán žádný růst a tudíž není možné jakékoli navýšení úhrad, ba nevyloučili i možnost jejich snížení. Jako kategorický požadavek přednesli omezení plné výše úhrad na 60 dnů u OLÚ a 90 dnů u LDN s tím, že pro další období je nutné uplatnit degresi úhrad a v desítkách procent. Degrese by neměla být uplatněna v případě kladného vyjádření revizního lékaře v pokračování dosavadní léčby. Dále bylo navrženo převedení pacienta následné péče na tzv. sociální lůžko, nebude-li souhlas revizního lékaře s dosavadní léčbou. Zvláštní ambulantní péči bylo navrženo hradit jako domácí péči a úhradu péče v hospicích zachovat na současné výši.

Zástupci poskytovatelů předem neodmítli možnost odpovědnosti revizního lékaře pojišťovny za rozhodnutí o další léčbě. Upozornili však, že při změně druhu péče je zákonnou povinností pojišťovny zajistit další péči o své pojištěnce. Za neslučitelné s principem rovnosti občanů však označili různou úhradu za péči poskytovanou pojištěncům jen v závislosti na uplynutí 60 nebo 90 dnů bez ohledu na zdravotní stav pojištěnce. Zákonu by rovněž odporovala změna druhu péče jen na základě uplynulého časového období, bez ohledu na zdravotní stav.

Dohodnuto bylo, že písemné návrhy budou předloženy do 13. 7. 2012 a další jednání o úhradách se uskuteční 24. 7. 2012.

 

 

5.6.2012

Vývoj výběru pojistného v letech 2008 – 2012 (kumulovaně v %)

 

období

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012
(v mld. Kč)

leden

88,97

95,25

101,75

149,46

24,385

únor

98,77

98,97

101,88

127,74

44,403

březen

98,76

98,24

102,92

115,86

60,947

duben

99,77

98,20

100,60

113,66

79,019

květen

99,19

99,82

102,30

112,08

98,430

červen

99,97

100,25

102,77

   

červenec

99,94

99,86

101,31

   

srpen

100,08

100,63

102,33

   

září

99,84

101,42

101,36

   

říjen

99,43

100,74

102,29

   

listopad

100,55

101,19

102,27

   

prosinec

99,95

101,88

101,35

   

 

 

4.6.2012

Nejčastější nepravdy, kterými se odůvodňuje potřeba tzv. optimalizace lůžkové sítě v ČR


Nepravda 1.
O nadbytku nemocnic a nemocničních lůžek v ČR
Zavádějící srovnání s průměry EU. Jsme středoevropská země a sneseme srovnání se zeměmi středoevropského prostoru, kde má zdravotnictví společné tradice a společně se rozvíjelo.
Nelze srovnávat
- Španělsko, Portugalsko – iberský systém zdravotnictví, moderní nemocnice se rozvíjely až v 2. polovině 20. století
- Itálie až v 60. a 70. letech minulého století doháněla Československo masovou výstavbou nemocnic na jihu země
- severské země – specifika hustoty osídlení a vzdáleností, nelze srovnávat se střední Evropou
- Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ale i Řecko a Kypr – jiná úroveň historicky
- o donedávna sovětských Estonsku, Lotyšsku a Litvě ani nemluvě
Co to je tedy průměr EU?
Naproti tomu Německo – přes 2 tis. nemocnic – 35 tis. obyvatel na jednu nemocnici, v ČR nás 55 tis.
Rakousko na 8 mil. obyvatel 272 nemocnic, ČR na 10,5 mil. obyvatel 191 nemocnic.
Ještě větší rozdíly jsou ve struktuře nemocnic: Rakousko má 3 fakultní nemocnice, v ČR je jich nominálně 10 a fakticky 12.
Rakousko má 167 nemocnic do 200 lůžek, v ČR je jich jen 95. Důvod převahy malých nemocnic v Rakousku – péče v malých nemocnicích je nejlevnější.
V nejmenších nemocnicích má Rakousko 62 % lůžek, v ČR 16 %.
Pokud by se tedy měly rušit nemocnice – je jasné, které. Nedávno AČMN vyzvala ministra Hegera, aby šel příkladem a skutečně zrušil alespoň 1 fakultní nemocnici. Odpověď byla – nezruší se nic.

celý text

 

 

4.6.2012

Stanovisko Rady AČMN k záměru zvýšit regulační poplatky za poskytnutí specializované ambulantní péče

text stanoviska

 

 

30.5.2012

Místopředseda AČMN L. Velev v diskusi s ministrem L. Hegerem, E. Wagnerovou a M. Zemanem
o příplatcích za lékaře

Na otázky týkající se ceníků konkrétních lékařů v Radiožurnále odpovídali ministr zdravotnictví Leoš Heger, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev a ředitel FNKV Marek Zeman.

celý rozhovor - www.tribune.cz

 

 

29.5.2012

Dlouhodobá péče v evropském kontextu

Legislativní radou vlády pro závažné právní chyby neprošel návrh věcného záměru zákona o dlouhodobé péči, zpracovaný MPSV a podporovaný MZ. Zdravotnictví se dotýkal především tím, že počítal s přesunem cca 26 tisíc pacientů LDN a dalších zařízení následné péče z režimu péče hrazené zdravotními pojišťovnami do přebyrokratizovaného systému dlouhodobé sociální péče, kde orgány Úřadu práce (!) by měly rozhodovat o zařazení do systému dlouhodobé péče a kde by si současní pacienti měli péči hradit tak, jak to je již v ostatních zařízeních sociální péče. Při částce přesahující průměrný důchod by se tak dostali do situace, kdy by neměli prostředky na udržení dosavadního bydlení a navždy by se stali „bezdomovci“ systému dlouhodobé péče.
V této souvislosti zveřejňujeme článek místopředsedy AČMN MUDr. Ing. Petra Fialy o pojetí dlouhodobé péče v evropských zemích. Přikládáme návrh věcného záměru zákona o dlouhodobé péči připravený pro ČR.

článek místopředsedy AČMN

návrh věcného záměru zákona o dlouhodobé péči

 

 

28.5.2012

Rušení nemocnic – džin vypuštěný z láhve.
Kdo vlastně a jak řídí české zdravotnictví? Memorandy?

„Pojišťovny přišly s konkrétním plánem, jak zeštíhlit pražské špitály. Ministerstvo zdravotnictví se ale zlobí, že nebylo k jednáním přizváno.

Dohody skřípou

I když Praha je první na řadě, plán, jak zeštíhlit české nemocnice, již má pevné obrysy po celé zemi.“ (?!) „Zdravotní pojišťovny dokonce tvrdí, že se třemi čtvrtinami z nich se již domluvily, v jaké struktuře péče budou fungovat od roku 2013. V metropoli zatím ale dohody skřípou.
Pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví se navzájem obviňují z nespolupráce. Resort je totiž zřizovatelem naprosté většiny pražských nemocnic a tvrdí, že nebyl přizván pojišťovnami k jednání o jejich konečné podobě. „S principem a kritérii zdravotních pojišťoven souhlasím, nikoli však s jejich postupem,“ zdůrazňuje náměstek ministra Petr Nosek.
Naopak představitelé zdravotních pojišťoven tvrdí, že na jednání zvali ministerské zástupce mnohokrát, ale ti se neráčili dostavit.

Rozhodne se na poslední chvíli?

Jak je vidět, jednání zdaleka nedospěla ke konci. Přitom čas se krátí. Nemluvě o znechucení ministerstva zdravotnictví, které vystupuje jako faktický vlastník velkých pražských nemocnic. „Postup pojišťoven měl být jiný. Nemůžou si myslet, že nám přinesou omašličkované konkrétní dohody se zdravotnickými zařízeními. Tvrzení o konkrétních krocích musejí být podložena čísly,“ zdůrazňuje náměstek Nosek. Nezpochybňuje, že redukce musí dopadnout v plné míře i na fakultní nemocnice.

Resort zdravotnictví nyní bude žádat, aby pojišťovny pozastavily aktivní jednání s nemocnicemi, na což již byla důrazně upozorněna Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nejprve chce sestavit společné memorandum, v němž budou konkrétně vymezena technická, ekonomická a odborná kritéria, dle nichž se bude síť restrukturalizovat, a formulována dohoda o společném postupu a načasování kroků.“

celý text článku - www.zdn.cz 

15.5.2012

Aktuálně.cz zjistilo, proč jen některé nemocnice mají na zvýšení platů zdravotníků

Před dnešním jednáním odborářů a nemocnic s předsedou vlády o tom, zda a které nemocnice mohou zvýšit platy zdravotníkům, přišlo Aktuálně.cz se zajímavým zjištěním. Že úhrady nemocnicím jako celku každým rokem rostly, ale ve skutečnosti rostly jen některým nemocnicím, jiným úhrady stagnovaly a dalším klesaly.

Čísla o tom, co AČMN již roky tvrdila, že se děje od roku 2007, Aktuálně.cz zveřejňuje pro roky 2007 - 2009. V dalších letech přesun nákladné péče do největších nemocnic ještě zesiloval. Jsou všechny důvody předpokládat, že v letech 2010 – 2012 přesun finančních zdrojů do největších nemocnic dále kulminoval.

Tvrzení ministra Hegera, že když na zvýšení platů zdravotníků mají nemocnice přímo řízené ministerstvem, musí mít na toto zvýšení i regionální nemocnice, je ve světle uvedeného - velice mírnými slovy řečeno - eufemismus.

Získali jsme tajný plán VZP: Tak utratila pět miliard - www.aktualne.cz 

14.5.2012

Otevřený dopis Rady AČMN ministrovi zdravotnictví

Sdělovacím prostředkům byl předán otevřený dopis ministrovi zdravotnictví.

AČMN v něm odmítá tendenci ke kriminalizaci nemocnic, kterou je zastírána skutečnost, že stát nesplnil svůj závazek zvýšit v roce 2012 platy zdravotnickým pracovníkům.

Místo slibovaného zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven na tyto platy byly nemocnicím v roce 2012 úhrady dokonce sníženy. A to na návrh ministra zdravotnictví rozhodnutím vlády ze dne 1.2.2012, kterým bylo poslanecké sněmovně doporučeno schválit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven.

Poslanecká sněmovna dne 3.5.2012 zdravotně pojistné plány včetně snížených úhrad nemocnicím pro rok 2012 těsnou většinou koaličních poslanců schválila.

Otevřený dopis byl zaslán i předsedovi Vlády ČR P. Nečasovi v návaznosti na jeho zítřejší jednání s představiteli odborových organizací o platech zdravotníků.

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví 

14.5.2012

Snížení úhrad nemocnicím v roce 2012 schváleno poslaneckou sněmovnou

Dne 3. 5. 2012 schválila poslanecká sněmovna návrh zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012, které mimo jiné stanoví snížení nákladů na zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích na 98 % skutečnosti z roku 2011.

Návrh byl sněmovně předložen na návrh Vlády ČR, která jej schválila 1. 2. 20012 na návrh ministra zdravotnictví. Protože úhradová vyhláška na rok 2012 nestanoví výši předběžných úhrad nemocnicím pro tento rok, schválené zdravotně pojistné plány jsou jedinou normou, která stanoví tyto úhrady.

Tvrzení ministra L. Hegera, že nemocnicím byly pro zvýšení platů zdravotníků v roce 2012 zvýšeny úhrady od zdravotních pojišťoven, se tak stává zcela irelevantním.

Návrhy zdravotně pojistných plánů byly prohlasovány většinou 5 koaličních poslanců. Pro zajímavost lze uvést, že poslanec P. Nečas se hlasování zdržel.

 

 

9.5.2012

AČMN žádá Vládu ČR, aby převzala odpovědnost za rušení nemocnic

Rada AČMN se dopisem odeslaným dne 3. 5. 2012 obrátila na Vládu ČR. Na základě usnesení Shromáždění delegátů AČMN ze dne 3. 4. 2012 je vláda vyzývána, aby převzala odpovědnost za rušení nemocnic nebo ujistila občany, že k němu nedojde.

Dopis byl zaslán předsedovi a všem členům vlády.

Podle reakce vlády se AČMN v této věci obrátí na Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR.

Dopis Vládě ČR

 

 

4.5.2012

Podle ministerstva se nemocnice asi ruší samy

Další rána pro pacienty: zánik hrozí i roudnické nemocnici

Po žatecké ohrožují úsporné plány státu a pojišťoven nově i soukromou Podřipskou nemocnici v Roudnici. Znamenalo by to potíže pro 50 tisíc lidí. Majitelé do modernizace přitom jen nedávno dali desítky milionů.
Přijde 50 tisíc lidí z Roudnicka o svou nemocnici? Pokud vedení soukromé Podřipské nemocnice s poliklinikou nepřesvědčí Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, aby změnila názor, může se to na konci roku stát. Vedle Žatce to je druhé zařízení v kraji, kde chce pojišťovna šetřit na lékařské péči.

celý článek - www.tribune.cz

 

Dalších 1 305 podpisů proti zrušení Rokycanské nemocnice

AČMN obdržela z Rokycanska dalších 1 305 podpisů „Antimemoranda“ proti rušení nemocnic. Celkem jen z Rokycanska výzvu podepsalo 6 503 občanů.

Svůj podpis vedle Města Rokycany připojilo i Město Radnice.

 

Nejsou lůžka, slyší pacienti. Pojišťovny chtějí rušit další

Duben skončil. Zdravotní pojišťovny slibovaly, že bude jasné, kolik a kterých postelí zmizí z moravskoslezských nemocnic. Na stole měla být hlavně dohoda s Moravskoslezským krajem. Jenže není. Mnozí zdravotníci, pacienti, ale i radní měst, v nichž nemocnice sídlí, tak musejí dál žít v nejistotě. Jak dlouho ještě a proč?

celý článek - www.tribune.cz

 

 

4.5.2012

Kdo tedy ruší nemocnice? Kdo nese odpovědnost za to, co se děje ve zdravotnictví?

Kdo podepsal se zdravotními pojišťovnami Memorandum o vypovězení smluv nemocnicím? Kdo vyhlásil za potřebné snížit počet lůžek v nemocnicích o 10 tisíc? Kdo dává volnou ruku zdravotním pojišťovnám, aby zredukovaly síť nemocnic?

 

 

4.5.2012

Reakce MZ na výzvu AČMN

"Ministerstvo nebude rušit žádné nemocnice. Nový způsob plateb za diagnózu DRG zajistí peníze nemocnicím, které pacienti navštěvují. Naopak nemocnice, kam pacienti neradi nebo málo chodí, nedostanou peníze jen za to, že existují." (tiskový mluvčí MZ pro ČTK)

 

 

3.5.2012

 

Veřejná výzva

Rady
Asociace českých a moravských nemocnic

ministrovi zdravotnictví

k rušení nemocnic

 

Rada AČMN je názoru, že pokud Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno o potřebě snížit počet nemocnic v ČR, že by mělo jít příkladem a jako první krok fakticky zrušit alespoň jednu velkou nemocnici přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví.

Rada AČMN dne 26.4.2012

Výzva byla zaslána ministrovi zdravotnictví, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, hejtmanům, Asociaci krajů ČR, odborovým a dalším organizacím a institucím ve zdravotnictví, jakož i sdělovacím prostředkům.

AČMN v ní reaguje na skutečnost, že bezhlavá politika škrtů ve zdravotnictví vyúsťuje v rušení malých a středních nemocnic. Nejde přitom o úspory, neboť tyto nemocnice základní péči poskytují nejlevněji.

Před občany je zatajováno, že na počet obyvatel je v ČR méně nemocnic, než např. v Německu, Rakousku, Francii nebo Švýcarsku.

Že v osmimilionovém Rakousku je 272 nemocnic, kdežto v ČR pouze 189.

Že v Rakousku je v nejmenších nemocnicích čtyřnásobný počet lůžek, než v ČR.

Naopak v Rakousku je čtyřikrát méně fakultních nemocnic než v ČR. V Rakousku jsou jen 3 fakultní nemocnice, kdežto v ČR je jich nominálně 10 a fakticky 12.

 

 

26.4.2012

ANTIMEMORANDUM proti rušení nemocnic
Dalších 5 198 podpisů občanů jen z Rokycan a okolí

Ve dnech 26.3. – 15.4. 2012 proběhla v Rokycanech podpisová akce na podporu zachování základní zdravotnické péče v Rokycanské nemocnici a.s. Touto akcí se město Rokycany připojilo k „ANTIMEMORANDU“ AČMN a dalších zdravotnických organizací proti rušení nemocnic. 4 696 občanů Rokycan a okolí tak vyjádřilo nesouhlas se záměrem VZP ČR a dalších zdravotních pojišťoven zrušit v Rokycanské nemocnici gynekologicko-porodnické a dětské oddělení.

Svůj podpis připojilo i dalších 502 občanů z okolních obcí.

Leták za zachování Rokycanské nemocnice

Zatím byly jen AČMN předány podpisové archy s podpisy 26 měst a obcí a 10 268 podpisů občanů.

(Text ANTIMEMORANDA a přehledy signatářů níže 2.3.2012)

 

 

25.4.2012

Náměstek Nosek si říká o trestní oznámení pro pomluvu

"Nemocnice žádná data neposkytly. Může to znamenat jediné - peníze mají, ale bojí se, že by se mohly najít černé díry v jejich hospodaření, nebo chtějí peníze využít na něco jiného než na platy," řekl ČTK ekonomický náměstek Petr Nosek.

celý článek - www.tribune.cz

 

 

25.4.2012

Výběr pojistného v roce 2012


Vyběr pojistného za leden - duben 2012: 113,66 %

 

období

kumulovaně v mld. Kč

kumulovaně v % 2012/2011

leden

24,385

149,46

únor

44,403

127,74

březen

60,947

115,86

duben

79,01

113,66

 

 

20.4.2012

Ani největší nemocnice v ČR nemá na zvýšení platů


Krajská zdravotní a.s. Ústeckého kraje byla jedinou nemocnicí, kde měla proběhnout kontrola projektovaných úhrad, efektivnosti a investic podle představ Ministerstva zdravotnictví. Je zřejmé, že neproběhla. Přítomnému ministrovi zdravotnictví vedení nemocnice dokladovalo, že peníze na platy nepřišly.

článek - www.tribune.cz

 

 

18.4.2012

Zatím jediný materiál MZ k redukci lůžek


AČMN od MZ obdržela prezentaci k redukci lůžek, kterou na jednání Rady poskytovatelů představil náměstek ministra Ing. Nosek. Jde o zatím druhý materiál k problému rušení nemocnic, který AČMN obdržela. První byl určen pro zasedání správní rady VZP ČR dne 26.3.2012 a byl získán zcela neoficiálně (zveřejněn níže 26.3.2012).

Diskusi k tématu otevřel ministr L. Heger. Poděkoval přítomným a omluvil se z důvodu dalších pracovních povinností z účasti na jednání k dalším bodům programu. Projednávání bodu bylo ukončeno bez diskuse.

Ponecháváme čtenářům, aby sami posoudili kvalitu uvedeného materiálu, jeho odbornou úroveň, argumentaci včetně číselných řad a mezinárodních srovnání, jakož i neotřesitelnou logiku uvedeného závěru.

Prezentace MZ - Redukce lůžek

 

 

18.4.2012

AČMN se v souvislosti se snahou o rušení nemocnic obrací na odborné společnosti ČLS JEP


Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se při realizaci svých záměrů omezit péči v malých a středních nemocnicích odvolává na stanoviska jednotlivých odborných společností ČLS JEP. Přímo tak činí v materiálu „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“, který byl předložen jednání správní rady VZP ČR dne 26. 3. 2012. Na stanoviska odborných společností se zde odvolává při stanovení minimálního počtu klíčových zdravotních výkonů v jednotlivých oborech, minimálního počtu porodů, spádovosti lůžkových zdravotnických zařízení, počtu lůžek na 100 tis. obyvatel, podmínek pro rušení lůžkových oddělení a u dalších kritérií restrukturalizace nemocniční péče.

Stanoviska odborných společností, na které se VZP ČR odvolává, nejsou veřejně dostupná. Navíc se objevily pochybnosti, zda orgány příslušných odborných společností uvedená doporučení skutečně projednaly a předaly VZP ČR jako svá oficiální stanoviska.

Proto se AČMN dopisem obrátila na předsedy odborných společností chirurgické, internistické, gynekologické a porodnické, neurologické, urologické, ortopedicko – protetické, pediatrické, infekčního lékařství, dermatovenerologické, pneumologické, otorinolaryngologie a oftalmologické.

Požádala je o jednání, na nichž by se odborníci z nemocnic AČMN seznámili se stanovisky údajně předanými VZP a také s odbornými argumenty pro přijetí VZP uváděných kritérií a doporučení.

 

 

18.4.2012

Další kritika na postup ministra Hegera

Vážený pane ministře,
my, zástupci soukromých lékařů v Radě poskytovatelů (Vašem poradním orgánu), Vám dáváme tímto najevo náš ostrý protest proti postupu, jaký jste v posledních dnech zvolil při oznamování plánů dalších změn českého zdravotnictví.
Tyto nové záměry jste mediím oznámil na tiskové konferenci 12.4.2012. Bylo tak učiněno bez toho, že by byly předtím projednané odbornou veřejností včetně Rady poskytovatelů, ačkoli tato zasedala 10.4.2012, tj. pouhé dva dny před Vaším setkáním s medii. Nemalá část navržených změn by se přitom měla dotknout zdravotnických zařízení, jež v Radě poskytovatelů zastupujeme.

celý text otevřeného dopisu ministrovi

 

 

17.4.2012

Návrhy ministerstva na další zvýšení regulačních poplatků narážejí na odpor i u zdravotníků

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR přijala rozsáhlé stanovisko, v němž zpochybňuje odůvodněnost návrhu zvýšit regulační poplatky u ambulantních specialistů při návštěvě pacienta bez doporučení praktického lékaře.

Problém se však nedotýká pouze ambulantních specialistů. Značná část ambulantní specializované péče je poskytována rovněž v nemocnicích. Tím se jeho závažnost ještě zvyšuje.

Nelze si například představit, že by se téměř sedminásobné zvýšení regulačních poplatků nedotýkalo ambulantní specializované péče poskytované v nemocnicích. Tím by ve výši různých regulačních poplatků vznikly značné disproporce. Poplatek za návštěvu ambulance by se rovnal poplatku za dva dny hospitalizace. Nebo téměř dvěma návštěvám pohotovosti. Opakovaná návštěva ambulance například při nezbytné kontrole zdravotního stavu by byla také bez doporučení praktického lékaře a tudíž stejně zpoplatněna.

Zvýšený regulační poplatek za návštěvu ambulance v nemocnici nebo mimo ni by nutně vedl k přesunu pacientů do doby ústavní pohotovostní služby večer, v noci, o víkendech a svátcích, kdy je regulační poplatek za pohotovost ani ne poloviční. To by vedlo k neúměrnému zatížení nemocnic.

Nerovná výše poplatků by vytvářela tendenci k jejich dalšímu zvyšování za pohotovost i za hospitalizaci.

Ambulantní péče v nemocnicích, která je pro občany mimo běžnou ordinační dobu v terénních ambulancích jedinou alternativou, by se pro sociálně slabší vrstvy stávala nedostupnou.

Proto se touto otázkou bude zabývat Rada AČMN na svém zasedání 26.4.2012.

Stanovisko Rady SAS

 

 

 

11.4.2012

Jako kolovrátek

Náměstek Petr Nosek ČTK řekl, že ministerstvo oslovilo všechny nemocnice, nechtěly poskytnout data. "Ministerstvo kontroly nesabotuje, je vstřícné. V memorandu je závazek lékařů o zvyšování efektivnosti, nemocnice si ale nechtěly dát růst efektivnosti zkontrolovat." (Medical Tribune CZ 11.4.2012)

Opět nepravda na nepravdu. V „Memorandu“ nic o závazku lékařů zvyšovat efektivnost není. Uvádí se v něm jen, že S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat lékaře zvýšen v r. 2012 o 10%.“

Zvyšování efektivity zdravotnického systému není závazek lékařů. Naopak je to povinnost Ministerstva zdravotnictví. V „Memorandu“ není nic ani o efektivnosti nemocnic. Co je to efektivnost nemocnic, se na jednání MZ s odboráři a asociacemi nemocnic více než hodinu diskutovalo bez schopnosti učinit jakýkoli závěr.

Co by tedy ministerstvo chtělo kontrolovat? Efektivnost nemocnic nestátních, dokonce soukromých? Ústava ČR umožňuje ministerstvům činit pouze to, k čemu je výslovně opravňuje zákon. Jakákoli kontrola „efektivnosti“ nestátních nemocnic by byla nad rámec zákona, by bylo vyhazování peněz daňových poplatníků.

Jak daleko je ministerstvo ochotno zajít, aby zakrylo, že nesplnilo svůj závazek dát prostředky navíc na zvýšení mezd zdravotnických pracovníků?

Z memoranda mezi MZ a LOK-SČL

 

 

 

10.4.2012
VZP by spíše měla žalovat sama sebe

VZP ve stanovisku ředitelky Odboru komunikace k článku na www.aktualne.cz „Padesáti nemocnicím hrozí úplná likvidace. Tady jsou“ uvádí:

"Ke strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče Správní rada VZP ČR NESCHVÁLILA ŽÁDNÝ materiál, ze kterého by vyplynulo, že VZP bude rušit nějakou nemocnici. Proto tímto k článku pana Holuba uvádím, že nevíme, odkud čerpá své maniakální představy. Uvedený server budeme žalovat o náhradu škody, která vzniká tím, že jsou zveřejňovány ničím nepodložené zprávy, které nás ekonomicky poškozují, což doložíme a vyčíslíme. Podáme zároveň trestní oznámení za šíření poplašné zprávy."

K tomu lze jen uvést, že to nebyla redakce Aktuálně.cz, která si vymyslela zrušení 10 000 akutních lůžek. Tato redakce nevypověděla smlouvy všem nemocnicím v celé ČR. Ne na jednání redakce, ale správní rady VZP byl předložen materiál „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“, v němž jsou uvedena kritéria, podle kterých by VZP měla uzavírat nové smlouvy s nemocnicemi.

Podle připomínek z nemocnic AČMN, které níže uvádíme (viz 10.4.2012 a 26.3.2012), jsou z odborného hlediska spíše kritéria navrhovaná VZP „maniakální“. Redakce Aktuálně.cz neučinila nic jiného, než ukázala, jak by vypadalo uvedení těchto kritérií do praxe.

Nicméně za ujištění VZP, že nebude rušit jakoukoli nemocnici, děkujeme.

Reakce VZP na informace o údajně chystané likvidaci nemocnic

 

 

 

10.4.2012
Další připomínky nemocnic AČMN k materiálu VZP „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“

 

Další připomínky nemocnic (předcházející připomínky 26.3.2012)

 6.4. 2012
Padesáti nemocnicím hrozí úplná likvidace.
Tady jsou

Od ledna 2013 bude utlumeno, případně úplně zrušeno padesát tuzemských nemocnic. O svá zařízení přijde dokonce dvanáct okresních měst, včetně Kutné Hory, Chebu a Děčína.

celý článek - www.aktuálně.cz

seznamy nemocnic - www.aktuálně.cz

Poznámka redakce:
Potvrzujeme správnost použití kritérií VZP ČR redakcí Aktuálně.cz pro případný osud nemocnic. AČMN však nebude potvrzovat informace o záměru zrušení té které konkrétní nemocnice, neboť již toto by znamenalo její přímé ohrožení.
Případné dotazy proto adresujte na ministra zdravotnictví L. Hegera, předsedu správní rady VZP ČR M. Šnajdra nebo na ředitele VZP P. Horáka.

 

 

 

5.4.2012

Proto se musí rušit malé nemocnice

Ministr zdravotnictví L. Heger o velkých pražských nemocnicích:
„Zařízení neumějí poskytovat efektivně banální péči. I proto je Praha jediný kraj, kde záchranka mívá problém s předáním pacienta do nemocnice.“

O síti nemocnic rozhodnou podle Hegera také pacienti - www.tribune.cz

4.4.2012
Informace o volebním Shromáždění delegátů AČMN

Dne 3. 4. 2012 se v Praze sešlo Shromáždění delegátů AČMN, které zvolilo své ústřední orgány. Předsedou AČMN byl opětovně zvolen MUDr. Eduard Sohlich.
Výtah z přednesené zprávy o činnosti Rady AČMN a přijaté usnesení přikládáme.
V rozsáhlé diskusi byla podpořena dosavadní orientace AČMN a postup jejích orgánů. Diskutující vyjma jednoho podpořili postup Rady AČMN při řešení otázky zvýšení platů a mezd v nemocnicích a odmítli snahy o restrukturalizaci nemocnic způsobem vedoucím ke zrušení mnoha z nich.
Nově zvolené orgány AČMN dostaly od delegátů mandát k daleko důraznějšímu a tvrdšímu prosazování názorů a zájmů nemocnic AČMN.
Z hostů v diskusi vystoupili předsedkyně OSZSP ČR D. Žitníková, předseda LOK- SČL M. Engel a zástupce AKN J. Civín, kteří ocenili spolupráci s AČMN. Věcné a konstruktivní bylo vystoupení předsedy SZP ČR J. Gajdáčka. Ministr zdravotnictví se na jednání omluvil. Již druhého vrcholného zasedání AČMN se neúčastnil nikdo z Ministerstva zdravotnictví. Poprvé se přes pozvání nezúčastnil ani zástupce VZP ČR.

Ze zprávy o činnosti Rady AČMN

Usnesení Shromáždění delegátů AČMN

Vládou schválené úhrady nemocnicím ve zdravotně pojistných plánech pojišťoven na rok 2012

 

 

 

3.4.2012
Tisková zpráva ze Shromáždění delegátů AČMN

Shromáždění delegátů AČMN, které se dnes konalo v Praze konstatovalo, že úhradová vyhláška pro rok 2012 přinesla snížení úhrad nemocnicím. Že toto snížení není náhodné, neboť na návrh ministra zdravotnictví L. Hegera vláda dne 1.2. 2012 schválila snížení úhrad nemocnicím na pouhých 98,5 % roku 2011.

Dále Shromáždění delegátů odmítlo restrukturalizaci nemocniční péče a rušení nemocnic založené na nepodložených, účelových a odborně nezdůvodněných kritérií.

Zdůraznilo, že o tak závažné věci, jako je rušení regionálních nemocnic, nerozhodl žádný ústavní orgán a proto jde o jednání, za které nikdo nenese odpovědnost občanům ČR.

Z toho důvodu rozhodlo Shromáždění delegátů AČMN požádat Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR, aby záměry rušení nemocnic projednaly.

 

 

 

2.4.2012
Peníze na platy v nemocnicích evidentně nejsou!

Tisková zpráva LOK-SČL

 

 

 

29.3.2012
K situaci nemocnic v ČR

Prezentace místopředsedy AČMN

 28.3.2012
Jednání odborových organizací a asociací nemocnic na MZ
o kontrole možností regionálních nemocnic zvýšit platy zdravotníků skončilo neúspěšně

V pořadí třetí jednání k uvedené věci proběhlo včera na MZ. Na pozvání MZ se jej zúčastnili i zástupci zdravotních pojišťoven.
Již v úvodu jednání náměstek ministra Ing. Nosek předložil jedenáctistránkový „Podkladový materiál pro jednání o datové struktuře“. Zástupci odborů a asociací nemocnic namítli, že na posledním jednání bylo dohodnuto, že po odmítnutí prvého návrhu MZ návrh předloží oni.
Předložili svůj návrh, k němuž uvedli, že vychází ze dvou principů. Principu objektivnosti kontroly, kdy při rozdílu zájmů jednotlivých účastníků může objektivnost zaručit pouze kontrola prováděná nezávislou pracovní skupinou složenou ze zástupců všech účastníků. A principu věcnosti kontroly, který podle nich předpokládá kontrolu reálných finančních toků v korunách, zda přišly do nemocnic a zda postačují k navýšení platů.
Po seznámení se s novým návrhem MZ zástupci odborů a asociací nemocnic konstatovali, že jde jen o ještě podrobnější rozpracování prvého materiálu MZ rozeslaného formou dopisu ministra nemocnicím, který byl na minulém jednání odmítnut. Namítli, že jen předpokládaný rozsah kontroly je na mnoho měsíců, že nelze ověřovat projektované úhrady, ale pouze reálné úhrady a že pro zhodnocení efektivity péče poskytované v nemocnicích neexistují kritéria ani metodika.
Načež proběhl téměř hodinový výklad, jak měřit matematickými a jinými modely efektivitu poskytované péče, který byl pro většinu účastníků z řad odborů a asociací nemocnic naprosto nesrozumitelný.
Ze strany odborů bylo konstatováno, že představa kontroly ze strany MZ naprosto neodpovídá zadání vyplývajícímu z jednání s premiérem. Zástupci asociací nemocnic sdělili, že nemají mandát souhlasit s návrhem, který jasné a jednoznačné ověření toho, zda nemocnice dostaly zvýšené úhrady na mzdy, odvádí do zcela jiné roviny.
Když zástupci MZ a zdravotních pojišťoven odmítli materiál druhé strany, jednání skončilo bez výsledku.
Pro porovnání přístupu obou stran zveřejňujeme oba předložené návrhy.

Materiál MZ

Materiál asociací nemocnic a odborů Příloha 1 Příloha 2

 28.3.2012
Plán VZP na likvidaci nemocnic narazil.
U měst i lidí

celý článek - www.aktualne.centrum.cz

 

Kam míří reforma nemocnic podle VZP

 

Současný stav

Stav po reformě

   
 

Počet oddělení

Počet lůžek

Maximum oddělení

Minimum lůžek

Chirurgie

127

8068

127

n

Interna

124

9750

100

n

Porodnictví

103

5196

100

n

Pediatrie

88

3188

40

1600

Neurologie

73

2881

73

1700

Ortopedie

71

2763

70

1400

Urologie

56

1539

30

1200

ORL

55

1233

50

1000

Plicní

42

1348

42

840

Oční

41

741

25

500

Kožní

33

704

33

660

Zdroj: Dokument VZP a propočet Aktuálně.cz

 

 

 

26.3.2012
Materiál pro dnešní jednání správní rady VZP:
„Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“

VZP spolu s dalšími zdravotními pojišťovnami po vypovězení smluv nemocnicím už měsíce vyjednávají o nových smlouvách. Stále nebylo jasné, na základě jakých kritérií chtějí omezovat péči jednotlivých oddělení i celých nemocnic. Kromě některých detailů uniklých do médií nebyl znám žádný materiál, natož analýza, podle kterých by zdravotní pojišťovny chtěly postupovat.

Až dnes, na základě žádosti některých členů, bude správní rada takový materiál projednávat. Připravován byl zřejmě ve velké tajnosti. Přesto se AČMN jeho podobu podařilo získat a rozeslala jej do nemocnic k připomínkám. Tím se dostal na veřejnost a podnítil i zájem médií.

AČMN nadále odmítá, aby zdravotní pojišťovny rozhodovaly o tom, kde bude nebo nebude nemocnice. A to bez ohledu na stanoviska obcí, měst a krajů a jejich volených orgánů. Narozdíl od nich zdravotní pojišťovny občané nevolili.

Dokument proti rušení nemocnic – tzv. Antimemorandum – podepsalo již 29 měst a obcí a další se připojují.

Zveřejněný dokument VZP svědčí o spěchu, nepromyšlenosti při jeho přípravě a o neprovázanosti jednotlivých kritérií. Potvrzuje tak domněnku o své účelovosti, prostřednictvím definice mnohdy pochybných kritérií pro jednotlivé obory dospět k již dávno vyhlášenému počtu 10 tisíc lůžek, která je třeba zrušit.

Přesto AČMN požádala primáře jednotlivých nemocnic o zaslání názorů na řešení, které VZP zvolila v jednotlivých oborech. Podstatu jejich stanovisek budeme průběžně níže zveřejňovat.

 

Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli

Z názorů a připomínek nemocnic AČMN k materiálu VZP (pokračování 10.4.2012)

 

 

 

22.3.2012
Shromáždění občanů v Rokycanech:
jasné NE rušení nemocnice

Včerejšího setkání občanů se zúčastnili hejtman Plzeňského kraje, krajský radní pro zdravotnictví, starosta a další zastupitelé města Rokycany, vedení Rokycanské nemocnice, z poslanců M. Emmerová, starostové řady obcí a také zástupci AČMN.

Jednání vyjádřilo jednomyslný nesouhlas s omezením péče v Rokycanské nemocnici, kdy zdravotními pojišťovnami prosazované zrušení gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení by nutně vedlo k zániku nemocnice. Účastníky bylo velmi negativně přijato, že přes pozvání všech zdravotních pojišťoven se ani jediná neodvážila obhajovat své záměry před občany.

Hejtman M. Chovanec ve svém vystoupení vyjádřil ochotu se zdravotními pojišťovnami dále jednat, nalézt rozumné kompromisní řešení včetně určitého omezení počtu lůžek. Účastníkům sdělil, že zrušení celých oddělení kraj nepřipustí. Upozornil, že zdravotní pojišťovna, která by toto prosazovala, by také mohla přijít o své pojištěnce.

Diskuse, v níž vystoupili všichni hosté, zástupci nemocnice, starostové i občané ukázala jednoznačnou podporu nemocnici. Rozpaky nad současnou politikou ve zdravotnictví vyvolalo sdělení, že zatímco porodnice v Rokycanech má být rušena pro nižší počet porodů a tím údajně i nižší kvalifikaci lékařů, v den konání shromáždění ministr zdravotnictví sdělil záměr zřizovat tzv. porodní domy úplně bez lékařů.

 

 

 

20.3.2012
"Antimemorandum" jen v Žatci zatím podepsalo 10 tisíc lidí

"Každý podpis je důležitý! Lidé podepisujte!" Tak burcuje nová petice za záchranu žatecké nemocnice veřejnost v Žatci i okolí. Nedávno přitom jedna podpisová akce skončila, lidé v regionu podpořili nemocnici deseti tisíci podpisy. Válka o zdravotnické zařízení ale ještě není u konce, právě naopak, nic není rozhodnuté, proto chtějí lidé v Žatci bojovat dál, vyhrát další bitvu.

Lidé v Žatci vyrážejí do dalšího tvrdého boje za svou nemocnici - www.zdn.cz

 

 

 

15.3.2012
Jednání odborových organizací a asociací nemocnic na MZ
o kontrole možností regionálních nemocnic zvýšit platy zdravotníků

Za účasti 1. náměstka ministra PhDr. M. Ženíška, náměstka Ing. P. Noska, předsedů LOK-SČL, OSZSP ČR a nově i zástupců AČMN a AKN proběhlo 14.3.2012 již druhé jednání k uvedenému tématu.
V úvodu se představitelé odborových organizací distancovali od dopisu ministra ředitelům regionálních nemocnic, který v rozeslané podobě nebyl dohodnut a k jehož textu neměli ani možnost se vyjádřit.
V rozsáhlé diskusi se setkaly dva přístupy. Ze strany odborů a asociací nemocnic snaha kontrolovat to, zda byl splněn slib ministra úhradovou vyhláškou pro rok 2012 navýšit úhrady nemocnicím tak, aby mohly zvýšit platy. Ze strany ministerstva kontrolovat regionální nemocnice a efektivnost jejich hospodaření, zda mají dostatek prostředků na zvýšení platů.
V uvedeném nedošlo k dohodě. Proto byla ustavena pracovní skupina, do níž budou delegováni zástupci MZ, odborových organizací a asociací nemocnic. Počet zástupců jednoho účastníka by neměl přesáhnout dvě osoby.
Pracovní skupina bude svolána příští týden. Na její jednání zástupci odborových organizací a asociací nemocnic připraví návrh předmětu kontroly a postupu při jejím provádění.

 

 

 

13.3. 2012
Skutečné zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven mnohonásobně umožňují splnit státem slíbené zvýšení platů zdravotnických pracovníků

Skutečné zůstatky na účtech k 31.1. 2012 v mld. Kč

VZP 3,416

ZPMV 5,231

ČPZP 2,855

OZP 1,315

VoZP 0,902

RBP 2,280

ZP M-A 2,171

ZPŠ 0,584

Celkem 18,757

Na základě dotazů doplňujeme, že se jedná o zůstatky na běžných účtech základního fondu zdravotního pojištění.

 

 

12.3. 2012
Místo kontroly plnění slibů státu se mají kontrolovat nemocnice

Byl to stát, který se zavázal zvýšit letos platy zdravotníků o 10 % a poté alespoň o 6,25 %. AČMN se veřejným příslibem zavázala, že veškeré navýšení úhrad v roce 2012 použije na zvýšení platů.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že úhradová vyhláška na rok 2012 poskytuje navýšení úhrad nezbytné na zvýšení platů. Mělo by se tedy kontrolovat, zda úhrady nemocnicím byly skutečně navýšeny a o kolik.

Ministr zdravotnictví však zaslal ředitelům regionálních nemocnic dopis, v němž navrhuje kontrolu všeho možného, jen ne konkrétních peněz, které nemocnice v roce 2012 dostaly.

Čísla o lednových úhradách, na těchto stránkách zveřejňovaná AČMN, jsou jednoznačná. Stejně tak to bude u úhrad za únor, za březen atd. Proto je asi nezbytné údaje s nediskutovatelnou výpovědní hodnotou zastřít, zabalit do neověřitelných modelací úhradové vyhlášky, do virtuálního hodnocení efektivity péče poskytované v jednotlivých nemocnicích, do ověření neporovnatelné struktury výdajů jednotlivých nemocnic, do srovnávání nesrovnatelných smluvních podmínek fakultních gigantů a malých a středních nemocnic.

A to všechno bude dělat zcela nestranný a nezúčastněný hodnotící subjekt – ministerstvo, které prostředky na zvýšení platů slíbilo a je obviňováno, že nezajistilo.

Dopis ministra zdravotnictví ředitelům nemocnic

 

 

 

12.3.2012
Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven
(včetně hodnoty cenných papírů) k 31. 12. 2012
jsou plánovány ve výši 11,394 mld. Kč


Ve zprávě projednané vládou se uvádí tato částka s meziročním poklesem o 3,538 mld. Kč. Znamená to, že k 31. 12. 2011 byly zůstatky na účtech výši 14,932 mld. Kč.

(Viz. Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 na základě vyhodnocení údajů ZPP 2012 činných zdravotních pojišťoven působících na území ČR, str. 5 a násl.)

 

 

 

12.3.2012
Důkaz, že tvrzení o navýšení úhrad nemocnicím v roce 2012 není myšleno vážně:
zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2012 schválené vládou dne 1. února 2012

Tvrzení ministra L. Hegera, že úhradová vyhláška na rok 2012 nemocnicím navýší úhrady tak, aby bylo na zvýšení platů slíbené zdravotníkům státem, popírají zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven schválené vládou a předložené ke schválení poslanecké sněmovně.

Ministr v prosinci 2011 podepsal úhradovou vyhlášku, která je předmětem sporu s nemocnicemi a odbory, zda navýšení úhrad pro rok 2012 není pouze virtuální a zda umožní alespoň 6,25 % zvýšení platů. V lednu 2012 ten samý ministr svým podpisem předložil vládě ke schválení zdravotně pojistné plány pojišťoven na ten samý rok 2012, podle nichž se úhrady nemocnicím v roce 2012 proti roku 2011 sníží.

 

Plánované náklady 2012/2011 v %

Nemocnice

98,6

Odborné léčebné ústavy

97,0

LDN

97,1

Ošetřovatelská lůžka

99,1

Hospicová péče

97,0

Plánovaná čísla v souhrnu téměř přesně odpovídají skutečným úhradám za měsíc leden, jak vyplývají z průběžně zveřejňovaných údajů z nemocnic AČMN.

(Zdravotně pojistné plány, hodnocení vlády a její usnesení zveřejňujeme v rubrice Dokumenty – Zdravotní pojišťovny.)

 9.3. 2012
Dopis AČMN ministrovi zdravotnictví

Na základě usnesení Rady AČMN byl dne 7.3. 2012 ministrovi zdravotnictví zaslán následující dopis. Shodné dopisy byly zaslány též předsedovi AKN, předsedkyni OSZSP ČR a předsedovi LOK-SČL.

Dopis ministrovi

 

 

7.3.2012
Usnesení Rady AČMN ze dne 6. 3. 2012

 1. AČMN v minulosti opakovaně potvrdila, že veškeré finanční prostředky, které stát zajistí v souvislosti s memorandy s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky, nemocnice dají do platů a mezd. Toto učinila v roce 2011 a potvrzuje i v současnosti.

 2. Zároveň je však nucena konstatovat, že na rozdíl od roku 2011, kdy úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví bylo zajištěno navýšení úhrad nemocnicím na zvýšení platů lékařů i sester, úhradová vyhláška pro rok 2012 nezajistila ani minimální navýšení zálohových plateb nemocnicím.
  Přes opakovanou žádost AČMN ministrovi zdravotnictví o stanovení nezbytné výše předběžných úhrad nemocnicím pro rok 2012 přímo v úhradové vyhlášce ministerstvo nechalo při jejich stanovení naprostou volnost zdravotním pojišťovnám.

 3. Důsledkem takto pojaté vyhlášky je skutečnost, že lednové úhrady (zálohy) od zdravotních pojišťoven nemocnicím AČMN až na ojedinělé výjimky nedosáhly ani průměrné měsíční výše úhrad roku 2011. Prokazujete to přehled o výši lednových záloh nemocnicím AČMN podle jednotlivých pojišťoven a krajů, zveřejněný a průběžně aktualizovaný na www.acmn.cz.

 4. Přesto Rada AČMN vyjadřuje ochotu podílet se na kontrole, zda v roce 2012 dochází ke zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven, umožňujících zvýšení platů. Aby byla zajištěna objektivnost této kontroly, navrhuje vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, odborových organizací a asociací nemocnic, která by stanovila rozsah a způsob provádění této kontroly. Ukládá předsedovi AČMN, aby se s tímto návrhem obrátil na ministra zdravotnictví a další navrhované účastníky.

 5. Zatím AČMN musí odmítnout opakované vyjádření ministra zdravotnictví L. Hegera, že nemocnice finanční prostředky na zvýšení platů dostaly. Za vysloveně nepravdivé považuje tvrzení ministra, že příčinou nezvýšení platů je neochota ředitelů nemocnic k tomuto kroku.

 6. Důrazně proto žádá ministra zdravotnictví, aby buď novelou úhradové vyhlášky stanovil zvýšení předběžných úhrad (záloh) nemocnicím pro rok 2012 ve výši nezbytné pro zvýšení platů. Nebo v případě, že finanční situace zdravotních pojišťoven takový krok neumožňuje, tuto situaci veřejně přiznal a nesvaloval neplnění závazků státu na někoho jiného.

 7. Rada AČMN ukládá předsedovi AČMN, aby ve smyslu výše uvedeného jednal s ministrem zdravotnictví.

 8. Pro případ, že by jednání s ministrem nevedla ani k novele vyhlášky zvyšující úhrady (předběžné úhrady) nemocnicím již v roce 2012, ani k uznání nemožnosti úhrady zvýšit a tomu odpovídajícímu hledání nové dohody s odborovými organizacemi ve zdravotnictví, ukládá přestavitelům AČMN obrátit se na předsedu vlády.

 

 

 

Platy v nemocnicích:
Dostávají nemocnice v roce 2012 skutečně vyšší úhrady, jak tvrdí ministr L. Heger?

Uvádíme výši úhrad (záloh) za měsíc leden 2012 v procentech proti průměrné měsíční úhradě v roce 2011 (údaje postupně doplňujeme, jak přicházejí z nemocnic).

Stav ke dni 7.3.2012

VZP ČR 98,27 % *)

ZPMV ČR 98,96 %

ČPZP 93,08 %

VoZP 95,06 %

OZP 95,57 %

ZP M-A 98,87 %

RBP 97,94 %

ZP Škoda 101,50 %

*) 1 % VZP představuje cca 2 % všech ostatních pojišťoven dohromady

 

Výše lednových záloh nemocnicím AČMN podle pojišťoven a krajů - akutní péče


Zařízení následné péče – 101 % úhrady roku 2011
99 % úhrady roku 2010

Ze samostatných zařízení následné péče (celkem 36) je 31 hrazeno podle vyhlášky paušální sazbou za OD ve výši 103 % paušální sazby v roce 2010. A to bez navýšení na platy lékařů a sester - v průměru 4 % úhrady.

 2.3.2012
Výběr pojistného v roce 2012

Výběr pojistného za leden - únor 2012: 127,74 %

období kumulovaně v mld. Kč kumulovaně v % 2012/2011
leden 24,385 149,46
únor 44,403 127,74

 

 

 

2.3.2012

(ANTI)MEMORANDUM
K ZÁMĚRU
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ RUŠIT NEMOCNICE A JEJICH ČÁSTI

 

Celý text Antimemoranda s jeho signatáři

Ke stažení:

"Antimemorandum"
Podpisový arch - právnické osoby

Podpisový arch - fyzické osoby

„Antimemorandum“ a v něm navržený postup můžete také podpořit elektronicky sdělením na adresu acmn@volny.cz.

 

 

 

22.2.2012
Nemocnice v ČR nejsou ani zdaleka jen státní nebo krajské

Do podivné roviny přetahování mezi ministerstvem a kraji se stočil spor o to, kdo má nařídit nemocnicím zvýšení platů. Ministr L. Heger v rozhovoru pro Radiožurnál (www.tribune.cz) řekl:

Tak, my jsme postupovali úplně přesně stejně jako loni, kdy jsme dali slib, že platy porostou a loni samozřejmě hned první měsíc po tom, co se ta jednání uzavřela, ty platy ještě nebyly usazené, ale rostly nakonec jak v nemocnicích ministerských, tak v krajských protože hejtmani splnili svůj slib, že pokud se s odboráři dohodneme, tak budou kopírovat ty naše příkazy přímo řízeným organizacím, aby ředitelé přidali. Letos si to nějak na krajích rozmysleli a zatímco my jsem přidali 6,5 % to je sice méně než těch letos slíbených 10 % zatím pro tohle to pololetí, tak na krajích nepřidali ani desetinu procenta a ani v jednom kraji. Takže je to takové zvláštní a myslím si, že ty kraje prostě přidat letos nechtějí, přesto že ty podmínky ty jejich nemocnice mají o něco lepší, než ty podmínky ministerské.

Kdyby problém byl v krajích, bylo by to jednoduché. Problém zvýšení platů by se týkal jen 52 nemocnic zřizovaných kraji. Ale tak tomu vůbec není. V ČR je 189 nemocnic. Z nich je 19 zřízeno Ministerstvem zdravotnictví, 5 nemocnic je zřízeno Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti a dalších 52, jak výše uvedeno, kraji. To je dohromady jen 76 nemocnic. Většina zbývajících, celkem 113 nemocnic, jsou nemocnice zřizované městy, nemocnice soukromé, nemocnice církevní.

Těmto nemocnicím kraje nemohou nic nařizovat, s platy v těchto nemocnicích nemají nic společného. Kdyby byl problém v neochotě krajů nařídit nemocnicím zvýšení platů, pak v této skupině nemocnic by žádný problém s platy nebyl.

Přesto v této největší skupině nemocnic je problém s platy stejný, jako ve všech ostatních nemocnicích. Není totiž pravda, co tvrdí ministr Heger, že v letošním roce bylo postupováno stejně jako loni. V roce 2011 nebyly platy ve všech nemocnicích zvýšeny proto, že ministr dal k tomu příkaz svým nemocnicím a hejtmani zase svým.

Kdyby platy stály na příkazech, to by bylo jednoduché. Ale ono je to o penězích. Loni ministerstvo úhradovou vyhláškou stanovilo zdravotním pojišťovnám zvýšit úhrady na platy lékařů cca o 2 mld. Kč. A platy zvýšeny byly. Letos úhradová vyhláška zdravotním pojišťovnám dát peníze navíc nestanovila. Dokonce nestanovila ani výši měsíčních záloh, které jsou po celý rok 2012 jedinými úhradami pro nemocnice.

Proto zdravotní pojišťovny dávají, jen kolik chtějí. Proč by dávaly víc? Proto není na platy. Dokonce ani v těch fakultních nemocnicích, kde platy stouply spíše virtuálně.

Tisková zpráva Asociace krajů ČR

 

 

 

16.2. 2012
Ministerstvo zdravotnictví na dnešní jednání zdravotnické tripartity předkládá nepravdivé informace o úhradách nemocnicím a možnostech zvyšování platů zdravotníků

Materiál MZ "Finanční situace českého zdravotnictví"

AČMN k materiálu pro tripartitu

AČMN - Modelace úhrad v roce 2012

AČMN - Výnosy a náklady nemocnic

Prezentace AČMN

Materiály AČMN byly dne 23.2.2012 předány předsedovi vlády P. Nečasovi

 

 

9.2.2012
Není přípustné, aby zdravotní pojišťovny měly právo jakkoli redukovat síť zdravotnických zařízení

Svaz pacientu ČR a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zásadně protestují proti omezování dostupnosti zdravotní péče. Ministr Leoš Heger dosud nereagoval na kritiku a vlnu nesouhlasu, která se zvedla po prvních zprávách o chystaném zhoršení dostupnosti zdravotní péče, která hrozí od 1. 1. 2013.

Společné prohlášení Svazu pacientů ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

 

 

 

9.2.2012
K tzv. nadstandardu výběru lékaře

Kancelář AČMN upozornila nemocnice, že mediální kampaň o možnosti připlatit si za výběr lékaře od 1.4.2012 nemá právní oporu. Nic na tom nezmění ani avizované vydání Věstníku MZ, který by to měl umožnit. Věstník neobsahuje právní předpisy a nemůže změnit, co ani od 1.4.2012 zákon nedovoluje. Bez zákonného podkladu by mohla být přijatá úhrada považována za bezdůvodné obohacení.

 

 

 

9.2.2012
Zdravotní pojišťovny potvrdily, že jejich úhrady nemocnicím v roce 2012 neposkytnou žádný prostor pro zvýšení platů a mezd v tomto roce

Při všech jednáních o úhradové vyhlášce pro rok 2012 byl ministr zdravotnictví L. Heger AČMN upozorňován, že pro zvýšení platů zdravotníků v roce 2012 bude rozhodující, jak úhradová vyhláška stanoví výši záloh hrazených nemocnicím v tomto roce.

Ministr toto mnohokrát opakované upozorňování neakceptoval. Výsledkem je, že úhradová vyhláška stanovení výše záloh a tím i možnosti zvýšení platů nechává na zdravotních pojišťovnách.

Tím bylo dáno, že závazek státu zvýšit platy a mzdy v roce 2012 nemůže být naplněn.


Jednání se zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami
o úhradách v roce 2012

Dne 2.2.2012 se uskutečnilo jednání všech asociací nemocnic na SZP ČR. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny chtějí vycházet z úhradové vyhlášky. Zdůrazněno z jejich strany bylo individuální jednání každé pojišťovny s jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Měsíční zálohy by podle pojišťoven měly být nastaveny na 1/12 100 % úhrad roku 2010. Zazněl však i názor o zálohách na úrovni roku 2011. Jasné stanovisko však od zdravotních pojišťoven nezaznělo k zahrnutí dosavadních navýšení úhrad na platy lékařů a sester do úhrad v roce 2012.

ZZP nepočítají se zohledněním přesunů pojištěnců při výpočtu záloh ani úhrad.

U následné péče dle pojišťoven připadá v úvahu přímá měsíční úhrada i zálohová platba podle dohody s konkrétní zdravotní pojišťovnou.

ZZP počítají s individuálně sjednávanou úhradou v rozsahu podle individuální dohody a s odečtem v ceně, v jaké se bude platit.

Referenční období bude jeden rok pro všechny druhy poskytované péče.

Z jednání vyplynulo, že zálohové úhrady zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami hrazené v průběhu celého roku 2012 nedosáhnou úhrad roku 2011. Bude tedy problém v roce 2012 udržet stávající úroveň platů a mezd zdravotníků. Nebude žádný prostor pro zvýšení mezd, k němuž se stát zavázal.

Jednání s VZP ČR o úhradách v roce 2012

Na tomto jednání dne 7.2.2012 VZP ČR sdělila, že zálohy u akutní péče by měly být 100 % úhrady za prosinec 2011 nebo ve výši průměru měsíční úhrady 4. čtvrtletí 2011. Zahrnuto do nich by mělo být navýšení na platy lékařů a sester. Po vyhodnocení 1. čtvrtletí může dojít k úpravě výše záloh.

VZP však podle sdělení jejího ředitele uplatní koeficient přesunu pojištěnců a to podle údajů jednotlivých krajských poboček. Koeficient bude uplatněn i přes námitku, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny toto odmítly. V případě žádosti poskytovatelů Ministerstvu zdravotnictví o sjednocení úhrad však VZP toto podpoří.

U následné péče VZP nejprve připustila přímé měsíční úhrady podle provedených OD, současně však byly tyto označeny za zálohy, aby při vyúčtování mohlo být zohledněno personální vybavení a uplatněny případné srážky. Do úhrad ve výši 103% úhrady za OD roku 2010 je podle VZP již zahrnuto navýšení platů.

Potvrzeno bylo referenční období 1 rok pro všechny druhy péče. Údaje za referenční období nebudou sdělovány, podle VZP jsou známy z předaných vyúčtování.

VZP sdělila, že při restrukturalizaci poskytované péče, jejích přesunech i zavádění jednodenní péče bude dávat přednost dohodě a to včetně výsledné úhrady. Pokud by k dohodě nedošlo, tak by případné spory měly být řešeny na úrovni krajských poboček.

U jednodenní chirurgie by úhrada měla být kompromisem mezi úhradou za klasické lůžko a náklady na jednodenní péči. U DIP a DIOP byla zdůvodněna úhrada stanovená před léty, ale nebyla reakce na požadavek komise MZ zachovat zatím dosavadní úhrady.

Individuálně sjednávaná péče by měla být hrazena stejně, ale s přihlédnutím k nákladům jednotlivých zařízení. Odečty této péče by měly být v reálné ceně, ale řešeny dohodou.

V závěru jednání byli poskytovatelé požádáni o zřizování tzv. sociálních lůžek. Ze strany poskytovatelů však bylo upozorněno na problém úhrad této péče a spíše zápornou ekonomickou stimulaci.

Z jednání vyplynulo, že zálohové úhrady VZP ČR hrazené v průběhu celého roku 2012 maximálně dosáhnou úhrad roku 2011. Úhrady v roce 2012 tudíž nevytvoří žádný prostor pro zvýšení platů a mezd zdravotníků, k němuž se stát zavázal.

 

 

 

8.2.2012
Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ze sdělení ÚHOS k podnětu upozorňujícímu na monopolistické praktiky zdravotních pojišťoven při vypovídání smluv a sjednávání smluv nových vyplývá, že se úřad vlastním obsahem podnětu nezabýval, neboť „nelze dle Úřadu pohlížet na zdravotní pojišťovny jako na soutěžitele ve smyslu zákona“.

Úřad se přitom vůbec nezabýval otázkou postavení druhé strany - nemocnic jako nepochybných účastníků hospodářské soutěže, ani povahou jejich smluv se zdravotními pojišťovnami, uzavřenými podle obchodního zákoníku.

Podnět AČMN

Sdělení ÚOHS

 

 

6.2.2012
Výběr pojistného v roce 2012

 

Výběr pojistného za měsíc leden 2012: 149,46 %

období v mld. Kč srovnání s rokem 2011
leden 24,385 149,46 %

Vysoký výběr je vysvětlován tím, že část pojistného za prosinec byla v důsledku víkendu na účty připsána až v lednu, vlivem předsunuté platby státu na únor 2012 a „zapojením dalších zdrojů“ veřejného zdravotního pojištění.
Skutečností je, že platba státu se z průměru 4,3 mld. Kč měsíčně v roce 2011 zvýšila na téměř na 10,5 mld. Kč v lednu 2012. 

3.2.2012
Ministr L. Heger stále zřejmě netuší, jakou úhradovou vyhlášku vlastně podepsal

V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 3.2.2012 ministr prohlásil:

„Zařídili jsme to, co můžeme zařídit direktivně, tedy zvýšení platů v nemocnicích, které přímo řídíme. Všechny fakultní nemocnice platy zvedly. Přitom dostanou za péči přidáno méně než malé nemocnice. V tom jsme prokázali velký stupeň férovosti. Letos pomocí systému DRG dostanou menší nemocnice přidáno až pět procent. Naše jenom dvě procenta. Těm našim to na vyšší platy stačí, krajským to stačit musí také. Česká lékařská komora říkává, že se lijí peníze do betonu a pak nejsou peníze na platy. Teď se jedná o to, aby se v krajích nelily peníze do betonu. Loni proběhlo v krajských nemocnicích navýšení platů pokynem hejtmanů. Jestli letos nebude, tak proto, že hejtmani ten pokyn nechtějí dát.“

Ministr si snad myslí, že neustálým opakováním mantry o navýšení úhrad nemocnicím se úhrady skutečně navýší. To pak neměl podepisovat vyhlášku, která podle provedených modelací menším a středním nemocnicím úhrady nejen nezvýší, ale dokonce sníží na 98 - 99 % roku 2011. A to nominálně, snížení reálných úhrad vzhledem k inflaci a DPH bude ještě o dalších 3,5 % vyšší.
Na včerejším jednání se všemi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami jen některé připustily zálohy v roce 2012 blížící se 100 %. A to roku 2010! Takovou vyhlášku a takové možnosti nemocnic pro navýšení platů ministr podepsal.

 

 

26.1.2012
Hospodářské noviny dezinformují veřejnost
Tiskové sdělení AČMN

 

Asociace českých a moravských nemocnic se ohrazuje proti článku Hospodářských novin zveřejněnému 26. 1. 2012 na IHNED.cz pod titulkem „Lékařské odbory začínají zuřit. Nemocnice ignorují slib a v lednu nepřidaly doktorům“.

Nebyly to nemocnice, které podepsaly memoranda o zvýšení platů se zástupci lékařů a sester, ale Vláda ČR. Vláda tento slib nesplnila a nezajistila finanční prostředky na zvýšení platů, jak se zavázala.

Přehazovat nesplnění závazku vlády na nemocnice považujeme za novinářsky neseriozní matení veřejnosti.

článek IHNED.cz

 

20.1. 2012
CVVM:
snižování počtu lůžek v nemocnicích
podporuje pouze 11 % občanů, 74 % je proti

Většina občanů nesouhlasí ani s dalšími úspornými opatřeními ve zdravotnictví. Je proti rozdělení zdravotní péče na tzv. standardní a nadstandardní, snižování počtu specializovaných pracovišť i proti zvyšování poplatků.

Průzkum CVVM

Novinky v rubrice

 

Horizont

20.6.2017
Jednání Rady AČMN

20.6.2017
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2018

25.5.2017
2. kolo dohodovacího řízení o úhradách 2018 akutní a následná péče

6.4.2017
1. kolo dohodovacího řízení o úhradách 2018 akutní a následná péče

3.4.2017
Jednání asociací nemocnic před dohodovacím řízením

21.3.2017
Jednání Rady AČMN

13.2.2017
Mimořádné jednání PT RHSD pro zdravotnictví

31.1.2017
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2018

24.1.2017
Jednání PT RHSD pro zdravotnictví

12.1.2017
Schůzka kodérů AČMN

7.12.2016
Seminář pro členy AČMN k úhradové vyhlášce pro rok 2017

6.12.2016
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

271967